Bokslutskommuniké 1/5 1999 - 30/4 2000 addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Bokslutskommuniké 1/5 1999 - 30/4 2000 addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Vinsten ökade med 7 MSEK. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,50 SEK (Endast moderbolaget då ingen verksamhet för närvarande förekommer i dotterbolaget) Faktureringen under året ökade kraftigt från fjolårets 26 MSEK till 45 MSEK. Detta har inneburit en resultatförbättring, från - 1,7 MSEK till 5,3 MSEK efter finansiella poster, vilket betyder en vinst per aktie på 3,8 SEK efter skatt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 49%, att jämföra med vår finansiella målsättning att soliditeten ej skall understiga 30%. De likvida medlem uppgick till 14,3 MSEK vid årets slut. Bruttoinvesteringarna under året uppgick till 0,2 MSEK. Bolagets tillgångar i pågående arbeten var 7,7 MSEK den 30/4 2000 jämfört med 5,9 MSEK den 30/4 1999. Kundförlusterna var under året 0,3 MSEK. Orderstocken uppgick den 30/4 2000 till 28,5 MSEK. Detta år har avslutat en period i vårt cykliska mönster. Detta mönster med svängningar kommer att fortgå de närmaste åren men vi kan framgent se en successiv utjämning. Orderstocken på 28,5 MSEK samt det faktum att våra största kunder aviserat en expansion efter en viss tidsförskjutning gör att vi ser positivt på de närmaste åren. Resultaträkning 1/5-99- 1/5-30/4Balansräkning 000430 990430 30/4-00 -99 KSEK KSEK Nettoomsättning 44.821 25.951Anläggningstillgångar 480 480 Rörelsens 39.792 28.166Varulager 755 1.063 kostnader Kortfristiga 7.584 4.536 fordringar Rörelseresultat 5.029 -2.215Kortfristiga 530 0 placeringar Resultat från 290 492Kassa och bank 14.300 16.466 finansiella investeringar Summa tillgångar 23.649 22.545 Resultat efter 5.319 -1..723 finansiella poster Eget kapital 7.300 6.642 Bokslutsdisp 1.016 1.284 Obeskattade reserver 5.814 4.798 Skatt 1.185 0Avsättningar 300 300 Ej räntebärande 10.235 10.805 skulder Periodens resultat 3.118 -439Summa skulder och 23.649 22.545 eget kapital Rapporteringsdatum: Nyckeltal Bruttoinvesteringar 224KSEK 300KSEK Årsredovisning 2000-08-30 Soliditet 49% 45% Kvartalsrapport 2000-09-19 Vinst per aktie 3,8SEK -1,6SEK Maj - juli 2000 Bolagsstämma 2000-09-28 Justerat eget 10,5SEK 9,2SEK kapital per aktie Halvårsrapport 2000-12-07 Niomånadersrapport 2001-03-08 Bokslutskommuniké 2001-06-14 Årsredovisning 2001-08-30 Bromma 2000-06-14 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar