Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 * Nettoomsättningen uppgick till 286,8 MSEK * Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK * Eget kapital uppgick till 8,24 SEK per aktie (motsvarande 82,35 SEK per aktie efter sammanläggning av aktier) Efter rapportperiodens utgång * Sammanläggning av aktier * Carina Skoglund ny styrelseledamot ACTIVE CAPITAL i sammandrag jul - sep 2002 jan - sep 2002 Nettoomsättning, MSEK 100,4 286,8 Rörelseresultat, MSEK 12,5 24,8 Justerat resultat efter 8,0 12,7 finansiella poster, MSEK 1 Resultat efter finansiella -24,5 poster, MSEK 8,6 Nettoresultat, MSEK 5,3 -30,8 Vinst per aktie, SEK 0,20 -1,16 Eget kapital per aktie, SEK 8,24 8,24 1 Justerat för nedskrivningar 0,6 -37,1 av teknologiinnehav, MSEK Verksamhetsrapport Under tredje kvartalet genomfördes avknoppningen av Active Capital från Wilh. Sonesson. Den 22 juli var första noteringsdag på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. Bolaget har ansökt om notering på O-listan vid Stockholmsbörsen vilken förväntas behandlas av under innevarande år. Bolaget genomförde i samband med delårsrapporten för januari - juni en nedskrivning av aktierna i teknologiinnehaven med hela det bokförda värdet om 37,7 MSEK. Sedermera har under september månad aktierna i Itact AB sålts för 0,6 MSEK varmed återläggning av nedskrivningar har genomförts med motsvarande belopp. Koncernen tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 100,4 MSEK jämfört med 100,6 MSEK under andra kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 20,3 MSEK jämfört med 14,4 MSEK under andra kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 12,5 MSEK jämfört med 7,0 MSEK under andra kvartalet. Ovanstående förändringar av resultat mellan kvartalen beror huvudsakligen på normala säsongsvariationer i Sonesson Inredningar. Koncernens nettoomsättning och resultat Då koncernen bildades den 1 januari 2002 saknas jämförelsetal för föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 286,8 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under perioden till 46,7 MSEK. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 24,8 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -24,5 MSEK. Justerat för nedskrivningar av teknologi innehaven uppgick resultat efter finansiella poster till 12,7 MSEK. Koncernens finansiella ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 35,8 MSEK jämfört med 19,9 MSEK vid föregående kvartals utgång. Soliditeten uppgick till 32,1 % jämfört med 31,8 %. Eget kapital uppgick till 218,2 MSEK motsvarande 8,24 kr per aktie, jämfört med 213,2 MSEK vid föregående kvartals utgång. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 349,6 MSEK jämfört med 347,0 MSEK vid föregående kvartals utgång. Investeringar i koncernen Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 8,7 MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,1 MSEK och avser främst maskiner och verktyg inom Sonesson Inredningar. Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 0,0 MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 254. Affärsområden Jämförelsetal avser nio månader föregående år. Sonesson Inredningar Nettoomsättningen uppgick under perioden till 199,6 MSEK (203,4) och rörelseresultatet till 11,1 MSEK (13,2). Under tredje kvartalet har rörelseresultatet förbättrats vilket följer de säsongsvariationer som föreligger i verksamheten. En viss försämring har skett jämfört med föregående år vilket främst beror på valutakursförändringar. Den svenska marknaden är fortsatt stark men med vikande efterfrågan på exportmarknaderna. MW Trading Nettoomsättningen uppgick under perioden till 54,6 MSEK (49,5) och rörelseresultatet till 3,9 MSEK (-2,2). Försäljningen har varit fortsatt stark under tredje kvartalet och ligger 10 % över föregående år. Rörelseresultatet har förbättrats kraftigt till följd av de omstruktureringsåtgärder som genomfördes föregående år. Bolaget har under tredje kvartalet lanserat nya produkter, bl.a. en Gillette-safer, för att möta detaljhandelns efterfrågan på stöldskydd för ett allt större sortiment av varor. Föregående års rörelseresultat belastades med omstrukturerings-kostnader om 4,5 MSEK. Soft Center Nettoomsättningen uppgick under perioden till 32,6 MSEK (35,2) och rörelseresultatet till 16,3 MSEK (17,7). Omsättningen är lägre än föregående år till följd av sämre hyresmarknad. Den lägre omsättningen har dock till en viss del kunnat mötas av lägre kostnader. Magnus Silfver har anställts som ny VD och tillträdde tjänsten den 1 oktober 2002. Teknologiinvesteringar Styrelsen genomförde i juni en nedskrivning av teknologiinnehavens hela bokförda värde om 37,7 MSEK. Under september månad avyttrades aktierna i Itact AB för 0,6 MSEK vilket innebär att återläggning av nedskrivningar genomförts med samma belopp. Nedskrivningen av teknologiinnehaven innebär efter ovanstående återläggning en engångskostnad om 1,40 SEK per aktie. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3,2 MSEK, och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -39,0 MSEK, till följd av nedskrivningar avseende teknologiinnehaven om 37,1 MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 3,5 MSEK. Förändringen i räntebärande skulder och tillgångar under perioden uppgick till 3,7 MSEK. Moderbolaget har i samband med effektueringen av avknoppningen från Wilh. Sonesson AB ställt borgen för lån i dotterbolag samt pantsatt aktier i dotterbolag och teknologiinvesteringar som säkerhet. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 2 oktober avhölls extra bolagsstämma i Malmö. Vid bolagsstämman beslutades att genomföra en sammanläggning av aktier s.k. omvänd split 1:10. För att möjliggöra denna sammanläggning beslutades även om en riktad nyemission till Erik Penser Fondkommission om sex aktier till kurs åtta kronor. Efter sammanläggning uppgår antal aktier till 2.649.259 st. Första dag för handel efter samman-läggning var den 14 oktober. Vidare invaldes Carina Skoglund som ny ledamot i styrelsen. Carina Skoglund arbetar med fundraising på Lunds Universitet. Tidigare har Carina bl.a. varit chef för Föreningssparbanken i Malmö. Greg Dingizian utträdde ur styrelsen på egen begäran. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som presenterats i Erbjudande och noteringsprospekt den 14 juni 2002, och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon ändring i redovisningsprinciper och inte heller haft någon effekt på redovisat resultat eller föranlett justering av jämförelsesiffror Kommande rapporttillfälle 2003-02-25 Bokslutskommuniké 2002 Malmö den 24 oktober 2002 ACTIVE CAPITAL AB (publ) Bo Håkansson Verkställande direktör Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och årsredovisningslagarna. Malmö den 24 oktober 2002 Mats BC Ohlsson, Auktoriserad revisor KPMG AB För mer information, kontakta: Bo Håkansson, 040 - 24 82 50, bo.hakansson@activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00280/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar