Addtechs styrelse beslutar om återköp av egna aktier

Styrelsen i Addtech AB har idag fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av bolagsstämman 19 augusti 2004 att återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.
 
Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Enligt styrelsens beslut skall högst så många aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 
Addtech AB innehar sedan tidigare 1.981.400 aktier av serie B. Av dessa är 700.000 reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Ytterligare 100.000 är reserverade att användas som dellikvid vid förvärvet av Carbex-gruppen. Resterande 1.181.400 aktier kommer att indras inom ramen för beslut av bolagsstämman 19 augusti 2004. Det totala antalet aktier i Addtech AB före indragningen, inklusive bolagets innehav, uppgår till 26.514.232 st.
 
 
 

Stockholm den 19 augusti 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB (publ) <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.