Delårsrapport 1 januari-30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 *Nettoomsättningen uppgick till 186,4 MSEK *Rörelseresultatet uppgick till 12,3 MSEK *God marknadsutveckling och förbättrat resultat under andra kvartalet *Nedskrivning av teknologiinnehav 37,7 MSEK *Eget kapital uppgick till 213,2 MSEK, 8,05 SEK per aktie *Ansökan om notering på O-listan Efter rapportperiodens utgång *Notering på Nya Marknaden Den 22 juli noterades bolagets aktier på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. ACTIVE CAPITAL i sammandrag apr - jan - mar 2002 jan - jun jun 2002 2002 Nettoomsättning, MSEK 100,6 85,9 186,4 Rörelseresultat, MSEK 7,0 5,3 12,3 Justerat resultat efter finansiella 3,1 1,5 4,6 poster, MSEK 1 Resultat efter finansiella poster, -34,6 -33,2 MSEK 1,5 Nettoresultat, MSEK -35,8 -0,3 -36,1 Vinst per aktie, SEK -1,35 -0,01 -1,36 Eget kapital per aktie, SEK 8,05 9,39 8,05 1 Justerat för nedskrivningar av -37,7 - -37,7 teknologiinnehav, MSEK Verksamhetsrapport Erbjudandet att teckna aktier i Active Capital fulltecknades. Wilh. Sonessons aktieägare erhöll en inköpsrätt för varje befintlig aktie, vilket gav rätt att köpa en aktie i Active Capital för fyra (4) kronor. Active Capital noterades den 22 juli på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen med Erik Penser FK som bolagets sponsor. En handelspost utgörs av 1.000 aktier. Bolaget har ansökt om notering på Stockholmsbörsens O-lista Under förutsättning av Stockholmsbörsens godkännande beräknas notering ske under augusti / september 2002 Den 8 april avhölls bolagsstämma i Active Capital. Vid bolagsstämman valdes Greg Dingizian, Sven Ek, Bo Håkansson, Lennart Molvin och Kjell Nilsson till styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Kjell Nilsson till ordförande och Bo Håkansson utsågs till verkställande direktör. Bolaget har, såsom tidigare informerats i pressmeddelande den 17 juni samt i Erbjudande- och Noteringsprospekt, genomfört en nedskrivning av aktier och andelar i teknologiinnehaven med hela det bokförda värdet om 37,7 MSEK. Koncernen andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 100,6 MSEK jämfört med 85,9 MSEK under första kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 14,4 MSEK jämfört med 12,0 MSEK under första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 7,0 MSEK jämfört med 5,3 MSEK under första kvartalet. Ovanstående förändringar av nettoomsättning och resultat mellan kvartalen beror huvudsakligen på normala säsongsvariationer i resp. affärsområdes verksamhet. Koncernens nettoomsättning och resultat Då koncernen bildades den 1 januari 2002 saknas jämförelsetal för föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 186,4 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under perioden till 26,5 MSEK. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 12,3 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -33,2 MSEK. Justerat för nedskrivningar av teknologi innehaven uppgick resultat efter finansiella poster till 4,6 MSEK. Koncernens finansiella ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 19,9 MSEK jämfört med 16,5 MSEK vid föregående kvartals utgång. Soliditeten uppgick till 31,8 % jämfört med 36,6 %. Eget kapital uppgick till 213,2 MSEK motsvarande 8,05 kr per aktie, jämfört med 248,8 MSEK vid föregående kvartals utgång. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 347,0 MSEK jämfört med 350,5 MSEK vid föregående kvartals utgång. Ovanstående förändringar i eget kapital och soliditet förklaras främst av de nedskrivningar av aktierna i tekonologiinnehaven om 37,7 MSEK som genomförts under perioden. Investeringar i koncernen Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 5,3 MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,8 MSEK och avser främst maskiner och verktyg inom Sonesson Inredningar. Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 0,0 MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 259. Affärsområden Jämförelsetal avser första halvåret föregående år. Sonesson Inredningar Nettoomsättningen uppgick under perioden till 128,6 MSEK (132,1) och rörelseresultatet till 3,7 MSEK (4,8). Under andra kvartalet har försäljning och orderingång förbättrats. Tendensen under perioden har varit allt starkare och orderläget motsvarar föregående år. Exportmarknaderna har till följd av stark prispress inte utvecklats i den takt som förväntats vilket dock har kompenserats av en stark hemmamarknad. Pontus Widlund har anställts som ny VD och tillträder tjänsten den 1 november 2002. MW Trading Nettoomsättningen uppgick under perioden till 35,6 MSEK (32,6) och rörelseresultatet till 2,2 MSEK (-4,6). Försäljningen har varit stark under andra kvartalet och ligger 23% över andra kvartalet föregående år. Rörelseresultatet har förbättrats kraftigt till följd av de omstruktureringsåtgärder som genomfördes föregående år. I årets resultat ingår intäkter om 1,1 MSEK i skadestånd till följd av ett patentintrång. Föregående års rörelseresultat belastades med omstruktureringskostnader om 4,5 MSEK. Soft Center Nettoomsättningen uppgick under perioden till 22,2 MSEK (23,5) och rörelseresultatet till 10,4 MSEK (11,4). Omsättningen är lägre än föregående år till följd av sämre hyresmarknad. Vakansgraden har ökat under perioden med ca. 3 %-enheter till följd av uppsägningar. Magnus Silfver har anställts som ny VD och tillträder tjänsten den 1 oktober 2002. Teknologiinvesteringar Styrelsen har beslutat, i enlighet med målsättningen att fokusera på resultat och kassaflöden, att teknologiinvesteringarna inte utgör strategiska tillgångar och att avyttring skall ske när förutsättningar för detta föreligger. Vidare har styrelsen bedömt att värdet på teknologiinnehaven är osäkert och att det mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden anses sannolikt att en betydande värdenedgång har skett och att denna är bestående. I enlighet med styrelsebeslut har nedskrivning av teknologiinnehavens hela bokförda värde om 37,7 MSEK genomförts. Nedskrivningen innebär en engångskostnad motsvarande 1,42 SEK per aktie. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2,1 MSEK, och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -38,4 MSEK, till följd av nedskrivningar avseende teknologiinnehaven om 37,7 MSEK samt noteringskostnader om 1,5 MSEK. Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 MSEK. Förändringen i räntebärande skulder under perioden uppgick till 0,0 MSEK. Moderbolaget har efter rapportperiodens utgång i samband med effektueringen av avknoppningen från Wilh. Sonesson AB ställt borgen för lån i dotterbolag samt pantsatt aktier i dotterbolag och teknologi- investeringar som säkerhet. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 22 juli noterades bolagets aktier på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen i samband med utförsäljningen från Wilh. Sonesson AB. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som presenterats i Erbjudande och noteringsprospekt den 14 juni 2002, och i enlighet med Redovisnings Rådets rekommendationer. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon ändring i redovisningsprinciper och inte heller haft någon effekt på redovisat resultat eller föranlett justering av jämförelsesiffror Kommande rapporttillfällen 2002-11-13 Delårsrapport januari - september 2003-02-25 Bokslutskommuniké 2002 Malmö den 13 augusti 2002 ACTIVE CAPITAL AB (publ) Bo Håkansson Verkställande direktör Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och årsredovisningslagarna. Malmö den 13 augusti 2002 Mats BC Ohlsson, Auktoriserad revisor KPMG AB För mer information, kontakta: Bo Håkansson, 040 - 24 82 50, bo.hakansson@activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar