Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB Aktieägarna i Adera Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 maj 2003, klockan 10.00, Bonnierhuset, Torsgatan 21, konferensanläggningen plan 3. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 13 maj 2003; dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 19 maj 2003 klockan 15.00 under adress Adera AB, "Bolagsstämma", 113 90 Stockholm, per fax 08 736 31 71 eller per telefon 08 736 31 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 13 maj 2003, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Föreslagen dagordning Styrelsens förslag till dagordning är följande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om nyemission (se nedan) 8. Stämmans avslutande 9. Beslutsförslag punkt 7 - förslag till beslut om nyemission Adera lämnade den 28 februari 2003 ett offentligt erbjudande ("Erbjud andet") avseende förvärv av samtliga aktier i Mogul AB (publ) ("Mogul"). Erbjudandet innebär att Adera för varje aktie i Mogul erbjuder vederlag i form av 0,12 aktie av serie B i Adera. För tillskapande av de aktier i Adera som skall utgöra vederlag i Erbjudandet föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 14.796.144 kronor genom nyemission av högst 1.233.012 st. aktier av serie B, vardera å nominellt 12 kronor. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma ägare av aktier i Mogul med rätt och skyldighet för aktietecknaren att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apport egendom i form av aktier i Mogul. Därvid skall för varje som apportegendom tillskjuten aktie i Mogul teckning ske av 0,12 aktie i Adera. Teckning skall ske under tiden från och med den 2 juni 2003 till och med den 3 juli 2003. Styrelsen äger besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning skall ske genom tillskjutande av apportegendom enligt ovan senast den dag då teckningstiden - i förekommande fall efter förlängning - löper ut. Emissionsbeslutet föreslås för sin giltighet vara villkorat av att de villkor för Erbjudandet som angivits i Erbjudandet har uppfyllts, eller att bolaget trots avsaknad av villkorsuppfyllelse offentliggjort att Erbjudandet fullföljs. Handlingar inför stämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission - inklusive en beskrivning av bakgrund och motiv till det offentliga erbjudandet avseende aktierna i Mogul - samt handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 16 maj 2003. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i maj 2003 Adera AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef (08 736 30 70) Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08 736 30 70, Fax: 08 736 30 71, E-post: info@aderagroup.com www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030507BIT00310/wkr0001.doc

Dokument & länkar