Delårsrapport 1 april - 30 september 2001 (6 månader)

Delårsrapport 1 april - 30 september 2001 (6 månader) * Addtech noterades den 3 september på Stockholmsbörsens O-lista * Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101). * Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92). * Svag marknadsutveckling för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn. * Fortsatt stabil efterfrågan på komponenter och system från mekanisk industri samt maskin- och fordonsindustri. * Tidigare initierat åtgärdsprogram har förstärkts. På helårsbasis uppgår kostnadsbesparingarna till 30 MSEK, varav 10 MSEK påverkar resultatet innevarande räkenskapsår. * Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av kapitalet. 3 månader tom 6 månader tom 12 månader tom 30 sep 30 sep 30 sep 30 sep 30 sep 31 mar 2001 2000 2001 2000 2001 2001 Nettoomsättning 562 551 1 198 1 101 2 599 2 502 Rörelseresultat* 26 46 67 92 176 201 - i procent av 4,7 8,4 5,6 8,3 6,8 8,0 nettoomsättning Resultat efter 24 45 64 90 168 194 finansiella poster* - i procent av 4,2 8,2 5,3 8,2 6,5 7,8 nettoomsättning Vinst per aktie, 0,60 1,18 1,58 2,31 4,29 5,02 SEK* * exklusive jämförelsestörande poster om -3 MSEK under kvartal 2 innevarande räkenskapsår och 13 MSEK under kvartal 2 föregående år. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Första halvåret 2001 (april - september) Addtech-koncernens nettoomsättning under första halvåret ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101). Ökningen förklaras av tillkommande affärsvolym om 192 MSEK i enheter som förvärvades under föregående verksamhetsår. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92) och resultatet efter finansiella poster till 64 MSEK (90). Till resultatet tillkommer jämförelsestörande kostnader om 3 MSEK, hänförliga till noteringen av Addtech på O-listan. Föregående år tillkom jämförelse-störande intäkter om 13 MSEK till följd av återbetalda SPP- medel. Resultatet efter skatt uppgick till 42 MSEK (74), eller 1,50 SEK per aktie (2,64). För den senaste 12-månadersperioden uppgick resultatet efter skatt till 117 MSEK respektive 4,22 SEK per aktie, vilket kan jämföras med 149 MSEK respektive 5,36 SEK under föregående verksamhetsår. Andra kvartalet 2001 (juli - september) Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 2 procent till 562 MSEK (551). Omsättnings-tillskottet från nyförvärvade enheter uppgick till 88 MSEK. Den svaga utvecklingen inom telekom- och elektronikindustrin har under perioden ytterligare förstärkts. Särskilt har efterfrågan på maskiner och utrustning av investeringskaraktär varit svag. För att motverka effekterna av det fortsatt svaga affärsläget har det tidigare initierade åtgärds-programmet förstärkts. Sammanlagt kommer antalet medarbetare att minska med ca 90 från nivån vid utgången av juni månad innevarande år. Rörelseresultatet belastas löpande av kostnader för personalminskningar och övriga strukturåtgärder. Den sammantagna effekten av åtgärderna innebär att kostnadsmassan reduceras med 30 MSEK på årsbasis, varav effekten under innevarande räkenskapsår uppgår till ca 10 MSEK. Rörelseresultatet har under andra kvartalet belastats med jämförelsestörande kostnader om 3 MSEK och uppgick till 23 MSEK, att jämföra med 59 under föregående år inklusive jämförelsestörande intäkter om 13 MSEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 26 MSEK (46), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,7 procent (8,4). Marginalförsämringen förklaras dels av att tillkommande volym i förvärvade enheter hittills endast marginellt bidragit till resultatet och dels av att organisationen varit dimensionerad för en högre affärsvolym. I enheter förvärvade under föregående år har åtgärder initierats för att öka resultatet till en tillfredsställande nivå och i ett flertal av övriga bolag genomförs effektivitetshöjande åtgärder för att anpassa organisationen till den lägre affärsvolymen. Resultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster minskade till 24 MSEK (45). Finansnettot har påverkats negativt av kursförlus-ter på likvida medel om motsvarande 1 MSEK. Exklusive dessa är finansnettot under andra kvartalet i nivå med såväl finansnettot under första kvartalet som motsvarande perioder föregående år. Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar Addtech tillsammans med kunder och leverantörer lösningar, som leder till såväl bättre produkter som optimerade produktionsprocesser. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00570/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00570/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar