Delårsrapport, 1 januari – 30 juni 2012

Ökade EBITA-marginaler i samtliga affärsområden

Andra kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 320,1 (314,5) MSEK.
 • EBITA1) ökade till 22,3 (18,8) MSEK, en EBITA-marginal på 7,0 (6,0) procent.
 • Rörelseresultatet1) ökade till 17,4 (14,4) MSEK, en rörelsemarginal på 5,4 (4,6) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,6 (14,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,48 (0,49) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22,0 (20,9) MSEK.

Januari – juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 679,0 (651,2) MSEK.
 • EBITA1, 2) ökade till 59,2 (48,1) MSEK, en EBITA-marginal på 8,7 (7,4) procent.
 • Rörelseresultatet1,2) ökade till 49,8 (39,2) MSEK, en rörelsemarginal på 7,3 (6,0) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,6 (35,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,29 (1,25) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 59,6 (86,1) MSEK.

1)     Exklusive utdelning på 0,0 (0,9) MSEK från avyttrat intressebolag.
2)     Exklusive kostnad på 1,9 (0,0) MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012

 • Förvärv av Cad Teknikk AS med en nettoomsättning på cirka 40 MSEK.
 • Order från TUI Nordic/Fritidsresor på PLM-lösning för att skapa ett bättre reseerbjudande.
 • Order från Statens musikverk för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av Voice Provider med en nettoomsättning på 26 MSEK.

Koncernchefens kommentar

I ett affärsklimat som kännetecknas av oro från flera håll fortsätter Addnode att göra bra affärer. Våra nischade erbjudanden ligger rätt i tiden och är i många fall verksamhetskritiska för våra kunder. Vi arbetar inom väl valda områden och marknader. Vår mix av privata och offentliga kunder skapar bra förutsättningar för stabilitet även i lite mer oroliga tider.

Både nettoomsättningen och EBITA-marginalen ökade under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Allt fler kunder efterfrågar helhetslösningar som en komplett tjänst. Dessa affärer ger tillsammans med våra redan starka repetitiva support- och underhållsintäkter en bra och stabil intäkt som kommer att öka över tiden. Med en generellt bra tjänsteförsäljning genererade vi ett förbättrat resultat under andra kvartalet.

Addnode är en förvärvsintensiv verksamhet och vi har under 2012 genomfört tre kompletterande förvärv. Förvärvet av Voice Provider, med specialister inom kundservice, kanalstrategier, språkteknologi, dialogdesign och systemutveckling, innebär att affärsområde Content Managements befintliga verksamhet inom talsvarslösningar kompletteras och förstärks med ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 klockan 11.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB. 
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB. 
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar. 2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera