Analysguiden: Marginalen fortsätter upp

Addvise levererade en rapport för det andra kvartalet 2019 som visade stark tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal jämfört med samma kvartal förra årets. Ytterligare en positiv faktor var den mycket starka utvecklingen i USA, för andra kvartalet i rad.

Addvise är en internationell koncern inom Life science med en bred portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-tal länder, både inom den privata och offentliga sektorn. Verksamheten är indelad i två affärsområden - Sjukvård och Lab.

Stark tillväxt

Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen under det andra kvartalet på 37 procent, till 92,5 miljoner. Förvärven av finska Sonar (april 2019) och amerikanska Merit Cables (augusti 2018) bidrar starkt till uppgången. Den förvärvsjusterade, organiska, tillväxten försämrades dock till minus 11 procent, från plus 4 procent förra kvartalet. Det är affärsområde Lab som drar ner med en organisk tillväxt på minus 13 procent, medan motsvarande för affärsområde sjukvård blev plus 3 procent (total tillväxt 124 procent).

Markant uppgång i rörelseresultatet

I förhållande till samma kvartal för ett år sedan steg rörelseresultatet med 64 procent, till 4,4 miljoner kronor, samtidigt som marginalen steg från 3,9 till 4,7 procent. Årets resultat inkluderar samtidigt kostnader på 2,1 miljoner kronor till följd av förvärvet av Sonar. Kostnaderna avser juridisk expertis och externa konsulter inom due diligence, vilket snarare är en del av investeringsutgiften, än en löpande kostnad. Exkluderas dessa ökar den justerade rörelsemarginalen till 7,0 procent.

Prognos 2019

Vi behåller försäljningsökningen för 2019 oförändrad, vilket innebär att helårsförsäljningen beräknas öka med 31 procent. Det är något under andra kvartalets tillväxt på 37 procent. Den lägre helårstillväxten motiveras av att Sonar bara ingår i helårssiffrorna under tre av fyra kvartal. Dessutom är försäljningsnedgången inom Lab större än tidigare, vilket motiverar en större försiktighet.

EBITDA-marginalen för 2019, som i vår tidigare prognos låg på 7,6 procent (utan förändring till IFRS16), dras ner med förvärvskostnaderna på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 procentenheter. För 2019 beräknas därför marginalen bli 7,0 procent. Detta har marginell effekt på värderingen. För prognosperioden 2020-2023 behålls arbetsförutsättningen att bolaget klarar att nå det långsiktiga marginalmålet på 10 procent 2022.

Motiverat värde

I vår startanalys i januari kom vi fram till ett värde på Addvise kring 2-2:30 kronor per aktie. Den viktigaste faktorn var att ledningen skulle lyckas nå målet på 10 procents EBITDA-marginal senast år 2022. Förbättringen av EBITDA-marginalen från till 6,0 procent 2018, till 7,6 procent i det första kvartalet 2019 och 8,5 procent i det andra (exkl förvärvskostnader) gör att marginalmålet framstår som realistiskt.

Däremot inverkar utspädningseffekten från teckningsoptionerna sänkande på värdet per stamaktie. Under andra kvartalet har bolaget räknat fram att den stigande kursen på B-aktien gör det troligt att 6,7 miljoner nya B-aktier kommer att ges ut till följd av teckningsoptionerna och till en kurs på 0,65 kr per aktie, vilket är under börskursen för B-aktien. Det innebär en värdeomflyttning till optionsinnehavarna (som när optionerna gavs ut var de befintliga aktieägarna). Till följd av den utökade utspädningseffekten blir vårt framräknade värde på stamaktien 0,15 kr per aktie lägre än tidigare, vilket ger ett motiverat värdeintervall på 1,85-2:15 kronor.

Läs hela analysen här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-marginalen-fortsatter-upp-0

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera