Delårsrapport januari - september 2003

 Nettoomsättningen uppgick till 143,8 (199,7) Mkr.  Rörelseresultat 13,1 (34,0) Mkr och rörelsemarginal 9,1 (17,0) %.  Både volymer och marginaler har förbättrats under tredje kvartalet jämfört med tidigare kvartal 2003.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 2,2 (2,5) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 8,0 (21,8) Mkr.  Kassaflödet för perioden uppgick till –18,7 (0,4) Mkr.  Vinst per aktie 1,53 (4,18) kr.  ACSC koncernens fick sin första genombrottsorder avseende nästa generations bankkort, EMV kort, i oktober. Beräknat ordervärde ca 2,6 MEUR fördelat över en treårsperiod.  Nytt SIS-godkänt högsäkerhetskort lanserades i oktober. Kortet är ett av marknadens mest avancerade.

Dokument & länkar