Delårsrapport Q1 2017

Report this content

Nyckeltal Delårsrapport Q1 2017

Första kvartalet 2017-01-01 - 2017-03-31

Nettoomsättningen uppgick till: 473 (663) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 2 033 (- 822) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -2,14 (-1,32) SEK

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produkt­utveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med uppdrag och statliga investeringsstöd intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklings­verksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

Steg för steg höjer vi takten i utvecklingsarbete och försäljningsarbete vilket återspeglas i resultat­rapporten genom lönekostnader och övriga externa kostnader.

Som jämförelsetal för balansräkningen används balansräkningen från årsredovisningen 2015 eftersom bolaget före noteringen 2016 inte upprättade delårsbokslut. Se även kommentarer under rubriken Principer för rapportens upprättande.

Kvartalsredovisningen Q1 2017 kan med fördel läsas tillsammans med tidigare kvartalsrapporter och bolagets prospekt från mars 2017 som ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingen.

Reflektioner från verksamheten
till Absolicons aktieägare och intressenter

Under våren har vi nu tagit det tredje steget i Absolicons plan och påbörjat tillverkningen av två produktionslinor, en till Härnösand och en till vår kund i Sichuanprovinsen, Heli New Energy.

För att finansiera vår egen produktionslina och för att bygga upp försäljningsorganisationen har vi under kvartalet genomfört en företrädesemission till våra aktieägare om 31,0 MSEK.

Under några hektiska veckor har vi på Absolicon producerar marknadsföringsmaterial och presenterat för tusentals personer runt om i Sverige. Tillsammans med vår fondkommissionär Eminova har vi hanterat alla de praktiska frågor som finns kring stämmor, prospekt, Finansinspektionen och teckning av aktier.

När teckningsperioden avslutades 18 april hade emissionen tecknats till totalt 85,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 276%. Företrädesrätterna utnyttjades till 98 procent.

Nu pågår handel både i Absolicons aktie ABSL och i betalda tecknade aktier ABSL BTA fram tills att alla har betalat in likvid för sina tecknade akter och emissionen kan avslutas.

Det har varit en rolig och spännande period med många presentationer och stor kontakt med aktieägare och investerare. På många sätt påminner arbetet med att informera om emissionen om det ordinarie marknadsförings- och försäljningsarbetet. Det handlar om att inte vara blyg för att presentera sina idéer, att ha ett ärligt och personligt anslag och ha egna metoder för att nå genom det mediebrus som omger oss.

Joakim Byström, vd
Absolicon Solar Collector AB

Prenumerera

Dokument & länkar