Kallelse till ordinarie Bolagsstämma i Active Capital AB (publ)

Kallelse till ordinarie Bolagsstämma i Active Capital AB (publ) Active Capital AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i ordinarie bolagsstämma måndagen den 31 mars 2003 klockan 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar. Efter stämman serveras lättare förtäring. Deltagande Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB per fredagen den 21 mars 2003, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 27 mars 2003 kl 16.00. Anmälan att deltaga i bolagsstämman Anmälan att deltaga i stämman skall ske senast torsdagen den 27 mars 2003 kl 16.00 och kan göras skriftligen till bolagets adress Stora Nygatan 61, 211 37 MALMÖ, per telefon 040-24 82 50, fax 040-24 82 51, eller e-post info@activecapital.se. Vid anmälan uppges namn, persnr/orgnr, adress och telnr samt antal aktier och aktieslag och ev biträden (högst två). Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 21 mars 2003. Aktieägare måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta. Ärenden 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 260.000 egna aktier och överlåta högst 260.000 egna aktier 17. Övriga frågor 18. Stämman avslutas Beslutsförslag Pkt 10: Beslut om disposition av bolagets vinst Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 3 april 2003. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC tisdagen den 8 april 2003. Pkt 12-14: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Förslag kommer att meddelas i slutet av mars månad. Vad gäller arvode till revisorer föreslås dock att detta skall utgå enligt godkänd räkning. Pkt 15: Val av revisorer och revisorssuppleanter Förslag föreligger om omval av auktoriserade revisorn Mats B C Ohlsson, KPMG AB, till revisor för en mandatperiod intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2007. Förslag föreligger att inga revisorssuppleanter väljs. Pkt 16: Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 260.000 egna aktier samt överlåta högst 260.000 egna aktier Förslaget avser bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst 260.000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Förvärv får ske genom erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på Stockholmsbörsen. Vid förvärv skall kunna betalas en premie i förhållande till den börskurs som tillämpas enligt styrelsens beslut. Överlåtelse får ske av högst 260.000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Active Capitals kontor i Malmö minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär det och uppger sin postadress. Malmö i mars 2003 Active Capital AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar