ADDTECH AB: ADDTECH-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1 APRIL TILL 31 DECEMBER 2002

* Fortsatt starkt affärsläge för koncernens verksamheter inriktade på elektromekaniska och elektroniska komponentlösningar.
* Nettoomsättningen uppgick till 1 674 MSEK (1 793).
* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (73).
* Under det tredje kvartalet (oktober - december) förbättrades rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 20 MSEK (6) och nettoomsättningen uppgick till 577 MSEK (595).
* Under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder har sänkt kostnadsmassan med cirka 35 MSEK under perioden april - december.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128 MSEK (74) och den finansiella nettoskulden minskade under perioden med 48 MSEK till 26 MSEK.
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader april - december 2002

Addtech-koncernens nettoomsättning under räkenskaps-årets nio första månader uppgick till 1 674 MSEK (1 793). Minskningen är främst hänförlig till en lägre försäljning av investeringsprodukter.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (73) och resultatet efter finansiella poster till 63 MSEK (70).

Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 12 MSEK och rörelseresultatet med 0 MSEK.

Till rörelseresultatet tillkommer jämförelsestörande poster om netto 3 MSEK (-3) hänförliga till fastighets-försäljning med ett resultat om 12 MSEK samt kost-nader till följd av omstrukturering inom koncernens telekominriktade verksamhet med 9 MSEK. Kvar-varande reserv för omstruktureringskostnader uppgår till 3 MSEK. Föregående år tillkom jämförelsestörande kostnader om 3 MSEK hänförliga till noteringen av Addtech på O-listan.

Det under föregående år genomförda åtgärdsprogrammet har sänkt omkostnaderna med cirka 35 MSEK under perioden april - december jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet efter skatt uppgick till 45 MSEK (45), eller 1,69 SEK per aktie (1,60). För den senaste 12-månadersperioden uppgick resultatet efter skatt till 53 MSEK respektive 2,02 SEK per aktie, vilket kan jämföras med 53 MSEK respektive 1,92 SEK under föregående verksamhetsår.

Tredje kvartalet 2002 (oktober - december)

Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 577 MSEK (595). Främsta förklaringen till minskningen är fortsatt svag marknad för koncernens verksamheter inriktade på investeringsprodukter. Under perioden har det tidigare stabila marknadsläget för mekaniska komponenter försvagats något, vilket påverkat affärsområdet Transmission Systems negativt. För kundspecifika elektromekaniska och elektroniska komponentlösningar har affärsläget varit fortsatt starkt.

Rörelseresultatet ökade till 20 MSEK (6) och resultatet efter finansiella poster till 20 MSEK (6). Främsta förklaringen till resultatförbättringen är lägre kostnader.

Resultatet efter skatt ökade till 15 MSEK (3), eller 0,56 SEK per aktie (0,10).

AFFÄRSOMRÅDEN

Component Systems

utvecklar och marknadsför nischinriktade elektro-mekaniska och elektroniska komponentlösningar för tillverkningsindustrin och eftermarknaden.

(För tabell se bifogad fil)


Nettoomsättningen ökade med fem procent till 720 MSEK (686). Omsättningstillskottet från nyförvärvade enheter uppgick till 44 MSEK. Rörelseresultatet ökade till 50 MSEK (48).

Under räkenskapsåret har det starka affärsläget för affärsområdet fortsatt. Efterfrågan på komponenter till specialfordon och truckar samt tillämpningar för medi-cinsk elektronik har varit god. Likaså har försäljningen av batterier och energikomponenter haft en god utveckling.

Production Systems

tillhandahåller system och material för i huvudsak elektronik-, verkstads- och fordonsindustrins produktionsprocesser. (För tabell se bifogad fil)

Nettoomsättningen minskade med 29 procent till 322 MSEK (452). Rörelseresultatet uppgick till -12 MSEK
(-7).

Den svaga efterfrågan på produktionsutrustning, som sedan tidigare främst varit kopplad till nedgången inom telekomsektorn, har under senare tid blivit något mera utbredd.

Affärsområdets verksamhet med försäljning av förbrukningsmaterial har fortsatt att utvecklas väl.

Resultatet har under perioden påverkats positivt av att under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder givit effekt. Omkostnaderna har under perioden april - december varit drygt 30 MSEK lägre än under motsvarande period föregående år.

Transmission Systems

marknadsför transmissionskomponenter, maskinelement, hydraulik- och automationssystem för tillverknings-industrin och eftermarknaden. Egen tillverkning sker främst av kedjor, packningar och maskinelement.

(För tabell se bifogad fil)


Nettoomsättningen minskade med tre procent till 634 MSEK (657). Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (33).

Under senare delen av tredje kvartalet har en viss försvagning skett av efterfrågan för vissa av affärs-områdets produkter och då särskilt på den finska marknaden. Vad gäller efterfrågan på hydraulik-komponenter från truckindustrin och till specialfordon har situationen varit fortsatt stabil.

LÖNSAMHET

Avkastningen på sysselsatt kapital var 15 procent (15) och avkastningen på eget kapital uppgick till 13 procent (12).

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 45 procent, att jämföra med 41 procent vid räkenskapsårets ingång. Eget kapital per aktie uppgick till 16,30 SEK (15,70).

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 26 MSEK, vilket är en minskning med 48 MSEK från årets början.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128 MSEK (74). Förbättringen från föregående år är främst hänförlig till frigjort rörelsekapital.

Investeringar i verksamheter och anläggningstillgångar uppgick till 41 MSEK respektive 20 MSEK och avyttringar av anläggningstillgångar till 22 MSEK.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Från och med 1 november 2002 konsolideras R&K Gruppen med årsomsättningen 100 MSEK. Företaget stärker koncernens erbjudande till kunder inom medicinsk elektronik. Under tredje kvartalet förvärvades minoritetens andel i det österrikiska dotterbolaget FB Ketten HmbH. Under räkenskapsåret har Addtech även tillträtt Bergström Instrument med en årsomsättning om 30 MSEK.

MEDARBETARE

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 066, vilket kan jämföras med 1 100 vid periodens ingång.

AKTIEFÖRDELNING

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 55,7 MSEK. Sedan föregående rapporttillfälle har ytterligare 50 000 aktier återköpts, varefter innehavet av egna aktier uppgår till 1 381 400. Aktierna utgör 5,0 procent av de utgivna aktierna med 3,6 procent av röstetalet. Fördelningen på aktieslag är enligt följande:

(För tabell se bifogad fil)

FRAMTIDSUTSIKTER

Det svaga och i vissa fall osäkra konjunkturläget kräver hög aktivitet vad gäller anpassning av verksamheten.

Addtech har god beredskap för att möta en kommande ökad efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Den finansiella ställningen är stark och ger goda förutsättningar för framtida tillväxt.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Med undantag av Redovisningsrådets nya rekommendationer från 2002, vilka inte har någon effekt på koncernens redovisade resultat och ställning, har tillämpning skett av samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2001/2002.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 20 MSEK (20) och resultatet efter finansnetto till 1 MSEK (-5), varav jämförelsestörande poster 0 MSEK (-3). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 0 MSEK (0). Moder-bolagets finansiella nettotillgångar uppgick vid periodens utgång till 39 MSEK, jämfört med en finansiell nettoskuld om 14 MSEK vid räkenskapsårets ingång.Stockholm den 3 februari 2003


Roger Bergqvist
Verkställande Direktör

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 april 2002 - 31 mars 2003 kommer att presenteras den 12 maj 2003.
För hela Delårsrapport se bifogad fil

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera