AdderaCare AB: CFO Henrik Carlsson flaggar upp för köp av aktier i bolaget.

CFO Henrik Carlsson flaggar upp för köp av aktier i bolaget.

Aktieköp

Henrik Carlsson har under perioden 12 januari fram till den 17 januari totalt köpt 15 000 aktier i AdderaCare. Totalt äger då Henrik Carlsson 15 000 aktier i bolaget.  Som tidigare kommunicerats, äger dessutom Henrik Carlsson rätt att genom av huvudägarna utställd teckningsoption teckna totalt 40 000 aktier till ett lösenpris om 6,25 SEK per aktie. Vederlag för optionsavtalet utgår om 2 500 SEK.

 

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är godkända för listning på Nasdaq Stockholm First North.

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com

Prenumerera

Dokument & länkar