Niomånadersrapport 2000

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Niomånadersrapport 2000 * Omsättningen 153,1 Mkr (86,3) * Resultat efter skatt 8,4 Mkr (12,3) * ACSC har tecknat bankkortsavtal med Inlux / Kinnevik Nyckeltal Jan-sept Jan-sept 1999 Jan-sept Helår 1999 Helår Tkr 2000 proforma 1999 proforma 1999 Nettoomsättning 153 094 155 986 86 315 218 132 122 771 Rörelseresultat 16 506 21 613 16 071 28 154 24 057 Rörelsemarginal 10,8% 13,9% 18,6% 12,9% 19,6% Rörelseresultat exkl 18 252 23 465 16 372 28 846 24 323 goodwillavskr Rörelsemarginal exkl 11,9% 15,0% 19,0% 13,2% 19,8% goodwillavskr Resultat efter finansiella 12 689 18 049 16 768 24 337 25 161 poster Resultat efter 8 401 12 316 11 977 16 183 17 945 skatt Vinst per aktie (5 205 400 st) 1,61 kr 2,37 kr 2,30 kr 3,11 kr 3,46 kr För definition av proformaberäkning, se sid 3. Försäljning och resultat Koncernens omsättning 153,1 Mkr har ökat med 66,8 Mkr inklusive förvärv. Proforma (inkl Norsik) är omsättningen 2,9 Mkr lägre än föregående år. Norge som svarar för c:a 50% av försäljningen har visat fallande omsättning och resultat. Sverige stod alltjämt för knappt 30% av försäljningen med något vikande omsättning och resultat. Finland däremot har ökat både omsättning och resultat. Under tredje kvartalet hade Sverige och Finland en omsättning i nivå med föregående år, medan Norge hade lägre. Åtgärder har vidtagits för att anpassa kostnaderna till den lägre omsättningen och resultatet i Norge. Rörelsemarginal och vinstmarginal har sjunkit till följd av minskade volymer och bruttovinstmarginaler (främst i Finland) samt ökade avskrivningar och finansieringskostnader efter förvärvet av Norsik. Genomförda kostnadsreduceringar i Norge har haft en positiv resultatpåverkan jämfört med tidigare år. Goodwillavskrivningen uppgick till 1,7 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 0,4 Mkr jämfört föregående år till 16,5 Mkr (16,1). Rörelsemarginalen uppgick till 11,9 procent (19). Finansnettot ökade till -3,8 Mkr till följd av förvärvet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,7 Mkr (17,8). Investeringar Investeringarna har under året uppgått till 9,5 Mkr (fg år 8,5 exkl Norsik och 17,4 inkl Norsik). Finansiell ställning De räntebärande tillgångarna netto, 31 Mkr vid årsskiftet, har övergått till en räntebärande nettoskuld om 67,0 Mkr per sista september till följd av förvärvet av Norsik. Eget kapital uppgick till 76,4 (66,2 fg år exkl Norsik), och soliditeten var 36,9 procent (78,2 fg år exkl Norsik). Personal Antal anställda omräknat till heltidstjänster har under perioden i genomsnitt uppgått till 143 (69 fg år exkl Norsik). Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget uppgick till 44,5 Mkr (46,0) och rörelseresultatet till 8,1 Mkr (10,6). Investeringarna har under året uppgått till 0,8 Mkr (6,1). Räntebärande skulder netto uppgick per 30 september till 61,3 Mkr (tillgång 38,5). Verksamheterna i Norge I den alltmer hårdnande konkurrenssituationen på den norska marknaden har ACSC undvikit att ta order till ej acceptabla priser. ACSCs båda bolag i Norge har nu fusionerats, och förbereder sig på de kommande förändringarna genom att utveckla nya nischer inom marknaden. Bankkort till Inlux / Kinnevik ACSC har tecknat avtal med Inlux, som är en del av Invik-koncernen (Kinnevik) om personalisering av bankkort med VISA/MasterCard. Avtalet gäller korten Collect, Comviq, Club Metro, Round Table, Tele2 samt Tele2 Gold med VISA eller Master Card. Nyemission Med hänsyn till läget på börsen avvaktas med genomförandet av den planerade nyemissionen om 25 Mkr tillsvidare. Kommande informationstillfällen Bokslutskommunikén 2000 presenteras den 21 februari. För mer information, kontakta: VD Anders Segenmark tel 08-626 60 60. Sollentuna den 24 oktober 2000 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Anders Segenmark Verkställande direktör Delårsrapporten har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys ACSC-koncernen personaliserar på uppdrag av kortutgivare olika slags plastkort för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, exempelvis betal- och kontokort, lojalitetskort, medlemskort, ID-kort och patientbrickor. ACSC säljer också kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Här är koncernen med ensamrätt generalagent på sina marknader för DataCard Corporation. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm. ACSC är noterat på O- listan vid Stockholms Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01410/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01410/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar