Bolagsstämma i Addtech AB 19 augusti 2004

Vid dagens bolagsstämma i Addtech AB beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 2,00 SEK per aktie.

Styrelse

Följande styrelseledamöter omvaldes:
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Urban Jansson
Lars Spongberg
Roger Bergqvist
Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius.

Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning

I enlighet med styrelsens förslag beslutades om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 1.181.400 återköpta B-aktier motsvarande 2.362.800 kronor. Efter nedsättningen kommer Addtechs innehav av egna aktier att uppgå till 800.000, varav 700.000 säkerställer bolagets åtagande gentemot innehavare av personaloptioner och 100.000 kommer att användas som dellikvid vid förvärvet av Carbex-gruppen.

Nyemission av C-aktier

För att minska tidsåtgången för nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, beslutades om nymeission av 1.181.400 C-aktier till Handelsbanken. Aktierna inlöses omedelbart efter att nyemissionen registrerats.

Återköp av egna aktier

Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.
Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2004 kommer att offentliggöras den 11 november 2004.

Stockholm den 19 augusti 2004 <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB (publ) <!-- hugin-supplied --><br> Styrelsen <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04.

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera