ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv.

Den 29 augusti 2014 beslutade ADDvise Lab Solution AB:s (”ADDvise” eller ”Bolaget”) styrelse att genomföra en obligationsemission till ett värde av 50 MSEK under ett obligationslån med ett rambelopp om 100 MSEK (”Erbjudandet”). Syftet med obligationen är dels att refinansiera befintlig konvertibel om 30 MSEK dels att kunna genomföra ytterligare förvärv. Bolaget avser att tilldela obligationer utöver de initiala 50 MSEK i händelse av överteckning av erbjudandet och för det fall styrelsen bedömer att det vid tilldelningstillfället, eller i anslutning därtill, föreligger för ADDvise gynnsamma förvärvsmöjligheter.

Emissionen i sammandrag

  • Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet med återbetalningsdag den 30 september 2019.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 10,0 procent, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.
  • Styrelsens avsikt är att ge ut 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 5 000 SEK per obligation. Lägsta teckning är 2 obligationer om nominellt 10 000 SEK och därefter i multiplar om 5 000 SEK.
  • Teckningsperioden för obligationerna löper från den 2 september 2014 till och med 26 september 2014.
  • Obligationerna är fritt överlåtbara och ADDvise har ansökt om att obligationslånet ska tas upp till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 14 oktober 2014.

 

Bakgrund och motiv

ADDvise, grundat 1989, är moderbolag i en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. Under åren har koncernen levererat inredning, utrustning och tjänster till företag såsom AstraZeneca, Biovitrum och GE-Healthcare. År 2010 fattade styrelsen i ADDvise beslut om en tillväxtstrategi och affärsplan i syfte att bli Skandinaviens ledande leverantör av sjukvårds- och forskningsmiljöer.

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i ADDvise tillväxtstrategi. Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i de olika segmenten ADDvise verkar inom. Genom den kritiska volymen och den industriella logiken i förvärven ska befintliga verksamheter förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna tas. På kostnadssidan är avsikten att uppnå sedvanliga synergier i samband med integrering av gjorda förvärv.

ADDvise målsättning är att den industriella logiken i de förvärv som görs ska skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare. För närvarande är ADDvise främsta fokus bolag som är verksamma inom life science. Inom ramen för den ovan beskrivna strategin har ADDvise en relativt öppen och opportunistisk syn på när och hur förvärv ska genomföras och styrelsen tillsammans med ledningen i ADDvise har under en längre tid arbetat med förvärv. Fram till idag har tre bolagsförvärv och ett inkråmsförvärv genomförts. Det gör att kompetensen att identifiera förvärv och sedan på ett framgångsrikt sätt integrera det förvärvade bolaget finns internt och beredskapen att ta emot såväl hela bolag som inkråm är mycket god. ADDvise kan även komma att göra tilläggsförvärv till redan förvärvade bolag.

Erbjudandet är viktigt på grund av ADDvise tillväxtstrategi som bygger på en systematisk bearbetning av potentiella företagsförvärv, främst på den nordiska marknaden men även globalt. Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter att fortsätta göra förvärv som ligger i linje med ADDvise strategi och som kan stärka Bolagets verksamhet. Genom ytterligare förvärv kommer ADDvise att befästa sin position som en slagkraftig koncern med möjlighet att öka försäljningsinsatserna mot offentlig och privat sektor. Den ökade diversifieringen av verksamheten leder också till en minskad konjunkturkänslighet.

De bolag som ADDvise från tid till annan utvärderar som förvärvskandidater är framförallt kassaflödespositiva bolag inom förhållandevis mogna branscher. Förvärvskandidaterna ska verka inom business-to-business och risknivån i bolagen ska vara relativt låg. Storleken på kandidaterna kan variera men som riktmärke bör förvärvsobjektens omsättning överstiga 20 MSEK per år.

Expansionsplanen ligger i linje med styrelsens långsiktiga målsättning; att vara den ledande leverantören till sjukvårds- och forskningsenheter i Sverige och på andra utvalda marknader. En stark marknadsposition rustar Bolaget inför framtida förvärv som kan bidra till att ytterligare positionera ADDvise som ledande i Sverige inom helhetslösningar i form av produkter och tjänster för sjukvårds- och forskningsenheter. Det sker löpande utvärdering av både vertikala och horisontella förvärvsmöjligheter framför allt i Sverige men även internationellt.

Sedan 2010 har ADDvise gjort fyra förvärv och även om inga förvärvsåtaganden finns per dagen för detta pressmeddelande bedömer ADDvise att det är av yttersta vikt att ha tillgång till kapital och snabbt kunna agera i förvärvshänseende. Syftet med Erbjudandet är därför att möjliggöra fortsatta förvärv i enlighet med ADDvise tillväxtstrategi, samt att refinansiera Bolagets konvertibellån om nominellt 30 MSEK som förfaller till betalning den 2 maj 2015.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i det prospekt som har upprättats av styrelsen i ADDvise med anledning av Erbjudandet och som idag godkänns av Finansinspektionen och offentliggöras av ADDvise. Prospektet kommer efter offentliggörandet att kunna laddas ner från ADDvise webbplats, www.addvisegroup.se.

 

Villkor för Erbjudandet

Den 29 augusti 2014 beslutade ADDvise styrelse om Erbjudandet som uppgår till 50 MSEK. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 100 MSEK och styrelsen har beslutat att styrelsen ska förbehållas rätten att dra tillbaka Erbjudandet eller att ge ut obligationer till ett lägre eller högre belopp än 50 MSEK. Bolaget avser att tilldela obligationer utöver 50 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet och för det fall styrelsen bedömer att det vid tilldelningstillfället, eller i anslutning därtill, föreligger gynnsamma förvärvsmöjligheter.

Obligationernas utgivningsdag är den 1 oktober 2014 och återbetalningsdagen är den 30 september 2019. Obligationslånet löper med en årlig ränta om 10,0 procent med kvartalsvisa räntebetalningar i efterskott den 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober varje år. Den första räntebetalningen kommer att ske den 15 oktober 2014. Respektive obligation emitteras till en kurs om nominellt 5 000 SEK. Minsta teckningspost under obligationslånet är två (2) obligationer och därefter i multiplar om 5 000 SEK (motsvarande en (1) obligation).

Teckningsperioden löper mellan den 2 september 2014 och den 26 september 2014. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden samt stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad. Anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 15.00 den 26 september 2014.

Beslut om tilldelning av obligationerna fattas av Bolagets styrelse under teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhållit tilldelning. Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras på Bolagets webbplats den 30 september.

ADDvise har ansökt om att obligationerna ska tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm med första handelsdag beräknad till 14 oktober 2014.

 

Prospekt och preliminär tidplan

Prospekt och anmälningssedlar finns att tillgå på ADDvise webbplats, www.addvisegroup.se, på Avanza Banks webbplats, www.avanza.se samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Tryckt prospekt kan erhållas från ADDvise.

Preliminär tidplan

  • Offentliggörande av prospekt: 1 september 2014
  • Teckningsperiod: 2 september 2014 - 26 september 2014
  • Offentliggörande av utfall: 30 september 2014
  • Beräknad likviddag: 6 oktober 2014
  • Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm: 14 oktober 2014

 

ADDvise äger rätt att förlänga teckningsperioden för obligationsemissionen och att senarelägga likviddagen. Styrelsen äger rätt att stänga Erbjudandet i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

   

Finansiella och legala rådgivare

Avanza Bank är finansiella rådgivare och Baker & McKenzie är legala rådgivare till ADDvise.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i ADDvise i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”). ADDvise avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som idag godkänns av Finansinspektionen och kan laddas ner från ADDvise webbplats.

 

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

ADDvise har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige, som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får värdepapperen endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att ADDvise publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Avanza Bank företräder ADDvise och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än ADDvise för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Avanza Bank åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Avanza, eller å deras vägnar, i samband med ADDvise och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Avanza Bank i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Avanza Bank annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om ADDvise anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka ADDvise framtida prestation och de branscher inom vilka ADDvise är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.