ADDTECH AB: BERGMAN & BEVING RENODLAS I TRE NYA BÖRSFÖRETAG

Bakgrunden till förslaget är att flera av koncernens affärsområden har uppnått sådan storlek och lönsamhet att de bedöms ha bättre förutsättningar för ytterligare tillväxt som självständiga enheter. Styrelsens bedömning är att avknoppningarna kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde. Varje bolags ledning och styrelse kan med en renodlad affärsidé, samt marknads- och produktinriktning helt fokusera kring den egna enhetens tillväxt och lönsamhet.
 
"Koncernens resultat förväntas nå en ny rekordnivå under innevarande verksamhetsår, som löper ut den 30 mars. Detta utgör grunden för bedömningen att flera av våra affärsområden nu är mogna att stå på egna ben", konstaterar Bergman & Bevings VD och koncernchef Anders Börjesson.
 
"Renodlingen skapar nya plattformar för tillväxt, där verksamhet, chefer och medarbetare synliggörs och där ledning och styrelse kan fokusera kring en spetsigare affärsidé. Ur ett aktiemarknadsperspektiv skapas enheter som lättare kan förstås och analyseras."
 
De tre nya börsföretagen
 
- Affärsområdena Electronics och Lagercrantz Group bildar tillsammans det nya bolaget "B2B Tech AB" som avses noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Verksamheten är koncentrerad till tillväxtbranscher som telekommunikation, elektronik och IT. Proforma har B2B Tech-koncernen under 12-månadersperioden 1 januari - 31 december 2000 haft en nettoomsättning på 2 615 MSEK och ett rörelseresultat före goodwill-avskrivningar på 181 MSEK. Den motsvarande genomsnittliga årliga omsättnings- och resultattillväxten mätt över den senaste treårsperioden, har uppgått till 25% respektive 22%.
 
- Affärsområdet Industry avses bli ett nytt O-listenoterat företag under namnet
"Beving AddTech AB". Verksamheten är koncentrerad till industrikomponenter, produktions- och testsystem. Genom fokusering på kundens unika behov skapas mervärden som garanterar långa kundrelationer. Viktiga kundgrupper är mekanisk industri, fordonsindustrin och kunder som bedriver elektronikproduktion. Proforma har Beving AddTech-koncernen den senaste 12-månadersperioden haft en nettoomsättning på 2 305 MSEK och ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 193 MSEK. Den motsvarande genomsnittliga årliga omsättnings- och resultattillväxten mätt över den senaste treårsperioden, har uppgått till 21% respektive 16%.
 
- Affärsområdena Tools och MediTech utgör kärnan i Bergman & Beving AB som kommer att fortsätta att vara noterat på A-listan. Framtiden innehåller planer på expansiva förvärv inom såväl dessa verksamhetsområden som nya områden där Bergman & Bevings kompetens och kontaktnät kring värdeskapande teknikhandel kommer till sin rätt. Bergman & Bevings roll som utvecklare av teknikföretag förstärks härmed. Proforma har Bergman & Beving-koncernen, efter avskiljning av B2B Tech och Beving AddTech, den senaste 12-månadersperioden haft en nettoomsättning på 3 725 MSEK och ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 166 MSEK.
 
Avknoppningarna avses ske i form av utdelning enligt Lex Asea efter beslut på ordinarie bolagsstämma i Bergman & Beving AB den 22 augusti 2001. Bolagets bedömning är att de förutsättningar som krävs för att Lex Asea skall kunna tillämpas är uppfyllda. Detta innebär att aktieägarna i Bergman & Beving AB erhåller aktierna i de nya enheterna som utdelning och att denna är skattefri för mottagaren och inte föranleder någon uttagsbeskattning för det utdelande bolaget.
 
I samband med omstruktureringen av koncernen kommer ledande befattningshavare i respektive enhet att erbjudas nya incitamentsprogram. Nuvarande konvertibel- och optionsinnehavare kommer, utöver avtalsenlig omräkningsklausul, att erbjudas ett återköpsprogram.
 
Avknoppningarna och den nya strukturen kommer att kommenteras på Bergman & Bevings frukostmöte i Finanstidningens regi under tisdagen den 6 februari kl 08.00 till 09.00 på Operaterassen i Stockholm. Anmälan sker till Yvonne Stefansson per e-post ste@bb.se alternativt per telefon 08-6601030.
 
Handelsbanken Investment Banking är finansiell rådgivare till Bergman & Beving AB.
 
Stockholm den 5 februari 2001
 
BERGMAN & BEVING AB (publ)
 
Styrelsen
 
För kompletterande frågor kontakta Anders Börjesson, VD och koncernchef
telefon 08 - 660 10 30.
Bergman & Bevings hemsida är www.bb.se

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera