Absolicons företrädesemission tecknad till 276%

Absolicons företrädesemission tecknades till totalt 85,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 276% av det beslutade emissionsbeloppet om högst 31,0 MSEK.

Totalt har 231 229 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 426 256 aktier utan företrädesrätt. Företrädesrätterna utnyttjades således till 98 procent.

Styrelsen har i emissionsbeslutet fastslagit att någon övertilldelning inte kommer att vara aktuell, vilket innebär att de allra flesta som tecknat utan företrädesrätt tyvärr inte kommer kunna räkna med någon tilldelning.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 238 125 kr, från 952 500 kr till 1 190 625 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 238 125 aktier, från 952 500 aktier till 1 190 625 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 20,0 procent av samtliga aktier.

Eniara AB, som ägs av Joakim Byström, har under perioden avyttrat teckningsrätter utanför Aktietorget direkt till några personer som bedöms önskvärda som tillkommande ägare i Bolaget. Däribland kan nämnas Göran Carstedt med lång erfarenhet från ledande befattningar inom Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative samt Patrik Nordenhed på Nordenhed Invest AB.

Absolicon kommer att tillföras ca 30 MSEK efter emissionskostnader om ca 1 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar bara ca 1,1 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen genomfördes utan emissionsgarantier. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

”Vi är glada över förtroendet från våra aktieägare och det stora intresset från den övriga aktiemarknaden för det vi uträttar inom solenergiområdet.” säger Joakim Byström. ”Absolicon genomför nu expansion enligt plan för att etablera produktionsanläggningar runt om i världen”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Byström, verkställande direktör.
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Pressbilder, se http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 april 2017.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar