All Cards Service Center ACSC AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2000 * Nettoomsättningen uppgick till 203,9 (122,8) Mkr. * Rörelseresultat 23,1 (24,1) Mkr och rörelsemarginal 11,3 (19,5) %. * Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 3,3 (0,3) Mkr. * Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (17,9) Mkr. * Vinst per aktie 2,16 (3,46) kr. * Utdelning föreslås till 1,15 (1,15) kr per aktie. Nyckeltal Kvart Kvart Helår Helår Helår Tkr al 4 Kvart al 4 2000 1999 1999 2000 al 4 1999 profo 1999 rma profo rma Nettoomsättn 50 62 36 203 218 122 ing 854 146 456 948 132 771 Rörelseresul 6 614 6 721 7 986 23 28 24 tat 097 154 057 Rörelsemargi 13,0% 10,8% 21,9% 11,3% 12,9% 19,5% nal Rörelseresul tat exkl 8 178 7 289 8 086 26 30 24 goodwillavsk 407 582 323 r Rörelsemargi nal exkl 16,0% 11,7% 22,1% 12,9% 14,0% 19,8% goodwillavsk r Resultat efter 5 257 6 468 8 393 17 24 25 finansiella 946 337 161 poster Resultat 2 831 4 047 5 968 11 16 17 efter skatt 232 183 945 Vinst per aktie 0,54 0,81 1,15 2,16 3,11 3,46 (5 205 400 kr kr kr kr kr kr st) För definition av proformaberäkning, se sid 4. Omsättning och resultat År 2000 Koncernens nettoomsättning har ökat med 81,1 Mkr till 203,9 Mkr inklusive förvärv. Av koncernens nettoomsättning står Norge för ca 52 % och Sverige för ca 28 %. Proforma (inkl Norsik) är nettoomsättningen 14,2 Mkr lägre än föregående år till följd av lägre maskin, kort och servicebyrå försäljning i Sverige och Norge. Finland däremot har ökat både nettoomsättning och resultat. Rörelsemarginalen har sjunkit jämfört med föregående år beroende på lägre rörelsemarginal i det i början av året förvärvade bolaget Norsik samt ökade goodwillavskrivningar efter förvärvet av Norsik. Rörelseresultatet uppgick till 23,1 (24,1) Mkr inklusive goodwillavskrivningar på 3,3 (0,3) Mkr. Proforma (inkl Norsik) är rörelsresultatet 5,1 Mkr lägre än föregående år. Rörelsemarginalen inkl. goodwillavskrivningar uppgick till 11,3 (19,5) %. Proforma (inkl Norsik) minskade rörelsemarginalen med 1,6 % jämfört med föregående år. Finansnettot ökade till - 5,2 (1,1) Mkr till följd av förvärvet utav Norsik. Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,9 (25,2) Mkr. Proforma (inkl Norsik) är resultat efter finansiella poster 6,4 Mkr lägre än föregående år. Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning har under fjärde kvartalet ökat med 14,4 Mkr till 50,9 Mkr inklusive förvärv. Proforma (inkl Norsik) är nettoomsättningen 11,3 Mkr lägre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (8,0) Mkr inklusive goodwillavskrivningar på 1,6 (0,1) Mkr. Proforma (inkl Norsik) är rörelseresultatet 0,1 Mkr lägre än föregående år. Rörelsemarginalen inkl. goodwillavskrivningar uppgick till 13,0 (21,9) %. Proforma (inkl Norsik) ökade rörelsemarginalen med 2,2 % jämfört med föregående år. Finansnettot ökade till - 1,4 (0,4) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (8,4) Mkr. Proforma (inkl Norsik) är resultat efter finansiella poster 1,2 Mkr lägre än föregående år. Utsikter för 2001 De under året genomförda kostnadsreduceringarna genom sammanslagning av verksamheter samt personalneddragningar i Norge kommer att uppnå full effekt år 2001. Totalt beräknas kostnadsbesparingen på årsbasis uppgå till ca 10 Mkr. Koncernen kommer att under 2001 fortsätta sin fokusering på att reducera kostnaderna genom effektivisering och samordning utav verksamheterna samt nå en högre försäljning genom ökade säljinsatser. Investeringar Under året har koncernen återgått till normal investeringstakt jämfört med föregående år. I föregående års investeringsbelopp ingår det investeringar i fastigheter i Finland och Norge för sammanlagt 14,7 Mkr inkl Norsik. Investeringarna har skett i produktionsutrustning samt i ombyggnationer av befintliga produktionslokaler för att förbättra kapaciteten för befintliga tjänster och för att möta den växande marknaden för chipkort. Koncernens investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 11,9 (fg år 22,3 exkl. Norsik och 33,7 inkl. Norsik). Finansiell ställning Koncernens räntebärande tillgångar netto om 31 Mkr, som fanns vid årets början, har övergått till en räntebärande nettoskuld om 39,3 Mkr per balansdagen till följd av förvärvet av Norsik. Soliditeten per balansdagen uppgick till 42,7 (67,6 exkl. Norsik) % och eget kapital uppgick per balansdagen till 80,2 (72,5 exkl. Norsik). Personal Antal anställda omräknat till heltidstjänster har under året i genomsnitt uppgått till 136 (69 exkl. Norsik). Antalet anställda inom koncernen har minskat under året till följd av fusionen mellan Norsik och PA Segenmark, lägre volymer och en effektivisering av den norska verksamheten. Vid året slut var 123 (63 exkl Norsik) fast anställda. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 58,2 (66,2) Mkr och rörelseresultatet till 10,4 (16,1) Mkr. Resultatet efter finansiella poster för året uppgick till 27,4 (17,3) Mkr. I resultatet efter finansiella poster ingår en koncernintern realisationsvinst på 21,0 Mkr från försäljningen utav dotterföretaget PA Segenmark till dotterföretaget Norsik. Finansnettot ökade under året till - 4,0 (1,2) Mkr till följd av förvärvet av Norsik. Investeringarna har under året uppgått till 1,2 Mkr (6,1). Räntebärande skulder netto uppgick per balansdagen till 37,2 (tillgång 38,5) Mkr. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen för år 2000 skall uppgå till 1,15 (1,15) kr. Nyemission Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission om 25 Mkr. Kommande informationstillfällen Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets kontor i Sollentuna från den 10 april. Rapporten för första kvartalet 2001 presenteras den 26 april. Bolagsstämma hålls den 26 april. Rapporten för andra kvartalet 2001 presenteras den 28 augusti. Rapporten för tredje kvartalet 2001 presenteras den 24 oktober. För mer information, kontakta: VD Anders Segenmark eller ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60. Sollentuna den 21 februari 2001 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Anders Segenmark Verkställande direktör Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00740/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00740/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar