Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 # 30 september

Adera AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 30 september * Omsättningen ökade med 117% till 122 Mkr under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen ökade till 466 Mkr på rullande 12 månaders basis jämfört med 401 Mkr under kvartal två. * Konsultintäkterna ökade med 105% till 82 Mkr under det tredje kvartalet jämfört med 1999. Konsultintäkterna ökade till 324 Mkr på rullande 12 månaders basis jämfört med 282 Mkr under kvartal två. * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster påverkades starkt av säsongseffekten och uppgick till -39 Mkr under det tredje kvartalet (-18 Mkr, tredje kvartalet 1999). * Förvärvet av konsultföretaget Nucleus i Storbritannien skapar en stark ställning på en av Europas viktigaste e-business marknader. Nucleus kommer att konsolideras i räkenskaperna från och med fjärde kvartalet. * En stark finansiell ställning, 293 Mkr i likvida medel, möjliggör fortsatt europeisk expansion. - För att bli ett starkt europeiskt konsultföretag krävs etablering i de länder som leder utvecklingen inom e-business, säger Jörgen Ericsson, Aderas VD och koncernchef. Skandinavien, Benelux och Storbritannien har kommit längst i e-businessmognad. Adera har en stark position i Skandinavien och i Benelux och under tredje kvartalet stärkte vi vår ställning i Storbritannien genom förvärvet av Nucleus, ett av Storbritanniens ledande konsultföretag inom e-business. Nucleus har samma strategiska syn på utvecklingen inom e-business som övriga Adera, en stark företagsledning, en lönsam rörelse och intressanta kunder som t.ex. Cable & Wireless, Hewlett Packard, Unilever, UPC och Thomson Travel Group. Nucleus stärker också Adera med ytterligare spetskompetens inom strategiskt viktiga områden som digital-TV och bredbandstjänster. Nucleus kommer att konsolideras i koncernens räkenskaper från och med fjärde kvartalet. Adera har under kvartalet fortsatt att utvidga engagemanget hos flera viktiga multinationella nyckelkunder som Compaq EMEA, Heineken, ESAB m.fl. I tillägg till de befintliga kunderna har vi fått nya intressanta kunder som t ex. Trelleborg samt Euroscreen i Belgien. Konsultintäkterna har ökat med 105% till 82 Mkr under det tredje kvartalet 2000 jämfört med det tredje kvartalet 1999. EBITA-resultatet är dock som väntat negativt och uppgick under tredje kvartalet till -39 Mkr. Tredje kvartalet har som brukligt inneburit lägre intäkter på grund av att bolagets kunder och anställda har haft semester under del av perioden. För de Skandinaviska länderna innebär tredje kvartalet i praktiken att minst fyra veckors debiterbar tid försvinner. Totalt beräknas semestereffekter ha påverkat resultatet negativt med 25 Mkr. De utländska kontorens ökande andel av omsättningen väntas minska denna säsongseffekt de kommande åren. Reserveringar och nedskrivningar om 4 Mkr har gjorts avseende dotcom företag under perioden. Adera arbetar dock i huvudsak med traditionella företag och dotcom-företagens andel av omsättningen uppgick endast till ca 7% under tredje kvartalet. Perioden har dessutom inneburit fortsatt arbete med integration av nytillkomna förvärvade bolag vilket kortsiktigt har påverkat resultatet negativt. Adera har även investerat interna resurser i vidare-utveckling av den egna teknikplattformen ECORE och i utveckling av en enhetlig projektmetodik. Dessa investeringar ger Adera en stabil plattform för fortsatt expansion och ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Expansion och lönsamhet, med bibehållen kundfokus, är drivkrafterna i Aderas verksamhet. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och därmed en markant förbättring av resultatet under det fjärde kvartal. Fjärde kvartalets resultat är beroende av ett antal större projekts starttidpunkt. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för sina kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera har idag cirka 600 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, London, Amsterdam, Antwerpen, München, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Ljungby och Värnamo. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För mer information, besök gärna vår nya hemsida: www.aderagroup.com För ytterligare information kontakta: Jörgen Ericsson, VD Adera AB mobil: 0703-99 28 66 email: jorgen.ericsson@aderagroup.com eller Janerik Dimming,Informationschef Adera AB telefon: 031-701 67 66, mobil: 0706-20 60 08, email: janerik.dimming@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar