Återköp av egna aktier och optionsprogram för ledande befattningshavare

Återköp av egna aktier och optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen i Addtech har idag fattat beslut om att föreslå en extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att förvärva och avyttra aktier i bolaget. Styrelsen har vidare fattat ett principbeslut att tilldela ca 55 ledande befattningshavare i Addtech-koncernen s k personaloptioner. Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier eller röster i bolaget. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet. Vidare har styrelsen beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att avyttra egna aktier på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv samt att besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att fullfölja bolagets åtaganden under bolagets personaloptionsprogram. Syftet med personaloptionsprogrammet är att det skall motivera till ytterligare ansträngningar och därmed åstadkomma bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser att optionerna bör få en positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i aktieägarnas intresse. Programmets totala omfattning skall uppgå till maximalt 700.000 optioner varvid verkställande direktören skall tilldelas 100.000 optioner och övriga ledande befattningshavare skall tilldelas mellan 5.000 och 70.000. Optionerna skall tilldelas utan kontant vederlag. Optionerna skall ej vara överlåtbara och skall endast kunna utnyttjas för aktieköp om vederbörande vid utnyttjande-tillfället fortfarande är anställd i Addtech-koncernen. Optionerna skall ha en löptid om ca 3 år och ge rätt att förvärva av bolaget innehavda egna aktier. Lösenpriset för optionerna skall uppgå till 110 procent av den genomsnittliga högsta och lägsta betalkursen för Addtechs aktie under en femdagars period i anslutning till den extra bolagsstämman. Förvärv och avyttring av egna aktier avses bli föremål för beslut på en extra bolagsstämma den 17 december 2001. Styrelsens fullständiga förslag beträffande förvärv av egna aktier kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 3 december 2001 och fullständigt förslag beträffande avyttring av egna aktier kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 10 december 2001. Solna den 13 november 2001 Addtech AB Frågor kan ställas till Roger Bergqvist, Verkställande direktör, +46 8 470 49 04, alternativt Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00580/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00580/bit0001.pdf

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar