Beslut vid Aderas (publ) AB extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2000.

Beslut vid Aderas (publ) AB extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2000. Beslut om nyemission samt beslut om nedsättning av överkursfonden Bolagstämman beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission om totalt 1 508 205 aktier av serie B à 10 öre att tecknas av de gemensamma ägarna till samtliga aktier i Nucleus Limited. Bolagsstämman beslutade om nedsättning av överkursfonden med belopp som motsvarar vad den föreslagna nyemissionen tillför överkursfonden, dvs med 81 292 250 kr. Bolagsstämmans nedsättningsbeslut föreslås villkoras av att nyemissionsbeslutet registreras av PRV. Beslut om tillägg till gällande incitamentsprogram Bolagsstämman beslutade att det incitamentsprogramm som antogs vid den extra bolagsstämman den 19 juli 2000, även skall rikta sig till tillträdande styrelseledamöter i bolaget. Motivet för justeringen är att styrelsen har funnit det lämpligt att även tillträdande styrelseledamöter genom incitamentsprogrammet erbjuds delägande i Adera och ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Tillträdande styrelseledamöter skall tilldelas högst 60.000 personaloptioner. Val av ny styrelseledamot Bolagsstämman beslutade att utse Jean-Michel Deligny ( 38 år ) till ny styrelseledamot. Jean-Michel är CEO på GO 4 Venture i London och erhåller ett årligt styrelsearvode på 15 000 @ samt 50.000 optioner inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades vid Aderas extra bolagsstämma den 19 juli 20000. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för sina kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings-/kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera har idag cirka 650 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg ,London, Amsterdam, Antwerpen, München, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Ljungby och Värnamo. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För mer information, besök gärna vår nya hemsida: www.aderagroup.com För ytterligare information, v.g kontakta nomineringskommitténs ordförande: Janerik Dimming, Informationschef Adera AB, telefon: 031-701 67 66, mobil: 0706-20 60 08, email: janerik.dimming@aderagroup.com Tony Rydén, Chefsjurist Adera, telefon: 08-545 033 00 mobil: 0702-60 33 43 e-mail: tony.ryden@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar