Delårsrapport kvartal 1 2003

 Nettoomsättningen uppgick till 49,5 (74,5) Mkr.  Rörelseresultat 3,9 (17,7) Mkr och rörelsemarginal 8,0 (23,8) %.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 0,7 (0,8) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (11,5) Mkr.  Kassaflödet för perioden uppgick till –4,1 (-4,7) Mkr.  Vinst per aktie 0,40 (2,22) kr.

Dokument & länkar