Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB (publ)

Report this content

Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB (publ) Aktieägarna i Adera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 oktober 2000, kl. 10.00, Saléns Konferens och Matsalar, Rum Berättaren, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepappers-centralen VPC AB förda aktieboken senast den 6 oktober 2000, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 11 oktober 2000 kl. 15.00. Anmälan kan göras skriftligen till bolaget under adress Adera Sweden AB, Stureplan 4a, 114 35 Stockholm, Att: Jeanette Ersson, per e-post till jeanette.ersson@aderagroup.com eller per telefon 08-545 033 00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Rätt att delta Endast aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC senast den 6 oktober 2000. Förslag till dagordning m.m. Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordning. Val av justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Styrelsens förslag till beslut om nyemission samt till beslut om nedsättning av överkursfonden. Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om en nyemission om totalt 1 508 205 aktier av serie B à 10 öre att tecknas av de gemensamma ägarna till samtliga aktier i Nucleus Limited, med skyldighet för tecknarna att som likvid tillskjuta samtliga aktier i nämnda bolag. Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med sammanlagt 150 820 kr 50 öre. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av överkursfonden med belopp som motsvarar vad nyemissionen tillför överkursfonden. Bolagsstämmans nedsättningsbeslut föreslås villkoras av att nyemissionsbeslutet registreras av PRV. Styrelsens förslag till beslut om tillägg till gällande incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att incitamentsprogrammet som antogs vid den extra bolagsstämman den 19 juli 2000 även skall rikta sig till tillträdande styrelseledamöter i bolaget. Motivet för justeringen är att styrelsen har funnit det lämpligt att även tillträdande styrelseledamöter genom incitamentsprogrammet erbjuds delägande i Adera och ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Beslut enligt denna punkt förutsätter att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Val av nya styrelseledamöter samt beslut om styrelsearvode. Styrelsen föreslår nyval av en eller två styrelseledamöter samt beslut om styrelsearvode och tilldelning av optionsrätter till följd därav; allt i enlighet med förslag som kommer att tillkännages av nomineringskommittén före stämman. Stämmans avslutande. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och 8 samt handlingar enligt 4 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga under minst en vecka före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i oktober 2000 Styrelsen Adera AB (publ) Adera AB (publ) skapar affärsnytta för sina kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings-/kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera har idag cirka 650 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg ,London, Amsterdam, Antwerpen, München, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Ljungby och Värnamo. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40 För mer information, besök gärna vår nya hemsida: www.aderagroup.com För ytterligare information, kontakta: Janerik Dimming, Informationschef Adera AB, telefon: 031-701 67 66, mobil: 0706-20 60 08, email: janerik.dimming@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar