Adera håller extra bolagsstämma

Adera håller extra bolagsstämma Vid Aderas AB (publ) extra bolagsstämma i Stockholm den 24 maj 2000 fattades beslut om nyemissioner och bemyndigande enligt nedanstående punkter : Fyra nyemissioner enligt nedan, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om totalt 2 466 769 aktier av serie B à 10 öre, varigenom bolagets aktiekapital ökas med sammanlagt 246 676 kr 90 öre. Emissionerna föreslås ske på följande huvudsakliga villkor. (i) 1 296 649 aktier till en teckningskurs om 164 kr 15 öre per aktie, att tecknas av ägaren till samtliga aktier i Hollandse Communicatie Maatschap Holding B.V. (ii) 75 161 aktier till en teckningskurs om 193 kr 60 öre per aktie, att tecknas av ägaren till 67 % av aktierna i Bureau Actie Marketing Holding B.V. (iii) 317 757 aktier till en teckningskurs om 107 kr per aktie, att tecknas av de gemensamma ägarna till samtliga aktier i ITage AB. (iv) 777 202 aktier till en teckningskurs om 96 kr 50 öre per aktie, att tecknas av de gemensamma ägarna till samtliga aktier i OOPix Object AB. De nya aktierna skall tecknas på särskilda teckningslistor, med skyldighet för tecknarna att som likvid tillskjuta samtliga sina respektive aktier i nämnda bolag. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sammanlagt högst 284 974 aktier serie B à nom. 10 öre per aktie enligt följande huvudsakliga villkor: Bemyndigandet får användas i samband med bolagets förvärv av aktierna i Braendpunkt A/S och Holdingselskabet af 29. juni ApS. Styrelsen får besluta om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger fördela aktierna jämväl med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt. Styrelsen skall eftersträva bästa möjliga teckningskurs. Styrelsens motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget som likvid skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av nämnda bolag. För mer information kontakta: Janerik Dimming, Informationschef Adera, tel. 031-701 67 66, mobiltelefon:0706-20 60 08 Tony Rydén, Jurist Adera, tel: 08-545 033 00, mobiltelefon: 0702-60 33 43 Adera AB (publ) skapar affärsnytta för våra kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckloing-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT-/Internetkompetens. Adera är idag 550 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Värnamo, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, Amsterdam och München. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar