Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Eftersom förra bokslutsåret var förlängt till 18 månader, redovisas i jämförelsetalen för omsättning, konsultintäkter och resultat pro forma för 12-månadersperioden januari - december 1999. Jämförelsetalen anges inom parentes. · Omsättningen för år 2000 ökade med 82% till 530,6 Mkr (290,8) och konsultintäkten med 96% till 369,5 Mkr (188,2). · Antalet anställda uppgick den 31 december 2000 till 586, jämfört med 320 i december 1999. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för år 2000, uppgick till -114,2 Mkr (-62,9). Det negativa resultatet är en följd av ett flertal orsaker som styrelsen och ledningen nu analyserar och åtgärdar. De mer väsentliga orsakerna till det svaga resultatet är den expansionsstrategi som genomförts, förändrade marknadsförut-sättningar och en otillfredsställande utveckling för vissa kontor. · Styrelsen har beslutat om att göra en engångsnedskrivning av goodwill uppgående till 313,6 Mkr. Anledningen till detta beslut är främst den ändrade marknadsvärderingen av IT/Internet-bolag samt en otillfredsställande utveckling i tre av de förvärvade bolagen. Efter åtgärden återstår 63,2 Mkr i goodwill baserad på en värdering av bolagen utifrån idag gällande nettoförsäljningsvärden. Kvarvarande goodwill kommer att skrivas av under en femårsperiod vilket medför en väsentligt lägre årlig avskrivning än på de tidigare beräknade anskaffningsvärdena. · Vid årets slut uppgår eget kapital till 310,3 Mkr och likvida medel till 208,9 Mkr. Eget kapital per aktie uppgår till 14,59 kr. · Resultat före skatt uppgår till -532,8 Mkr (-75,0 Mkr). · Styrelsen och ledningen har nu tagit beslut om ett genomgripande strukturåtgärdsprogram för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar. Fokusering görs nu på att skapa god lönsamhet i kvarvarande verksamhet. Åtgärdsprogrammet omfattar totalt 110 anställda. De årliga rörelsekostnaderna förväntas minska med 73 Mkr. Kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet beräknas belasta innevarande räkenskapsår med 28 Mkr. · Den 18 december återinträdde Rolf Jansson, grundare av Adera, som VD och koncernchef. · Tillbaka till verkligheten År 2000 har varit ett händelserikt och omtumlande år för Adera. Under året genomfördes inte mindre än åtta företagsförvärv, både i Sverige och i utlandet. I Sverige har förvärven inneburit att kompetensen inom såväl teknik- som kommunikationsområdet breddats och stärkts väsentligt. Det primära målet med förvärven i Europa har varit att skapa en kritisk massa på de av oss bedömda tillväxtmarknaderna England och Holland. Den starka fokuseringen på tillväxt via förvärv fick under året till följd att lönsamhetskontrollen över den dagliga verksamheten delvis eftersattes. Vi kan också konstatera nu i efterhand att integrations-arbetet med de nya företagen i något fall kunde ha gjorts annorlunda. Kort sagt vi gjorde för många saker på en gång. Utvecklingen under det sista kvartalet har varit mycket otillfredsställande med svaga resultat på många kontor. Förklaringarna är flera, den första är att marknadsförutsättningarna förändrats med längre säljcykler, projektförseningar och i vissa fall köpstopp inför årsskiftet. En annan förklaring är att kompetensmixen på några kontor varit felaktig, vilket lett till svårigheter att leverera det kunderna efterfrågar samtidigt som beläggningen av personalen varit för låg. Ytterligare en förklaring är enskilda projektsvårigheter och administrativa brister i vår organisation. Samtidigt är det viktigt att slå fast att det inom Adera idag finns ett betydande dolt strukturkapital i form av en imponerade kundlista och ett stort antal kunniga och engagerade medarbetare. För att snarast möjligt börja leverera den vinst som vi vet att vi bör och kan generera, genomför vi nu i snabb takt ett antal väsentliga förändringar. Vi genomför det omfattande strukturåtgärdsprogram som redogörs för mer i detalj nedan, vilket syftar till att optimera kompetensmixen och sänka kostnadsmassan. Vi genomför också en omorganisation som eliminerar onödiga hierarkier och sätter kunderna i fokus. Slutligen ses de administrativa systemen över. Strukturåtgärdsprogrammet Styrelsen för Adera har antagit ett genomgripande strukturåtgärdsprogram för att anpassa kompetensmixen och kostnadsläget i de verksamheter där resultatutvecklingen är otillfredsställande. I korthet innebär programmet följande: Kontoret i München läggs ned, men kundengagemangen tas över av andra Adera kontor. Verksamheten i Amsterdam delas upp på två enheter. I Stockholm stängs Stureplanskontoret och verksamheten koncentreras till de övriga tre Stockholmskontoren. Totalt omfattar åtgärdsprogrammet cirka 110 anställda. Minskade personalkostnader och centrala kostnader beräknas innebära en årlig besparing uppgående till 73 Mkr. Kostnaden för åtgärdsprogrammet beräknas belasta resultatet med 28 Mkr under de två första kvartalen. Samtidigt med strukturåtgärdsprogrammet införs en ny och förenklad organisation. Ansvaret för kvalitet och lönsamhet ligger nu på kontoren som stödjs av två prioriterade och koncernövergripande processer - strategisk försäljning och teknisk utveckling. För att möta ständigt ökade krav på teknisk spjutspetskompetens kommer koncernens samarbete med högskolor, fristående entreprenörer och utvecklingsbolag att fördjupas. Framtiden Aderas framtida affärsutveckling kommer att baseras på sunda och beprövade principer: Insikten om att mervärdet skapas av kvalificerade och engagerade medarbetare som tar fullt ansvar för vad man gör och vad man lovar och som till sitt förfogande har verktyg och metoder som gör att värdet på det man levererar till kund kan bli avsevärt större än de timmar som produceras. Kontrollen i koncernen förstärks så att varningssignaler tidigare fångas upp och åtgärdas med omedelbar verkan. Verksamhetsutvecklingen i Europa kommer att ske i nära samspel med kunderna. Innan nya förvärv blir aktuella, skall kundnyttan och den långsiktiga lönsamheten bevisas. Trots allt är möjligheterna att utnyttja IT och Internet för att göra bättre affärer större än någonsin. Det vi har lärt oss är att resan in i den nya ekonomin kommer att ta oändligt mycket längre tid än vi trodde för ett år sedan. Att förändra mänskligt beteende är något helt annat än att utveckla ny teknik och nya verktyg. I det här perspektivet är Adera med sin blandning av IT- och kommunikationskompetens perfekt positionerat för att möta framtidens utmaningar. Vårt absoluta och oeftergivliga mål är att denna unika position också skall märkas i resultatet. Nya kunder och uppdrag Adera har under året fortsatt att utvidga engagemanget hos viktiga multinationella nyckelkunder. Samtidigt har samarbete inletts med flera nya, intressanta kunder. Bland uppdragen märks ett ökande intresse för e- businesstrategi och att många traditionella företag vill utnyttja den nya teknikens möjligheter att expandera i den nya ekonomin. Här följer några exempel på intressanta kunduppdrag under år 2000; Heineken - världens näst största ölproducent - har tecknat avtal om utveckling av en global webbsatsning; Heineken.com. I uppdraget ingår även inledande underhåll av siten och produktion av marknadsföringsmaterial i en nästa fas. Posten AB tog i april 2000 i drift version 2.0 av CM2000, som är ett tekniskt mycket avancerat system för Cash Management inom Posten. Adera (OOPix) har svarat för analys, design, utveckling och implementering. Telia väljer Adera som partner för nya telia.se. Uppdraget omfattar lanseringen av nya versioner av telia.se och telia.com, vilket uppfattas som ett av de mest prestigefyllda i branschen. Compaq EMEA har valt Aderas ECORE-lösning för att effektivt hantera all sin marknadskommunikation i Europa, Mellanöstern och Afrika. Uppdraget är ett fullt integrerat projekt med förstudie, strategi och utveckling av alla IT-verktyg. Peak Performance är först inom sin bransch att erbjuda återförsäljarna en snabb beställningskanal via Internet. Genom Quick To Market-systemet, kan plaggens färd från designavdelning till butik optimeras. Adera är Peak Performance samarbetspartner inom marknadskommunikation och webbrelaterade projekt worldwide. ASDA @t home är en e-butik med ny standard för inköp av dagligvaror, som utvecklats av Adera. Uppdraget från ASDA, som ägs av världens största dagligvarukedja, Wal*Mart, var att ge kunderna möjlighet att göra sina livsmedelsinköp på mindre än tio minuter, även om de inte var vana att använda internet. Samma inloggning skulle användas oavsett om man beställda via PC, telefon eller digital-TV. ECORE- ny lösning för avancerad eBusiness. Adera har utvecklat ECORE för att kunna erbjuda ett avancerat verktyg och en plattform för multinationella företags hela verksamhet på Internet. Systemet har redan använts med framgång bl a av Compaq och större telecomföretag i Europa. Systemet gör det möjligt för multinationella företag att snabbt globalisera en website, erbjuda information i realtid och på flera olika språk och dessutom återanvända informationen från sajten i Intranät och extranät. Priser och utmärkelser För fjärde året i följd har Adera Blanking belönats i Svenska Annonsörsföreningens och Dagens Industris tävling 100 W, för annonskampanjer som ger effekt. Adera Blanking fick av Skanska uppdrag att ta fram en ny kommunikationsstrategi och hjälpa företaget att kommunicera deras värden och syn på framtiden. Kampanjen belönades med 50 W-priset. ESAB har belönats med två åtråvärda utmärkelser vid CIO Enterprise Value Awords för den innovativa e-businesslösning företaget tagit fram tillsammans med Adera. Dansk Industri, motsvarigheten till Industriförbundet i Sverige, har också belönat företagets utmärkta webbsite. I Dagens Industris årliga ranking av webbsidor, som bygger på en systematisk underökning utförd av Halvarsson & Halvarsson, intog Adera en stark tätposition. Fem av de elva högst rankade webbplatserna har producerats av Adera. Aderas egen webbplats, som lanserades under år 2000 rankades 39:a. Närmaste konkurrent, Adcore, rankades 56:a och FramFab delad 97:a. Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2000 Nucleus Ltd I slutet av det tredje kvartalet förvärvade Adera den ledande, brittiska e- businesskonsulten Nucleus Ltd och fick därigenom en stark position på den expansiva marknaden i Storbritannien. Köpet genomfördes formellt i mitten av oktober och verksamheten har konsoliderats i räkenskaperna från och med den 1 oktober. Nucleus hade vid förvärvstillfället drygt 40 medarbetare och en utvecklad kompetens inom e-businesstrategi. Den starka kundbasen omfattar flera internationellt kända företag, som t ex Cable & Wireless, Hewlett Packard, Unilever, UPC och Thomson Travel Group. Ny koncernledning När marknaden för internetrelaterade tjänster radikalt förändrades under andra halvåret 2000, återinträdde Rolf Jansson som VD och koncernchef den 20 december. Ledningsgruppen förändras så att C-G Lövetoft blir vice VD med ansvar för kvalitet och processer. Richard Törnblom kvarstår som Europachef och vice VD. Peter Matthews blir ansvarig för strategi, positionering och marknadsföring. Johan Kruse fortsätter som ansvarig för branding och kommunikation. Nya styrelsemedlem Vid en extra bolagsstämma den 17 oktober valdes Jean-Michel Deligny till ny styrelseledamot. Jean-Michel Deligny har en gedigen bakgrund från Londons finansvärld, bl a som ansvarig för den europeiska delen av Warburg Dillon Reads Global Technology Group. Viktiga händelser efter bokslutsårets utgång Som tidigare beskrivits har ett omfattande strukturåtgärdsprogram samt en renodling av organisationen påbörjats. För ytterligare information kontakta: Rolf Jansson, VD och koncernchef (0705-72 72 02) Adera AB (publ) Östra Hamngatan 41-43, 411 10 Göteborg Telefon: 031-701 67 00 Fax: 031-701 67 01 www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00960/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00960/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar