Bokslutskommuniké 2002

 Nettoomsättningen uppgick till 260,3 (241,5) Mkr. En ökning med 7,8 % jämfört med föregående år.  Rörelseresultat 39,4 (41,1) Mkr och rörelsemarginal 15,1 (17,0) %.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 3,3 (3,2) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 25,4 (25,0) Mkr. En ökning med 1,7 % jämfört med föregående år.  Kassaflödet för 2002 uppgick till 7,9 (-0,4) Mkr.  Vinst per aktie 4,88 (4,80) kr.  Utdelning föreslås till 1,45 (1,45) kr.

Dokument & länkar