Kallelse till extra bolagsstämma i Active Capital AB (PUBL)

Report this content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE CAPITAL AB (PUBL) Active Capital AB (publ), org nr 556087-7838, kallar härmed aktieägarna att delta i extra bolagsstämma den 2 oktober 2002 kl 17.00 på S:t Gertruds Kongresser, Salmsonsalen, Östergatan 7B, dörr M, 2 våningen, Malmö. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar. Efter stämman serveras lättare förtäring. Deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB per den 22 september 2002 (observera att införande måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 20 september 2002), dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 september 2002 klockan 16.00. Anmälan Anmälan att delta i bolagsstämman skall göras till bolaget på adress St. Nygatan 61, 211 37 Malmö, fax 040-24 82 51, telefon 040-24 82 50 samt via e-post info@activecapital.se. Vid anmälan uppges namn, persnr/orgnr, adress och telnr samt antal aktier och aktieslag och ev biträden (högst två). Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB den 20 september 2002. Aktieägare måste i god tid före nämnda datum underrätta förvaltaren härom. Ärenden Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av två personer att justera bolagsstämmans protokoll 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av VD 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 9. Val av nya styrelseledamöter 10. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission till Erik Penser Fondkommission AB 11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 12. Bemyndigande för VD att vidta de formella ändringar i besluten i punkterna 10 och 11 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav 13. Stämman avslutas 14. Beslutsförslag: Pkt 8-9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av nya styrelseledamöter Förslag kommer att meddelas under slutet av september månad. Pkt 10: Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission till Erik Penser Fondkommission AB För att möjliggöra styrelsens förslag att sammanlägga aktier i punkten 11 nedan bör antalet utestående aktier i bolaget vara jämnt delbart med 10. Styrelsen föreslår därför, villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 10 nedan, att bolagsstämman fattar beslut om att öka aktiekapitalet från 26.492.584 kr till 26.492.590 kr genom att utge 6 aktier av serie B, envar å nominellt 1 krona. Rätt till att teckna aktierna skall - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tillkomma Erik Penser Fondkommission AB. Emissionskursen för de nya aktierna skall vara 8 kr per aktie, ett avrundat belopp motsvarande synligt eget kapital per aktie vid senast avgivna delårsrapport. De nyemitterade aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med verksamhetsåret 2002. Teckning skall ske genom kontant betalning. Pkt 11: Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår bolagsstämman att ändra bolagsordningen i § 5 till att lyda: "Aktie skall lyda på tio (10) SEK". Ändringen av § 5 i bolagsordningen innebär att bolagets aktier sammanläggs, s k omvänd split, så att 10 gamla aktier sammanläggs till 1 ny aktie. De aktieägare, vars innehav inte är jämnt delbart med 10, kommer vederlagsfritt från bolagets huvudaktieägare att erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med 10. Tillgängliga handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 10 och 11 samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö minst en vecka före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Malmö i augusti 2002 Active Capital AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00080/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar