Kärndivisionerna visar fortsatt starkt resultat under första kvartalet 2003

Kärndivisionerna visar fortsatt starkt resultat under första kvartalet 2003 · Kärndivisionernas EBIT ökade till 290 MUSD, upp 33 procent jämfört med första kvartalet 2002 · Koncernens EBIT minskade till 92 MUSD på grund av icke- kärnverksamheter och koncerngemensamma aktiviteter · Kassaflödet från rörelsen påverkades negativt av extraordinära poster · Kostnadsbesparingsprogrammet går enligt plan · ABB är fortsatt förvissat om att nå målen för 2003 2003-04-29 - ABB:s kärndivisioner, Power Technologies och Automation Technologies, ökade både intäkter och resultat under första kvartalet 2003. Därmed fortsatte den positiva utveckling som inleddes under 2002. Koncernens totala resultat minskade på grund av icke-kärnverksamheter och koncerngemensamma aktiviteter. Kassaflödet från rörelsen minskade till följd av asbestutbetalningar och avvecklad verksamhet. "Kärndivisionerna går som planerat. Vi tar lönsamma marknadsandelar samtidigt som vi ökar vår kostnadseffektivitet", säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "Vi är på rätt väg att nå våra mål för helåret 2003, trots oförändrade marknadsvillkor. Våra prioriteringar på kort sikt förblir att sänka kostnadsbasen och stärka finanserna genom fortsatta avyttringar." Resultatet för ABB:s kärndivisioner första kvartalet 2003 (USD i miljoner) jan-mar jan-mar Förändring 2003 2002 Nominellt I lokala valutor Beställnings- Power 2 051 1 931 6% -3% ingång Technologies Automation 2 494 2 164 15% 1% Technologies Intäkter Power 1 784 1 527 17% 6% Technologies Automation 2 230 1 861 20% 5% Technologies EBIT* Power 128 110 16% 6% Technologies Automation 162 108 50% 28% Technologies EBIT-marginal Power 7,2% 7,2% Technologies Automation 7,3% 5,8% Technologies * Resultat före räntenetto och skatter Kärndivisionerna ABB:s kärndivisioner redovisade en ökning av beställningsingången med 11 procent (oförändrad i lokala valutor). Intäkterna ökade med 18 procent till 4 014 MUSD (en ökning med 5 procent i lokala valutor) tack vare en större orderstock. Kärndivisionernas sammanlagda EBIT ökade med 33 procent till 290 MUSD, huvudsakligen till följd av produktivitetsförbättringar. Orderstocken för kärndivisionerna var 9,9 miljarder USD i slutet av mars 2003. ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2003 (USD i miljoner) jan-mar 2003 jan-mar 2002 Nominell förändring Beställningsingång 5 081 4 695 8% Intäkter 4 495 3 951 14% EBIT* 92 272 -66% Nettovinst -45 155 n.a. * Resultat före räntenetto och skatter Koncernens resultat För de tre första månaderna 2003 redovisade koncernen - divisionerna Power Technologies och Automation Technologies, icke-kärnverksamheter och koncerngemensamma aktiviteter - en beställningsingång på 5 081 MUSD, en ökning med 8 procent (-4 procent i lokala valutor) jämfört med 4 695 MUSD under samma period förra året. Basorder (beställningar under 15 MUSD) uppgick till 4 766 MUSD, eller ungefär 94 procent av den totala beställningsingången, vilket är samma som året före. Orderstocken var 10 684 MUSD, en ökning med 7 procent jämfört med 31 december 2002. De totala intäkterna ökade med 14 procent (oförändrade i lokala valutor) till 4 495 MUSD, vilket avspeglar en god orderstock för kärndivisionerna. Koncernens EBIT var 92 MUSD jämfört med 272 MUSD under första kvartalet 2002, en minskning med 180 MUSD, men bättre än planen för kvartalet. Vinsten under 2002 inkluderade positiva engångsposter, inklusive en kapitalvinst från avyttringen av verksamheten Air Handling på 54 MUSD som redovisas i Koncerngemensamt. Under första kvartalet 2003 påverkades EBIT negativt av en bokföringsmässig förlust på ungefär 30 MUSD till följd av avyttringen av flygleasingportföljen samt nedskrivningar och lägre resultat för icke-kärnverksamheter (huvudsakligen Building Systems, återstående delar av Structured Finance och Insurance). Finansnettot var negativt på 130 MUSD jämfört med negativt på 58 MUSD under första kvartalet 2002, vilket avspeglar högre finansieringskostnader, en orealiserad förlust och relaterad avskrivning på 23 MUSD från en option på aktiekonvertering av den konvertibla obligationen (bifurkation) samt en nedskrivning på ungefär 30 MUSD i posten kortfristiga placeringar. Avvecklad verksamhet redovisade en nettoförlust på 10 MUSD jämfört med en vinst på 22 MUSD under första kvartalet 2002. Förlusten avspeglar negativa resultat för divisionen Oil, Gas and Petrochemicals. Divisionen redovisade EBIT på 35 MUSD jämfört med 53 MUSD under första kvartalet förra året. Nettoförlusten för koncernen under första kvartalet uppgick till 45 MUSD, jämfört med en nettovinst på 155 MUSD under samma period 2002. Avyttringar Företaget fortsatte sitt program för att avyttra icke-kärnverksamheter. Företaget sålde sin flygleasingportfölj för kontanta intäkter på 90 MUSD och noterade en bokföringsmässig förlust på ungefär 30 MUSD. ABB avyttrade också billeasingtillgångarna inom enheten ABB Export Bank under första kvartalet och realiserade en liten kapitalvinst i samband med transaktionen. Enligt ABB fortsatte förhandlingarna med potentiella köpare av divisionen Oil, Gas and Petrochemicals. ABB kvarstår vid målet att sälja divisionen och merparten av verksamheten Building Systems under 2003. Företaget bekräftade också planerna att sälja sina engagemang i Equity Ventures samt återstående delar av verksamheten Structured Finance. Kostnadsminskning ABB har realiserat nettobesparingar på ungefär 70 MUSD under första kvartalet 2003, till följd av kostnadsbesparingsprogrammet Step change. Ungefär 1 700 medarbetare lämnade företaget till följd av Step change (totalt minskade personalstyrkan med 4 000 under kvartalet). Målet med 18-månadersprogrammet, som introducerades sent under 2002, är att sänka ABB:s kostnadsbas med ungefär 800 MUSD. Den 31 mars 2003 hade ABB 135 067 medarbetare, jämfört med 139 051 vid slutet av 2002. Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen var minus 928 MUSD under första kvartalet. Denna siffra påverkades av en utbetalning på 226 MUSD från Combustion Engineering till asbeststiftelsen, 254 MUSD för avvecklad verksamhet i Oil, Gas and Petrochemicals, 162 MUSD för icke-kärnverksamheter och 57 MUSD för omstruktureringskostnader. Det sammanlagda kassaflödet från verksamheterna i de båda kärndivisionerna var negativt på 192 MUSD under kvartalet, vilket är i linje med den säsongsbetonade ökningen av sysselsatt kapital under årets första månader. Balansräkning Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 814 MUSD den 31 mars 2003 (4 613 MUSD i slutet av föregående kvartal, 31 december 2002). Långfristiga skulder som andel av den totala skulden var 60 procent den 31 mars 2003, jämfört med 68 procent i slutet av december 2002. Bruttoskulden uppgick till 8 156 MUSD, jämfört med 7 952 MUSD tre månader tidigare. Bruttoskulden inkluderar ett uttag på 747 MUSD från den rullande bankkredit på 1,5 miljarder USD som etablerades i december 2002. Eget kapital ökade något till 1 078 MUSD den 31 mars 2003, jämfört med 1 013 MUSD tre månader tidigare, huvudsakligen till följd av försäljningen av 80 miljoner egna aktier i februari och mars. Asbest ABB meddelade i februari i år att ett dotterbolag i USA, Combustion Engineering (CE), ansökt om förlikningskonkurs enligt "Chapter 11" i USA:s konkursdomstolar. Omröstningen om förlikningskonkursen avslutades 19 februari. CE har bekräftat att man erhållit över 75 procent av rösterna till förmån för den föreslagna planen, vilket motsvarar mer än två tredjedelar av det totala värdet på de krav som erfordras för godkännande av röstberättiga kravställare. Domstolsförhandlingar för att pröva och godkänna planen inleddes den 24 april och fortsätter 1 och 2 maj. ABB är fortsatt förvissat om att planen kommer att godkännas. Koncernens utsikter* Koncernens utsikter är oförändrade. Mellan 2002 och 2005 förväntar ABB en årlig intäktsökning på ungefär 4 procent. ABB:s mål för 2003 är att nå en EBIT-marginal på 4 procent. Koncernens mål för 2005 är att nå en EBIT-marginal på 8 procent. Den 31 december 2003 väntas den totala skulden ha minskat till ungefär 6,5 miljarder USD. Utväxlingseffekten (totala skulden dividerat med totala skulden plus eget kapital) väntas bli ungefär 70 procent. 2005 väntas totala skulden ha minskat till ungefär 4 miljarder USD, med en utväxlingseffekt på ungefär 50 procent. *Alla mål exkluderar större förvärv och avyttringar, och är baserade på lokala valutor. Divisionsresultat för första kvartalet 2003 Från och med detta kvartal rapporterar ABB enligt den nya divisionsstrukturen som består av Power Technologies och Automation Technologies. I helårsrapporten för 2002, som utkom 27 februari 2003, redovisas helårsresultatet för 2001 och kvartalsresultaten för 2002 med omräknade och ej granskade siffror för dessa divisioner. För alla siffror utom EBIT-marginalerna hänvisar kommentarerna till första kvartalets resultat uttryckt i lokala valutor. EBIT exklusive kapitalvinster/-förluster redovisas endast om summan av dessa vinster/förluster för respektive division är betydande (om kapitalvinsterna/ -förlusterna utgör mer än 10 procent av EBIT för respektive division). Power Technologies USD i miljoner, jan-mar jan-mar Förändring Förändring I där inget annat anges 2003 2002 lokala valutor Beställningsingång 2 051 1 931 6% -3% Intäkter 1 784 1 527 17% 6% EBIT 128 110 16% 6% EBIT-marginal 7,2% 7,2% Omstruktureringskostnader -11 -24 (inkluderade i EBIT) Trots att beställningsingången för Power Technologies minskade något, ökade basorder (beställningar under 15 MUSD) med 12 procent, vilket avspeglar ABB:s starka teknik och kundfokus. Affärsområdet Medium- Voltage Products bidrog med tvåsiffrig tillväxt. Stora beställningar (beställningar över 15 MUSD) minskade jämfört med första kvartalet förra året, då ABB fick en beställning på 115 MUSD i Mexiko. Ökningen av beställningsingången i Asien, Mellanöstern och Afrika samt Östeuropa uppvägde mer än väl den svaga efterfrågan i Nord- och Sydamerika och den blandade efterfrågan i Västeuropa. Intäkterna ökade med 6 procent, vilket avspeglar vårt fokus på snabbare genomförande av projekt. Högre produktfakturering i vissa länder i Asien och Västeuropa bidrog också till förbättringen. Ökningen drevs främst av affärsområdena Power Systems, Medium-Voltage Products och Utility Automation Systems. Under första kvartalet ökade EBIT i linje med ökade intäkter. EBIT- marginalen var oförändrad på 7,2 procent till följd av fortsatta fördelar från omstruktureringsprogram och förbättrade marginaler i systemverksamheten och de flesta produktverksamheter. De viktigaste nya affärerna var en stor beställning för kraftförsörjning av järnvägsnät i Storbritannien, den största exportordern som någonsin noterats för ABB i Indien samt tre betydande kontrakt för kraftverksautomation i Cypern, Tyskland och Italien. Automation Technologies USD i miljoner, jan-mar jan-mar Förändring Förändring där inget annat anges 2003 2002 i lokala valutor Beställningsingång 2 494 2 164 15% 1% Intäkter 2 230 1 861 20% 5% EBIT 162 108 50% 28% EBIT-marginal 7,3% 5,8% Omstruktureringskostnader -16 -18 (inkluderade i EBIT) Trots fortsatt prispress och starka europeiska valutor, ökade beställningsingången något under första kvartalet. Den ökade beställningsingången för affärsområdet Petroleum, Chemical and Consumer, huvudsakligen från kunder inom olje- och gasindustrin, uppvägdes av en minskning för affärsområdet Paper, Minerals, Marine and Turbochargers. Geografiskt svarade huvudsakligen Europa och Asien (främst Kina och Indien) för tillväxten. Intäkterna ökade med 5 procent till följd av ökade volymer för affärsområdet Drives and Motors. Förra årets starka efterfrågan från slutproduktstillverkare (OEM) och underleverantörer till fordonsindustrin bidrog till en kraftig ökning av intäkterna under årets första kvartal för affärsområdet Robotics, Automotive and Manufacturing. EBIT förbättrades med 28 procent, vilket avspeglar produktivitetsförbättringar. Fortsatt starkt fokus på att förbättra bruttovinstmarginalen på beställningar och minska vår totala kostnadsbas resulterade i högre EBIT-marginaler för alla affärsområden jämfört med samma period förra året. Stark efterfrågan på flera nya produkter och fortsatt tvåsiffrig tillväxt i vår serviceverksamhet förbättrade också resultatet under första kvartalet. EBIT-marginalen ökade till 7,3 procent från 5,8 procent. De viktigaste nya affärerna inkluderade serviceavtal i Tyskland och Italien, värda mer än 200 MUSD, som är i linje med divisionens strategi att utveckla fler högmarginalverksamheter över hela sin stora installerade bas, samt ett automations-, kraft- och säkerhetskontrakt i Norge. Icke-kärnverksamheter USD i miljoner jan-mar jan-mar** 2003 2002 EBIT -64 39 Insurance -2 17 Equity Ventures 22 14 Återstoden av Structured Finance -28 72 Building Systems -33 -8 New Ventures -4 -19 Övriga icke-kärnverksamheter* -19 -37 * Omfattar främst Group Processes ** Omräknat Icke-kärnverksamheter redovisade en EBIT-förlust på 64 MUSD under första kvartalet. Resultatet för Insurance fortsatte att påverkas positivt av en god utveckling av premieintäkter, liksom vi erfor under 2002, men uppvägdes av en ytterligare nedskrivning av kortfristiga placeringar på 13 MUSD under första kvartalet. Förlusten i återstående delar av Structured Finance beror på en minskad leasing- och låneportfölj, lägre resultat från ägarskapet (35 procent) i AB Svensk Exportkredit och förlusten från avyttringen av flygleasingportföljen. Building Systems noterade en förlust för kvartalet på 33 MUSD, till följd av ytterligare projektnedskrivningar och omstruktureringar, huvudsakligen i Tyskland och Sverige. New Ventures minskade förlusterna genom att minska försäljnings- och administrationskostnaderna med mer än 50 procent. Koncerngemensamt USD i miljoner jan-mar jan-mar 2003 2002 EBIT -134 15 Huvudkontor -106 29 Forskning och utveckling -21 -18 Övrigt* -7 4 * inkluderar konsolidering, fastigheter och Treasury Services Kostnaderna för huvudkontor ökade huvudsakligen på grund av att engångsvinster under första kvartalet 2002 inte återkommit. Dessa engångsposter inkluderar vinsten från avyttringen av verksamheten Air Handling och återbetalningen av tidigare koncernchefers pensionsutbetalningar. Övriga intäkter/kostnader (inkluderade i EBIT) USD i miljoner jan-mar jan-mar 2003 2002 EBIT -25 81 Omstruktureringskostnader -33 -43 Kapitalvinster/förluster -9 57 Nedskrivningar av tillgångar 0 -7 Resultat från bolag som redovisas enligt 17 74 kapitalandelsmetoden, licenser och övrigt Avvecklad verksamhet USD i miljoner jan-mar jan-mar 2003 2002 Resultat -10 22 Oil, Gas and Petrochemicals -12 16 Structured Finance - 16 Mätverksamheten -3 11 Asbest 4 0 Övrig avyttrad verksamhet 0 -3 Upphörd verksamhet/Övrigt 1 -18 Under första kvartalet 2003 uppgick förlusterna från avvecklad verksamhet till 10 MUSD jämfört med en vinst på 22 MUSD samma period året före. Nedgången avspeglar ett lägre resultat för Oil, Gas and Petrochemicals, på grund av lägre EBIT och högre allokerade räntekostnader. Oil, Gas and Petrochemicals USD i miljoner, jan-mar jan-mar Förändring Förändring där inget annat anges 2003 2002 i lokala valutor Beställningsingång 502 627 -20% -24% Intäkter 779 973 -20% -26% EBIT 35 53 -34% n.a. Beställningsingången och intäkterna minskade under kvartalet, huvudsakligen till följd av lägre aktivitet inom marknaderna för Upstream och Downstream. Beställningarna för Downstream inkluderade ett kontrakt värt 97 MUSD för BP SECCO i Kina, medan Upstream erhöll en beställning värd 39 MUSD för ingenjörstjänster till Kizomba B i Angola. Upstream och Downstream redovisade lägre resultat, vilket avspeglar högre projektkostnader. Ytterligare information Pressmeddelandet och en OH-presentation av resultatet för första kvartalet 2003 finns tillgängliga på engelska på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations från och med den 29 april 2003. ABB håller en telefonkonferens för journalister i dag 11.00. Deltagare ska ringa +1 412 858 4600 (från USA), +44 41 91 610 5600 (från Storbritannien) eller 08-506 921 05 (från Sverige). Linjerna öppnar 15 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av telefonkonferensen finns tillgänglig mellan 29 april 13.00 och 6 maj 13.00. Numren är +41 91 612 4330 (från Europa) eller +1 412 858 1440 (från USA). För att lyssna, tryck in koden 087 och avsluta med #. En telefonkonferens för analytiker och investerare är planerad att hållas 15.00. Deltagare är välkomna att ringa +41 91 610 5600 (från Europa) eller +1 412 858 4600 (från USA). Deltagare uppmanas att ringa 10 minuter innan telefonkonferensen börjar. En inspelning av telefonkonferensen finns tillgänglig en timme efter att telefonkonferensen har avslutats och under ytterligare 72 timmar. Numren är +41 91 612 4330 (från Europa) eller +1 412 858 1440 (från USA). För att lyssna, tryck in koden 385 och avsluta med #. Kommande rapporter för 2003 släpps 29 juli (andra kvartalet) och 28 oktober (tredje kvartalet). Bolagsstämman hålls fredagen den 16 maj i Schweiz med ett informationsmöte för aktieägare i Sverige måndagen den 19 maj. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare runt om i världen. [REMOVED GRAPHICS]Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00010/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00010/wkr0003.pdf Hela Rapporten

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com