Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDTECH AB (publ) Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2001 kl 11.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 december 2001 samt dels anmäla deltagande senast kl 15.00 torsdagen den 13 december 2001 under adress Addtech AB, Box 508, 169 29 Solna eller per telefon 08-470 49 00 eller telefax 08-470 49 01 eller via e-post info@addtechab.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 december 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av en eller två justeringsmän 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Framläggande av (i) avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse för 2000/2001 med anteckning om vinstdispositionsbeslut, (ii) styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat sedan årsredovisningen avgavs samt (iii) revisorernas yttrande däröver. 8 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget. 9 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att avyttra aktier i bolaget i samband med förvärv av företag eller verksamhet. 10 Styrelsens förslag till beslut att bolaget skall överlåta högst 700.000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av de personaloptioner styrelsen avser att tilldela ledande befattningshavare i koncernen. 11 Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut under punkt 8: Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier av serie B i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtaganden i det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet. Styrelsens förslag till beslut under punkt 9: Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier av serie B, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Ersättningen för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Styrelsens förslag till beslut under punkt 10: Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolaget skall överlåta högst 700.000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av de personaloptioner styrelsen avser att tilldela ca 55 ledande befattningshavare i koncernen. Försäljningspriset skall motsvara nedan nämnda lösenkurs. Antal aktier jämte försäljningspriset för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att omräknas på grund av bl a fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tilldelning av optioner skall ske till verkställande direktören med 100.000 optioner samt till andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner med mellan 5.000 och 70.000 optioner per person. Optionerna skall tilldelas utan vederlag och inte utgöra värdepapper. Optionerna skall kunna utnyttjas till aktieköp under perioden 19 juli 2004 - 18 februari 2005 till en lösenkurs om 110 procent av genomsnittet av de dagliga högsta och lägsta betalkurserna för Addtech-aktien på Stockholmsbörsen under perioden 3 december - 7 december 2001. Utnyttjande av optionerna skall förutsätta att innehavaren är fortsatt anställd inom Addtech-koncernen (med vissa undantag för pensionering mm). Optionsprogrammet innebär ingen utspädning av aktieägarnas nuvarande ägande, eftersom de aktier som kan komma att säljas till följd av optionsprogrammet kommer att ha inköpts av bolaget. Styrelsens motiv till förslaget är följande. Det finns ett behov av att attrahera och behålla kompetent nyckelpersonal genom att erbjuda dem möjlighet att bli aktieägare i bolaget. Syftet är att optionsprogrammet skall motivera till ytterligare ansträngningar och därmed åstadkomma bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser sålunda att optionerna bör få en positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i aktieägarnas intresse. Bolagsstämmans beslut under punkt 8 och 9 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och beslut under punkt 10 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-9 ovan jämte övriga handlingar enligt 7 kap 13 § respektive 4 kap 4 § aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget på adress Parkvägen 2A, Solna från och med den 3 december 2001. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 10 ovan hålles tillgängligt från och med den 10 december 2001 på nämnda adress. Handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar. Stockholm i november 2001 Addtech AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00710/bit0001.pdf

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar