Adera förvärvar Mogul

Adera förvärvar Mogul * Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. * Adera bjuder 12 nya aktier för varje aktie i Mogul, motsvarande en budpremie om 175 procent. * Aktieägare representerande ca 12,2 procent av röster och kapital i Mogul avser att acceptera erbjudandet. * Moguls geografiska täckning i Norden stärker affärsmöjligheterna för samtliga bolag i Adera-koncernen. Samgåendet ger även förutsättningar för besparingar. * Före förvärvet av Mogul har Adera ca 198 anställda. Proforma för 2002 skulle omsättningen uppgå till 198 Msek och resultat efter finansnetto till 9 Msek. (Resultatet före goodwillavskrivningar uppgår till 15 Msek.) * Efter förvärvet får koncernen ca 345 anställda. Proforma för 2002 skulle omsättningen uppgå till 370 Msek och resultatet efter finansnetto till - 3 Msek. (Resultatet före goodwillavskrivningar uppgår till 4 Msek.) OFFENTLIGT ERBJUDANDE TILL AKTIEäGARNA I MOGUL AB (PUBL.) Styrelsen för Adera AB (publ.) har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mogul AB (publ.) innebärande att aktieägare i Mogul erbjuds tolv (12) nyemitterade aktier av serie B i Adera för varje befintlig aktie i Mogul 1) . Vid full anslutning innebär Erbjudandet en nyemission om 123.301.236 B- aktier i Adera. Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier i Mogul. Adera har den 24 februari 2003 erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden från kravet på att låta Erbjudandet omfatta även utestående teckningsoptioner i Mogul. Jämfört med de senaste betalkurserna för respektive aktie den 27 februari 2003 om 0,46 kronor respektive 2,01 kronor, resulterar utbytesrelationen i en budpremie om ca 175 procent. Baserat på de genomsnittliga senaste betalkurserna för Aderas och Moguls aktier de senaste trettio handelsdagarna om 0,43 kronor respektive 1,58 kronor, resulterar utbytesrelationen i en premie om ca 227 procent. Aktieägare som representerar aktier motsvarande sammanlagt ca 12,2 procent av antalet aktier och röster i Mogul har uttalat sitt stöd för och avser att acceptera Erbjudandet. Uttalandena är dock inte juridiskt bindande. Adera har inte före budets avgivande haft några formella kontakter med Moguls styrelse som sådan, eller med Moguls VD, angående budet. Adera vill fästa uppmärksamhet på att Aderas styrelseordförande Per Hallerby och VD Lars Save, vilka deltagit i förberedelserna inför Erbjudandet, är styrelseledamöter i Mogul. Lars Save äger 130.000 aktier i Mogul. Adera äger idag ej några aktier i Mogul. Värdet av Erbjudandet Aderas och Mogul aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, Adera för närvarande på observationsavdelningen. Baserat på Aderas och Moguls slutbetalkurser den 27 februari 2003 om 0,46 kronor respektive 2,01 kronor uppgår det totala värdet av Erbjudandet till 56,7 miljoner kronor. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Adera - en IT-koncern under uppbyggnad [REMOVED GRAPHICS]Under de senaste två åren har IT-investeringarna dämpats och inom vissa sektorer till och med gått tillbaka, såväl inom EU som i USA. Aderas bedömning är dock att detta är en tillfällig tillbakagång. Den långsiktiga trenden är att IT-investeringarna kommer att fortsätta växa snabbare än andra investeringar. Vad som nu pågår är en hälsosam konsolidering som leder till färre, men finansiellt och kompetensmässigt starka, IT-bolag. De aktörer som deltar i konsolideringsprocessen har möjlighet att bygga långsiktigt hållbara verksamheter till betydligt lägre kostnader än under 1990 talets senare hälft. Aderas föreslagna förvärv av Mogul är ett led i denna konsolideringsprocess. Adera har ett tydligt fokus kring IT-lösningar som gör det möjligt att genomföra effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Detta fokus bygger på att de i Adera-koncernen ingående bolagen skall besitta en djup kompetens inom både kundernas verksamheter och inom IT. Adera har nyligen tillkännagivit att förvärven av Cartesia Informationsteknik AB, nedan Cartesia, och Teknik i Media AB, nedan TiM, fullföljs. Bägge dessa bolag besitter den nämnda dubbla kompetensen. Cartesia är ledande i Sverige inom geografiska informations- och positioneringssystem. TiM är ledande inom IT-lösningar för svenska medieproducerande företag. Båda bolagen har också kunder utanför Sverige. Adera har identifierat att Mogul kompletterar och förstärker koncernen på flera punkter. Moguls geografiska täckning i Norden stärker affärsmöjligheterna för samtliga bolag i Adera-koncernen. Den ökade kompetens som förvärvet av Mogul innebär får särskild effekt inom IT- konsulting, internetteknologi, snabba sökmotorer och lösningar för digitala signaturer mm. Det föreslagna förvärvet av Mogul tillför också Adera-koncernen en ökad konsultandel från applikationsutveckling och kundspecifika lösningar inom media samt bank och finans. Adera tillför Mogul en finansiell styrka och förvärvet möjliggör också besparingar hänförliga till börsnoteringskostnader etc i Mogul. Genom förvärven av Cartesia och TiM skapar Adera en koncern med ett långsiktigt hundraprocentigt ägande i ett begränsat antal IT-företag, verksamma inom utvalda branscher och teknologier. Norden är den primära marknaden för koncernens bolag. Inom valda branscher eftersträvar bolagen att bli en av de ledande aktörerna i Norden. Adera-koncernen leds med fokus på lönsamhet framför marknadsandelar och med få centrala funktioner, kombinerat med operativt starka och självständiga dotterbolag. Gemensamt ägande genom det noterade moderbolaget, gemensam finansförvaltning och en koncernledning med strategiskt fokus, säkerställer att resultat och aktieägarvärde maximeras. För mer information om Adera hänvisas till bolagets hemsida, www.aderagroup.com. Cartesia i korthet Cartesia är ett ledande bolag inom geografiska informations- respektive positioneringssystem. Cartesia erbjuder sina kunder en samlad kompetens inom geografisk positionering (GPS), geografisk information (GIS), databasteknik och trådlös distribution. Bolaget, som grundades 1995, har 53 anställda i främst Sverige. Sedan 1999 är Cartesia noterat på NGM, tidigare SBI:s innovationslista. Omsättning och resultat efter finansnetto för 2002 var 49 MSEK respektive 0,3 MSEK. Under året fick Cartesia en rad betydande order från bland annat kommuner, Lantmäteriverket, Telenor och Saab Training Systems. Cartesia har vuxit snabbt de senaste fem åren, både organiskt och via förvärv. Problem med några av de förvärvade bolagen orsakade förluster under 2000 och 2001, främst på grund av nedskrivningar av goodwill. För mer information om Cartesia hänvisas till bolagets hemsida, www.cartesia.se. TiM i korthet TiM, är en ledande aktör inom IT-lösningar för medieproducerande företag. Bolaget har tre verksamhetsområden: * Konsultation & Utbildning, med fokus på effektiv produktion. * Utveckling & Produktion, utveckling av egna och andras programvaror. * Drift, support & underhåll, från webbhotell till drift av hela IT- avdelningar. TiM, som grundades 1995, har 145 anställda på kontoren i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Finansiellt står TiM starkt med en vinst 2002 på 15,1 MSEK efter finansnetto och en omsättning på 149 MSEK. En stor del av TiM:s kunduppdrag omfattar out-sourcing av hela IT-avdelningar och avtalen löper därför ofta på två - tre år. Dagens Nyheter, med vilket TiM har flera pågående avtal, svarar för ca 80 % av omsättningen hittills under innevarande år. Det största avtalet, rörande outsourcing av DN:s hela IT-drift, förlängdes med tre år i våren 2002. Andra stora kunder är Sydsvenska Dagbladet och LRF Media. För mer information om TiM hänvisas till bolagets hemsida, www.tim.se. Villkor för Erbjudandet Följande villkor gäller för Erbjudandet: * att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Adera blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Mogul. Adera förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. * att Erbjudandet, innan Adera offentliggör att Erbjudandet fullföljs, inte helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller skäligen kan förväntas, eller av någon annan omständighet utanför Aderas kontroll. Erbjudandet får dock endast återkallas med hänvisning till denna punkt om den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för Erbjudandet och förvärvet av Mogul. * att extra bolagsstämma i Adera, med 9/10-delars majoritet enligt den s.k. Leo-lagen, fattar beslut om sådan emission, med villkor om betalning genom apport, som erfordras för fullgörande av Erbjudandet. Aktieägare i Adera som tillsammans kommer att inneha ca 76 procent av rösterna i Adera, har meddelat att de avser att rösta för sådan nyemission. 2) * att inte annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Mogul på villkor som för överlåtaren är förmånligare än Aderas erbjudande. Adera förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även om annan skulle offentliggöra ett erbjudande avseende aktierna i Mogul. Finansiella effekter Adera lämnar inga resultatprognoser utan redovisar nedan proforma hur koncernen sett ut om den funnits under hela 2002, baserat på i Erbjudandet angivna villkor och på en börskurs för Adera-aktien om 40 öre. 3) Proforma ägarstruktur Under antagande om att samtliga Moguls nuvarande aktieägare accepterar Erbjudandet redovisas nedan de största ägarna proforma i Adera efter affärens genomförande. Tidplan Prospekt avseende Erbjudandet beräknas sändas ut till aktieägare i Mogul omkring den 26 maj 2003. Anmälningstiden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 2 juni 2003 till och med den 30 juni 2003. Under förutsättning av att Adera fullföljer Erbjudandet senast den 4 juli 2003 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas den 15 juli 2003 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet. Adera förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Övrigt Adera arbetar för att Stockholmsbörsen så snart som möjligt skall häva noteringen på observationsavdelningen, och åter notera bolaget på den ordinarie O-listan. Stockholm den 28 februari 2003 Adera AB (publ.) Styrelsen För mer information kontakta Lars Save, VD, 08-736 59 34. Adera AB 113 90 Stockholm Telefon 08 736 31 70 www.aderagroup.com Fotnoter: 1) Aderas styrelse kommer att föreslå att ordinarie bolagsstämman i Adera 2003 beslutar genomföra en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split), varigenom hundra gamla Adera-aktier ger en ny Adera-aktie. Såvitt gäller Erbjudandet kommer detta att innebära att 0,12 aktier i Adera erhålls för varje aktie i Mogul. Delar av aktier i Adera kommer dock ej att utges i Erbjudandet. I den utsträckning aktieägare i Mogul erhåller del av aktie i Adera kommer dessa att försäljas och ett belopp som motsvarar denna del att utbetalas kontant. Ytterligare information härom, och om effekterna av sammanläggningen, kommer att finnas i prospektet. 2) Efter förvärven av TiM och Cartesia (se not 3) kommer den störste aktieägaren i Adera att vara Bonnier&Bonnier AB, som i av Aktiemarknadsnämnden meddelad dispens från budplikt förbundit sig att nedbringa sitt röstetal till under 76 procent senast den 30 april 2003. 3) Adera har den 19 respektive 25 februari 2003 tillkännagivit att förvärven av TiM och Cartesia kommer att fullföljas. Dessa bolag innefattas därmed i proforma räkenskaperna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00060/wkr0001.doc Hela releasen http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00060/wkr0002.pdf Hela releasen

Dokument & länkar