Företagen dåligt förberedda när kampen om arbetsmarknadens talanger hårdnar - Brister i arbetsstyrkans kompetens gör det

Kampen om arbetsmarknadens talanger kommer att trappas upp i takt med att förtroendet för ekonomin ökar och företagsklimatet blir gynnsammare. Men många företag är inte rustade att konkurrera på dagens arbetsmarknad enligt en ny forskningsrapport som idag publiceras av Accenture.

Undersökningen, som genomfördes för fjärde året i rad, baserar sig på intervjuer med 244 högre chefer i USA, Europa och Australien. Målsättningen var att undersöka vilka trender och faktorer som påverkar medarbetarnas arbetsinsatser och verksamheternas resultat. Mer än en tredjedel (41 procent) av dem som deltog i undersökningen sa att konkurrensen om begåvningarna kommer att få effekter för deras företag inom de närmaste 12 månaderna medan en knapp fjärdedel (23 procent) sa att kampen om talangerna redan nu påverkar deras organisationer. Trots detta svarade de flesta att deras organisationer inte har den kompetens och kapacitet som krävs för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. – Den senaste tidens fokusering på kostnadsnedskärningar har inneburit att många företag har tappat sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. När de nu ökar sina investeringar och satsar på tillväxtaktiviteter för att öka sin kapacitet och effektivitet måste de återvinna sin konkurrenskraft när det gäller att rekrytera, bibehålla och utveckla medarbetare med hög kompetens, säger Karin Svensson, partner och ansvarig för affärsområdet Human Performance. Närmare två tredjedelar (65 procent) angav “att utveckla ett effektivt ledarskap” och hälften (49 procent) “att bygga upp en organisation och företagskultur som kan anpassa sig till förändringar” som viktiga organisatoriska funktioner, men endast 8 procent sa att deras organisationer hävdar sig bra inom dessa områden. Endast 17 procent av de som svarade sa att deras arbetsstyrka genomgående var branschledande med avseende på kompetens och effektivitet. Av undersökningen framgår också att företagsledarna nu börjar fokusera på tillväxt istället för som tidigare på kostnadskontroll. En tredjedel (32 procent) svarade att de i dag fokuserar på kostnadskontroll jämfört med cirka en fjärdedel (27 procent) vars huvudfokus ligger vid tillväxt. För de kommande åren säger en dryg tredjedel (42 procent) att deras företag huvudsakligen kommer att fokusera på tillväxt medan mindre än en femtedel (18 procent) sa att de i första hand kommer att fokusera på kostnadskontroll. – För att lyckas med att locka till sig arbetsmarknadens talanger krävs en strategisk satsning på personalsidan, menar Karin Svensson. Det är viktigt att organisationerna förstår hur man på ett effektivt sätt kan engagera sina medarbetare, satsa på utbildning och kompetenshöjande program som ligger i linje med den övergripande affärsstrategin. Enligt undersökningen är det brister hos personal- och utbildningsfunktionerna som har resulterat i att arbetsstyrkan inte presterar optimalt. De tre viktigaste åtgärderna på personalsidan är enligt svarspersonerna att höja medarbetarnas produktivitet (69 procent), öka företagets anpassningsförmåga inför nya möjligheter (68 procent) och underlätta organisatoriska förändringar (66 procent). Trots detta sa endast 12 procent att de var mycket nöjda med sin utveckling inom något av dessa områden och endast 18 procent att de var mycket nöjda med sin personalpolitik. – För att lyckas med framtidens utmaningar måste man driva en personalpolitik som är djupt förankrad i affärsstrategin, anser Karin Svensson. Det är det enda sättet att locka till sig de talanger som krävs för att stärka organisationens konkurrenskraft.

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar