Active Capital delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Active Capital delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 178,3 (181,0) MSEK · Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 28,5 (19,6) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (4,4) MSEK · Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (-4,8) MSEK · Resultat per aktie uppgick till 0,89 (-1,80) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 80,24 (78,24) SEK · Efter rapportperiodens utgång har Active Design tecknat distributionsavtal i Nederländerna och Danmark Verksamhetsrapport Koncernens nettoomsättning och resultat januari - juni 2004 Nettoomsättningen uppgick under perioden till 178,3 (181,0) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 28,5 (19,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (4,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (-3,9) MSEK. Koncernen andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 90,9 (99,4) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 11,5 (11,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (3,9) MSEK. Koncernens finansiella ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 8,5 (10,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 8,0 (19,6) MSEK. Soliditeten uppgick till 33,5 (31,0) procent. Eget kapital uppgick till 212,6 (207,3) MSEK motsvarande 80,24 (78,24) SEK per aktie. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 325,4 (338,7) MSEK. Av de räntebärande skulderna och avsättningarna är 231 (244) MSEK hänförliga till fastigheterna Soft Center. Investeringar i koncernen Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 1,0 (23,4) MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggnings-tillgångar uppgick till 0,4 (9,2) MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,0 (7,1) MSEK. Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 0,0 (8,0) MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 245 (253). Affärsområden Sonesson Inredningar Nettoomsättningen uppgick under perioden till 124,4 (120,2) MSEK, rörelseresultat före avskrivningar till 10,3 (6,7) MSEK och rörelseresultatet till 4,5 (0,6) MSEK. Nettoomsättningen har ökat med 3,5 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet förbättrades med 3,9 MSEK. Under andra kvartalet har den positiva utvecklingen fortsatt för möbler för personlig förvaring med en ökad orderingång och ett förbättrat resultat. En omfattande rationalisering av produktionen är påbörjad och förväntas ge kostnadsbesparingar från och med 2005. Verksamheten inom Sonesson Inredningar har säsongsvariationer, vilket innebär att första halvåret vanligtvis har lägre omsättning och resultat än andra halvåret. MW Security Nettoomsättningen uppgick under perioden till 26,9 (39,8) MSEK, rörelseresultat före avskrivningar till 4,0 (5,1) MSEK och rörelseresultatet till -0,8 (0,8) MSEK. Nettoomsättningen minskade med 32,3 procent, främst till följd av minskad försäljning i England. En högre täckningsgrad har motverkat fallet i rörelseresultatet. Verksamheten inom MW Security har säsongs-variationer, vilket innebär att försäljningen är högst under det fjärde kvartalet. Jan Olofsson tillträdde som ny VD den 1 maj 2004. Han har en bakgrund inom Electroluxkoncernen. Ett omfattande program för att bredda marknads-närvaron och reducera produktionskostnaderna har inletts. Soft Center Nettoomsättningen uppgick under perioden till 26,0 (20,7) MSEK, rörelseresultat före avskrivningar till 19,2 (13,0) MSEK och rörelseresultatet till 14,9 (8,7) MSEK. Omsättning och rörelseresultat har ökat till följd av att Ericsson betalat en engångssumma för att lösa gällande hyresavtal. Ersättningen uppgick till 8,9 MSEK. Av detta belopp är 1,6 MSEK hänförligt till andra kvartalet 2004. Ökad efterfrågan på moderna och funktionella lokaler har resulterat i tecknande av ett antal nya mindre hyreskontrakt. Under andra kvartalet tecknade även UIQ (dotterbolag till Symbian) avtal om att hyra ytterligare cirka 600 kvm samt förlängde tidigare hyresavtal om 2 400 kvm. Active Design Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1,0 (0,3) MSEK, rörelseresultat före avskrivningar till -0,3 (0,1) MSEK och rörelseresultatet till -0,8 (-0,3) MSEK. Affärsområdet bildades i april 2003. En bred marknadslansering har inletts under juni månad. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2,3 (2,3) MSEK, och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,5 (-2,6) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,8 (-6,1) MSEK. Förändringen i räntebärande skulder och tillgångar under perioden uppgick till -5,9 (9,9) MSEK. Soliditeten uppgick till 80,2 (81,7) procent. Transaktioner med närstående Active Capital har under perioden erlagt ränta till Wilh. Sonesson AB (publ) (intressebolag till Bo Håkansson) i enlighet med låneavtal samt träffat avtal om ny amorteringsplan. Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter rapportperiodens utgång har Active Design tecknat distributionsavtal i Nederländerna och Danmark. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Från och med denna delårsrapport tillämpar bolaget Redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda. Den nya rekommendationens övergångsregler tillämpas och har medfört att pensionsskulden vid årets början har minskat med 788 KSEK och nettoeffekten efter skatt 567 KSEK har redovisats direkt mot eget kapital. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Kommande rapporttillfällen 2004-10-28 Delårsrapport 9 mån 2005-02-09 Bokslutskommuniké 2004 Malmö den 23 augusti 2004 ACTIVE CAPITAL AB (publ) Thomas Bolmgren Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, 040 - 24 82 50 ACTIVE CAPITAL AB (publ) www.activecapital.se Stora Nygatan 61 · 211 37 MALMÖ · Org nr 556087-7838 Telefon 040 - 24 82 50 · Fax 040 - 24 82 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT20030/wkr0010.pdf

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar