Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 15 juni 2017, och dels senast den 15 juni 2017 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Abelco Investment Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 6 tr., 114 29 Stockholm eller via e-post: investor@abelco.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.abelco.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 15 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1 Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 11 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Nyemission och emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission eller emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.abelco.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 156 600 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________
Stockholm i maj 2017
Abelco Investment Group AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta:
Reinhold Konnander, verkställande direktör
Abelco Investment Group AB (publ)
073 – 068 56 20
reinhold.konnander@abelco.se

Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 – 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög avkastning till rimlig risknivå.