Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002

Report this content

Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar Addtech tillsammans med kunder och leverantörer lösningar, som leder till såväl bättre produkter som optimerade produktionsprocesser. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde. Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002 Marknadsläget för merparten av koncernens verksamhetsområden är stabilt medan det för de telekominriktade delarna präglas av osäkerhet. Nettoomsättningen uppgick till 565 MSEK (636). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 25 MSEK (41). För kvartal tre och fyra under föregående räkenskapsår var rörelseresultatet 6 MSEK respektive 12 MSEK. Under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder fortsätter att ge resultateffekt. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 MSEK (5) och soliditeten ökade till 43% (41). 3 månader tom 12 månader tom 30 jun 30 jun 30 jun 31 mar 2002 2001 2002 2002 Nettoomsättning 565 636 2 289 2 360 Rörelseresultat* 25 41 69 85 - i procent av 4,4 6,4 3,0 3,6 nettoomsättning Resultat efter 23 40 63 80 finansiella poster* - i procent av 3,9 6,2 2,7 3,4 nettoomsättning Vinst per aktie, SEK* 0,55 0,98 1,47 1,91 * exklusive jämförelsestörande poster. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Addtech-koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 565 MSEK (636). Minskningen är hänförlig till en lägre omsättning för koncernens telekominriktade verksamheter och då särskilt för investeringsprodukter. För övriga verksamhetsområden är omsättningen i nivå med föregående år. Under föregående år genomfördes ett kraftfullt åtgärdsprogram, som på helårsbasis reducerar kostnadsmassan med cirka 40 MSEK. Åtgärderna, som bland annat innebär att antalet medarbetare justerat för förvärv minskat med ca 130 jämfört med utgången av juni 2001, börjar nu ge effekt på kostnaderna. En jämförelsestörande kostnad om 9 MSEK redovisas under första kvartalet till följd av omstrukturering inom koncernens telekominriktade verksamhet. Under perioden har en av koncernens fastigheter avyttrats med ett resultat om 12 MSEK, vilket redovisas som jämförelsestörande intäkt. Rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (41) och resultatet efter finansiella poster till 26 MSEK (40). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om netto 3 MSEK (-). För kvartal tre och fyra under föregående räkenskapsår var rörelseresultatet 6 MSEK respektive 12 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 17 MSEK (28), eller 0,62 SEK per aktie (0,98). AFFÄRSOMRÅDEN Component Systems utvecklar och marknadsför nischade elektromekaniska och elektroniska komponentlösningar för tillverknings-industrin och eftermarknaden. 3 mån tom 12 mån tom 30 jun 30 jun 30 jun 31 mar 2002 2001 2002 2002 Nettoomsätt 235 229 929 923 ning Rörelseresu 15 18 58 61 ltat - i procent av 6,2 8,0 6,2 6,6 nettoomsätt ning Nettoomsättningen ökade med två procent till 235 MSEK (229). Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (18). Marknadsläget som helhet har under inledningen av verksamhetsåret varit stabilt även om skillnader finns mellan olika segment. Affärsområdet har en viss inriktning mot telekomsektorn där efterfrågan fortsatt att försvagas. Övriga verksamhetsområden, såsom exempelvis komponenter till specialfordon och truckar, har kompenserat för försvagningen inom telekom. Inom flera specialnischer har efterfrågan ökat. Ett exempel härpå är applikationer för tillämpningar inom medicinsk elektronik. Production Systems tillhandahåller systemlösningar för i huvudsak elektronik-, verkstads- och fordonsindustrins produktionsprocesser. 3 mån tom 12 mån tom 30 jun 30 jun 30 jun 31 mar 2002 2001 2002 2002 Nettoomsätt 107 183 494 570 ning Rörelseresu -6 9 -31 -16 ltat* - i procent av -5,2 4,8 -6,2 -2,8 nettoomsätt ning Nettoomsättningen minskade med 42 procent till 107 MSEK (183). Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (9). En ytterligare försvagning och ökad osäkerhet inom telekom har lett till att kunder väljer att avstå eller senarelägger sina investeringar. Ytterligare omstrukturering genomförs därför i den del av verksamheten som är inriktad på försäljning till nordiska telekomkunder. Åtgärderna genomförs på ett sådant sätt att koncernen upprätthåller närvaro i ett marknadssegment som i grunden är intressant och ger möjligheter på lång sikt. Som ett resultat av åtgärderna kommer andelen av affärsområdets omsättning som utgörs av tillbehör, material och tjänster att öka. Resultatet har under perioden påverkats positivt av att under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder nu börjar ge effekt. Transmission Systems marknadsför transmissionskomponenter, maskinelement, hydraulik- och automationssystem för tillverknings-industrin och eftermarknaden. Egen tillverkning sker främst av kedjor, packningar och maskinelement. 3 mån tom 12 mån tom 30 jun 30 jun 30 jun 31 mar 2002 2001 2002 2002 Nettoomsätt 223 225 867 869 ning Rörelseresu 16 14 42 40 ltat - i procent av 7,0 6,3 4,7 4,5 nettoomsätt ning Nettoomsättningen uppgick till 223 MSEK (225). Rörelseresultatet ökade till 16 MSEK (14). Affärsområdets inriktning mot den breda verkstads-industrin har inneburit en stabil marknadssituation. Även affärsområdets geografiska spridning är en utjämnande faktor. Maskinelement och komponenter till energisidan, bla till vindkraftverk, har haft en fortsatt positiv utveckling. FB-koncernen, som under föregående räkenskapsår visade ett svagt resultat har börjat det nya året resultatmässigt starkare. Bland åtgärder som vidtas för att säkerställa fortsatt positiv utveckling kan nämnas en ökad integration mellan närliggande enheter inom FB och övriga delar av affärsområdet. LÖNSAMHET Avkastningen på sysselsatt kapital var 13 procent (15) och avkastningen på eget kapital uppgick till 10 procent (12). FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 43 procent, att jämföra med 41 procent vid räkenskapsårets ingång. Eget kapital per aktie uppgick till 16,40 SEK, att jämföra med 15,70 SEK vid räkenskapsårets början. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 62 MSEK, vilket är en minskning med 12 MSEK från årets början. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 MSEK. Ett åtgärdsprogram för minskad rörelsekapitalbindning genomförs. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7 MSEK och avyttringar till 20 MSEK. FÖRETAGSFÖRVÄRV Addtech tillträdde under perioden Bergström Instrument med en årsomsättning om 30 MSEK. MEDARBETARE Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 081, vilket kan jämföras med 1 100 vid periodens ingång. 30 juni 2001 uppgick antalet medarbetare till 1 197. AKTIEFÖRDELNING Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 55,7 MSEK. Fördelningen på aktieslag är enligt följande: Utestående Aktieslag aktier A-aktier 1 113 478 B-aktier 26 750 754 Totalt antal 27 864 232 aktier före återköp Återköpta aktier 1 331 400 Totalt antal 26 532 832 aktier efter återköp FRAMTIDSUTSIKTER Marknadsläget för merparten av koncernens verksamhetsområden är stabilt medan det för de telekominriktade delarna präglas av osäkerhet. Arbetet pågår med att planenligt fullfölja de kostnads-besparande och effektivitetshöjande åtgärder som initierades under föregående verksamhetsår och som fortsätter påverka resultat och lönsamhet positivt. Addtech har god beredskap för att möta en kommande ökad efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Den finansiella ställningen är stark och ger goda förutsättningar för framtida tillväxt. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Med undantag av Redovisningsrådets nya rekommendationer från 2002, vilka inte har någon effekt på koncernens redovisade resultat och ställning, har tillämpning skett av samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2001/2002. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 7 MSEK (6) och resultatet efter finansnetto till 0 MSEK (0). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar