Adera AB (publ) Delårsrapport 3 månader, januari - mars 2000

Efterfrågan för e-business tjänster ökar och Adera är väl positionerat I januari blev Adera i en undersökning bland 277 företag utsedd till Sveriges bästa webbkonsult. Detta kvalitetsbetyg har börjat ge effekt. Vi har under kvartalet fått flera nya kunder tack vare denna kundundersökning. Undersök-ningen har även medfört en mycket stor stolthet internt och bidragit i rekryteringen av nya duktiga medarbetare. Som exempel får vi idag 250 nya spontanansökningar i månaden bara till våra kontor i Stockholm. Från den 1 mars 2000 förändrades Aderas koncernledning. Adera fick en ny VD och koncernchef, det operativa ansvaret för Sverige respektive övriga Europa fördelades på två perso-ner, ansvaret för Public Relations/Investor Relations frågor prioriterades och ansvaret för fortsatt tillväxt inom såväl IT- som marknadskommunikationsområdet förtydligades. Adera har fått ett stort antal nya och intressanta kunder under kvartalet. Flertalet av uppdragen omfattar kompletta e-businesslösningar med hela kedjan från strategi till tekniska plattformar och marknadskommunikation. Många av dessa uppdrag är dessutom för multinationella bolag där vår europeiska närvaro på de betydande marknaderna varit viktigt för kunderna. Vi har även utökat våra tidigare enga-gemang hos ett antal kunder till att ta ett större helhetsansvar. Vi har infört flera tekniskt avancerade e- businesslösningar bl.a. för Compaq och Peak Performance. Vi arbetar för närvarande i 15 projekt för Telia. Företagsledningen för Wallenius- Willhelmsen Lines blev mycket nöjd med den e-business strategi som vi utarbetade tillsammans med dem. Detta resulterade i att de skrev ett mycket positivt rekommendationsbrev som bevis på vår djupa affärsstrategiska kompetens. Vi har genomfört flera projekt där vi fått bevisa vår kreativa förmåga, t.ex. ESAB, Peak Performance och SKF Sverige. Vi har genomfört ett antal nya förvärv. De flesta genomfördes mot slutet av kvartalet och under april vilket innebär att vi inte kan tillgodoräkna oss dessa förvärv omsättnings- och resultatmässigt förrän under andra kvartalet. Förvärven av OOPix och ITage stärker vår IT-kompetens i Stockholms-området där vi efter dessa förvärv har närmare 200 konsulter. Förvärvet av HCM, som är Hollands ledande e-byrå stärkte vår geografiska närvaro i BeNeLux-regionen samt innebar ett stort tillskott av nya kunder och kvalificerad managementkompetens. Förvärvet av GCI Interactive innebär att vi nu är ett ledande konsultföretag i Norden inom interaktiv PR med Internet som bas. Förmågan att bygga strukturkapital är helt avgörande för framtida lönsamhet och Adera har under kvartalet intensifierat detta arbete. Vi har paketerat erfarenheterna från ett antal kundprojekt och skapat bl. a. ECORE, en robust och flexibel IT-plattform som kan användas för att snabbt och effektivt utveckla avancerade e-business-lösningar. Sedan den nya ledningsgruppen tillträdde i början på mars har ett flertal organisatoriska och ledningsmässiga förbättringar genomförts. Vi har beslutat att avveckla verksamheten vid vårt tidigare kontor i Dallas då de inte klarar av de lönsamhetskrav som vi ställer framåt. USA är fortfarande en mycket viktig marknad för oss då många av våra kunder verkar globalt. Vi arbetar aktivt för att finna en lösning med någon av de större kvalitetskonsulterna. Jag räknar med att vi under det kommande halvåret fortsatt kommer att ta ett antal större grepp för att stärka vår konkurrenskraft och organisation. I spåret av millennieskiftet var efterfrågan relativt svag under januari men har sedan dess ökat successivt både i Sverige och i övriga Europa. Våra svenska konsultkontor gick med vinst under kvartalet och speciellt mars månad var mycket stark. Även våra kontor i övriga Europa hade en god orderingång under mars. Omsättningen januari-mars var 86 Mkr och konsultintäkten (omsättning minskat med inköp för kund) 70 Mkr. Konsultintäkten ökade med 63 % jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet före goodwill avskrivningar och jämförelsestörande poster (avveckling av Dallaskontoret) uppgick till -8,6 Mkr. Intressant att notera är att proforma inklusive föreslagna förvärv (givet att samtliga förvärv godkänns av Aderas aktieägare) skulle omsättning uppgått till 172 Mkr, konsultintäkt till 106 Mkr och resultatet före goodwill och jämförelsestörande poster till -0,9 Mkr. Tidigare fastlagda resultatmål kvarstår. Det betyder att Adera innevarande år har som mål att nå break-even före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, medan vi inom 2-3 år räknar med en vinstmarginal på 10-15 %. Dessa mål kan komma att påverkas av ett ökat tempo i utlandssatsningarna. E-business revolutionen har bara börjat. Fler och fler företagsledningar börjar nu att undersöka vad de kan och bör göra inom e-businessområdet för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft. E-business börjar verkligen bli en fråga för toppledningen i ett flertal stora företag! Adera har ett antal prioriterade områden framåt för att behålla en kvalitetsledande position: fortsätta att leverera hög kvalitet till kunderna, rekrytera och utveckla duktiga medarbetare, fortsätta stärka vår geografiska närvaro på nyckelmarknader samt att bygga vidare på strukturkapitalet. Göteborg 5 maj 2000 Jörgen Ericsson Koncernchef Adera Adera AB (publ) Delårsrapport 3 månader, januari - mars 2000 Belopp angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år * Konsultintäkten för januari - mars 2000, ökade med 63 % till 70,0 Mkr och omsättningen ökade med 21 % till 86,3 Mkr jämfört med samma period föregående år. * Antalet anställda uppgick i mars 2000 till 380, jämfört med 320 i december 1999. Inräknat de ytterligare förvärv som har genomförts och vår organiska tillväxt uppgår antalet medarbetare i slutet av april till drygt 500. * Resultatet före goodwill avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -8,6 (-9,6) Mkr. Goodwill avskrivningarna uppgick till -2,4 Mkr och kostnader för avveckling av Adera Inc uppgick till 11,8 Mkr. * Proforma inklusive genomförda förvärv av HCM, OOPix, ITage och GCI Interactive skulle omsättningen för januari-mars 2000 vara 172 Mkr, konsultintäkten 106 Mkr och resultatet före goodwill avskrivningar och jämförelsestörande poster för januari-mars 2000 vara -0,9 Mkr. God efterfrågan på e-business tjänster under sista delen av kvartalet Adera utsedd till Sveriges bästa webbkonsult Tidningen Vision genomförde i januari 2000 tillsammans med Svenska Annonsörföreningen undersökningen "Kundens Val 2000". 277 svenska köpare av webbtjänster - VD, marknads- och IT-chefer - har fått bedöma webbkonsulterna utifrån kriterierna kreativitet, strategisk kompetens och kundrespekt. Resultatet talar för sig självt: 1. Adera 4. Cell Network 2. Razorfish 5. Framfab 3. Icon Medialab 6. WM-data Vision skriver: "Den uppmärksamhet som Adera får i "Kundens Val 2000" är sensationell. Aderas bredd inger re-spekt. Kombinationen strategiskt kommunikationskunnande och kundrespekt gör Adera till kundernas favorit. Adera har gjort starkt intryck på informations- och marknadschefer, som tilltror byrån en entydigt positiv trend och som många även följer med intresse för eventuellt samarbete". Resultatet har inneburit att ett betydande antal nya kunder valt Adera som samarbetspartner, samtidigt som befintliga kunder ökat sitt engagemang - ett bra exempel är Telia som gav Adera förtroendet att förnya Telia.se och Telia.com. Världens första WAP-tjänst för hotellbokning Sedan en tid tillbaka samarbetar Adera med Scandic Hotels med syfte att de skall kunna fördjupa relationerna med sina 370 000 clubmedlemmar, bland annat med hjälp av Internet. Som ett led i detta arbete lanserade Scandic nyligen världens första WAP-tjänst för hotellbokning. Adera har byggt själva applikationen, Nocom står för drift och programvara, medan Nokia har levererat telefon och serverteknologi. Tvåårsavtal med Peak Performance Peak Perfomance har på mycket kort tid vuxit till ett av Skandinaviens största varumärken inom sport- och fritidsmode. Adera har tecknat ett tvåårsavtal som bl.a. innefattar globala kampanjer och varumärkesutveckling i alla media - website inklusive e-handel, butiksvisualisering, sponsring och events. Komplett e-business för Wallenius Wilhemsen Lines Världens ledande RoRo-rederi har valt Adera som partner för att utveckla en global web-strategi för det nyligen sammanslagna norsk/svenska företaget. Strategin färdigställdes inom en tvåmånadersperiod och resulterade i konkreta handlingsplaner som nu håller på att implementeras över hela världen. I ett rekommendationsbrev har WWLs ledning på eget initiativ uttryckt sin tillfredsställelse med att projektet höll mycket hög kvalitet samt att alla tids- och kostnadsramar kunde infrias enligt gjorda överenskommelser. På Aderas kontor i Oslo, Stockholm, Göteborg och Värnamo arbetar ett 35-tal konsulter i ett integrerat e-businessprojekt som involverar översyn av WWLs affärsprocesser, byggande av nya Intranet- och Internet-lösningar samt arbete med en ny varumärkesstrategi och förslag på lösningar för WWLs marknadskommunikation. Ökat antal Teliauppdrag I oktober 1999 utsågs Adera till en av Telias sju ramavtalsleverantörer för Internettjänster. Detta har efter årskiftet resulterat i ett betydande antal uppdrag inom allt fler av Telias kompetensområden. Under första kvartalet utsågs Adera till partner i lanseringen av nya versioner av Telia.se och Telia.com. Telias webbplatser tillhör några av Sveriges största med cirka 600.000 unika besökare per månad. Leverans av de nya siterna har följt, och i flera fall överträffat uppgjorda överenskommelser avseende tids-, kvalitets- och kostnadsramar. Utökat engagemang för Compaq Compaq EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med säte i München har med Adera som partner utvecklat Internet-baserade affärslösningssystem som radikalt förbättrar företagets arbetsprocesser och även integrerar underleverantörerna. Under kvartalet har Adera med stöd av vårt egenutvecklade plattformsverktyg eCore tagit fram en ny version av affärslösningen som bl. a. medger automatgenerering av Compaqs hela trycksaksproduktion Nya kunder i Danmark Adera-kontoret i Köpenhamn har under våren signerat ett flertal nya kundkontrakt som kommer att påbörjas under andra kvartalet. Två av dem är Madge.web och Vanenburg Group. Madge.web är ett europabaserat företag som utvecklar nät-verksstrukturer och applikationsservice för primärt multinationella finans- och mediaföretag. Uppdraget omfattar bla att utveckla databaslösningar, websiter samt e-business lösningar. För Vanenburg Business Solutions utvecklar Adera en koncernsite som skall rullas ut i 15 länder samt en varumärkesstrategi för den nya ekonomin. Nya kunder i Belgien Adera-kontoret i Antwerpen har under första kvartalet fördjupat samarbetet med KPN/Orange, Tele Atlas, SAIL, AS Adventure och det Kanadabaserade företaget OmniMark Technologies Corporation. Tillsammans med det sistnämnda företaget har Adera nyligen startat ett utvecklingssamarbete för att serva kunder med e-handelslösningar, intranet- och extranetlösningar, IT-strategier och WAP-lösningar. OmniMark har ca 1 500 namnkunniga kunder som Microsoft, Boeing, Hewlett Packard, Volvo och Europaparlamentet. Satsning på att bygga strukturkapital Adera lanserar eCore - en IT-plattform för avancerad webbutveckling Genom att närvaron på Internet idag är ett mycket viktigt konkurrensmedel för många kunder har också kraven höjts betydligt på snabbhet och avancerade funktioner vad gäller webbutveckling. Många företag måste snabbt kunna globalisera sin website, erbjuda information i realtid och på flera språk och dessutom använda informationen i såväl sitt intranät som i sitt extranät. Med syfte att erbjuda ett avancerat verktyg och en plattform för ett företags hela verksamhet på Internet har Adera utvecklat eCore, en plattform som klarar de ovan angivna kraven. Flera nya förvärv Nyemission genomförd för att möjliggöra högt tempo i fortsatt expansion Efter drygt en veckas roadshow i Sverige, England och USA fulltecknades Aderas nyemission av 2,5 miljoner aktier. Två tredjedelar av de nyemitterade aktierna placerades hos större utländska investerare. Teckningskursen fastställdes till 171 kronor vilket innebär att Adera tillfördes 427,5 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen var att tillföra Adera medel för fortsatt expansion i Europa samt att öka det institutionella ägandet. Adera förvärvar HCM/BAM - Hollands ledande e-byrå Adera tecknade i februari avtal om att förvärva Hollandse Communicatie Maatschap - HCM - i Amsterdam samt utestående majoritet i Bureau Actie Marketing B.V. - BAM. HCM hade 1999 konsultintäkter på 80 Mkr och ett rörelseresultat på 12 Mkr före avdrag för finansiella intäkter och kostnader. HCM har för närvarande ca 100 medarbetare och har liksom Adera satsat på att integrera marknadskommunikation, IT/Internet och mangementkompetens för att kunna erbjuda kreativa och robusta e-businesslösningar i den nya ekonomin. Holland är tillsammans med Sverige och Finland en av de snabbast växande e-businessmarknaderna i Europa. Penetrationen av PC/Internet och mobiltelefoni är mycket hög och konsultverksamhet inom e-business är idag ett av de hetaste tillväxtområdena i Holland. HCMs kundlista upptar en rad kända varumärken som Sony (Europa), Boxman.com, Sportus.com, Travel Union Int (resebyrå) samt ett stort antal andra intressanta holländska företag. Adera satsar stora resurser på att minimera integrationstiden och HCM blir en mycket väsentlig del av Aderas fortsatta expansion i Europa. Bolaget beräknas att konsolideras in i koncernen från och med den 1 april 2000. Adera köper GCI Interactive GCI Interactive är en webbyrå på drygt 30 medarbetare med kunder inom främst hälsa och läkemedel, IT, industri och snabbrörliga konsumentvaror. Bland kunderna märks Microsoft och Pharmacia&Upjohn. Byrån har tidigare varit delägd av PR-konsultföretaget GCI Rinfogruppen som i sin tur ingår i Greys globala PR-nätverk GCI. Genom förvärvet stärker Adera sin kundbas, kunskap inom PR på Internet och närvaron i Stockholm. GCI omsatte 1999 18,3 Mkr och visade ett rörelseresultat före finansiella poster på -0,8 Mkr. Adera avvecklar Dallas kontoret Aderas kontor i Dallas var mycket tätt kopplat till Olicom-kontot, en kund som styckade upp och sålde av stora delar sin verksamhet under andra hälften av 1999. Efter betydande ansträngningar att få in nya kunder till kontoret har vi konstaterat att det i dagsläget inte inom överskådlig framtid går att få kontoret att motsvara våra mål för lönsamhet. Beslut har därför tagits att avveckla kontoret och i enlighet med Aderas strategi satsa på en kraftfull expansion i Europa under lönsamhet. USA är dock fortfarande en viktig marknad men bör hellre hanteras via ett partnerskap med ett större etablerat amerikanskt företag. Effekten av avvecklingen redovisas som jämförelsestörande post på 11,8 Mkr. Ny koncernchef och koncernledning Ny VD och koncernchef fr.o.m. 1 mars 2000. Jörgen Ericsson utsågs till ny VD och koncernchef för Adera fr.o.m. 1 mars 2000. Jörgen Ericsson har en bred erfarenhet av konsultverksamhet efter sex år på McKinsey & Company - bl.a. tre år som e-business ansvarig för McKinsey i Skandinavien. Före detta VDn och koncernchefen Rolf Jansson kvarstår i Aderas styrelse och arbetar aktivt i Adera Venture Zone. Adera stärker koncernledningen För att säkerställa fortsatt stark utveckling förstärkte Adera i mars koncern-ledningen med fyra nya medarbetare. Efter byte på koncernchefsposten den 1 mars består den nya koncernledningen av: Jörgen Ericsson vd, koncernchef Richard Törnblom vvd, ansvarig för verksamheten i Europa Henrik Martin vvd, ansvarig för den svenska verksamheten Claes-Göran Lövetoft vvd, ansvarig för teknik- och integrationsfrågor Johan Kruse vvd, ansvarig för varumärkes- och marknadsföringsfrågor Janerik Dimming vvd, informationsansvarig Per Malmström CFO Optionsprogram och aktiesplit Inlösen av optionsprogram Aderas första optionsprogram löpte ut i januari 2000 vilket inneburit en nyemission efter splitt om 2 000 000 B-aktier. Detta har medfört att koncernens likviditet ökats med 24 Mkr. Aktiesplit 5:1 Vid en extra bolagsstämma den 15 februari fattades beslut om en split 5:1 av bolagets aktie. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER Q 1 UTGÅNG Ola Ahlvarsson ny i Aderas styrelse Vid Aderas ordinarie bolagsstämma valdes Ola Ahlvarsson in i styrelsen. Ola var med och startade Boxman.com och Result Venture Knowledge där han idag arbetar som VD. Ola kom-mer att bli en mycket stor tillgång i Aderas styrelse med sitt stora internationella nätverk samt erfarenheter från den nya ekonomin. Adera förvärvar Itage Genom köpet av systemintegratören ITage, ett konsultföretag inriktat på eBusiness och Knowledge Mangement, förstärker Adera satsningen på att leverera lösningar med tredjepartsprodukter. ITage har etablerat samarbeten med företag som Aba-lon, Cognos, IFS och Nocom och är därigenom en etablerad leverantör av helhetslösningar för stora och medelstora europeiska företag. Genom sina många partnerskap har ITage möjlighet till integration av standardiserade komponenter i syfte att skapa konkurrensfördelar för sina kunder. Bland ITages kunder kan nämnas NCC, Elektronikgruppen, ABB och Pocketmail. ITage hade vid förvärvstillfället 23 medarbetare och en omsättning 1999 på 11,5 Mkr. Resultatet blev efter finansiella poster 0,8 Mkr. Bolaget beräknas att konsolideras in i koncernen från och med den 15 april 2000. Adera förvärvar det svenska IT-företaget OOPix OOPix erbjuder aktivt stöd och resurser vid objektorienterad systemutveckling. Omfattningen kan vara allt från del i projekt till förändring av hela utvecklingsprocessen för IT-stöd och verksamhet. Bland OOPixs kunder kan nämnas Scania, SAS, Telia, Posten, SJ och Ericsson. OOPix har en spetskunskap inom objektorienterad teknik och arbetar tex med Java, Corba och olika applikationsservrar. OOpix hade vid förvärvstillfället 25 medarbetare och en omsättning 1999 på 24 Mkr. Resul- tatet blev efter finansiella poster 1,7 Mkr. Bolaget beräknas att konsolideras in i koncernen från och med den1 maj 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00580/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00580/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar