Kommuniké från extra bolagsstämma i AddNode AB (publ) den 1 december 2004

Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ) den 1 december 2004 fattades beslut i enlighet med styrelsens förslag om apportemission av högst 8 500 000 aktier avseende förvärvet av Technia Holding AB.

För tillskapande av de aktier i AddNode som skall utgöra vederlag i förvärvet av Technia har stämman fattat beslut att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 102 000 000 SEK genom nyemission av högst 8 500 000 aktier av serie B, vardera å nominellt 12 kronor. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma aktieägare i Technia med rätt och skyldighet för dessa aktietecknare att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Technia. Därvid skall för varje aktie i Technia som tillskjuts som apportegendom, teckning ske av 1,874931 aktier av serie B i AddNode. Teckning skall ske fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 2 december 2004. Styrelsen äger besluta om förlängning av teckningstiden. För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och koncernchef AddNode AB Tel. 08-506 66 222, lars.save@addnode.com

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar