Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADERA AB (PUBL) Aktieägarna i Adera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2001, kl. 14.00, Saléns Konferens och Matsalar, Rum "Experten", Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 23 november 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 29 november 2001 kl. 15.00. Anmälan kan göras skriftligen till bolaget under adress Adera Sweden AB, Drottninggatan 88, Box 1352, 111 83 Stockholm, Att: Tony Rydén, per e-post till tony.ryden@aderagroup.com eller per telefon 070-260 33 43. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Rätt att delta Endast aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC senast den 23 november 2001. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Fråga om godkännande enligt lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. ("Leolagen") av överlåtelse av samtliga aktier i det engelska dotterbolaget Nucleus Limited ("Nucleus"). 8. Fråga om nedsättning av aktiekapitalet med 98 938 kronor och 30 öre. 9. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag Bolaget har, villkorat av bolagsstämmans godkännande samt av frisläppandet av utestående garantier, ingått avtal om försäljning av Nucleus till ett nybildat bolag helägt av Peter Matthews, före detta majoritetsägaren av Nucleus. Köpeskillingen för aktierna i Nucleus uppgår till £514 000 samt övertagande av ett lån om £152 488. Vid extra bolagsstämma i bolaget den 17 juli 2001 beslutades om indragning utan återbetalning av 382 679 B-aktier av de totalt cirka 1,5 miljoner nyemitterade B-aktier som bolaget utgav som köpeskilling för Nucleus. Bolaget har nu träffat en uppgörelse med Peter Matthews som innebär att ytterligare 989 383 B-aktier av nämnda aktier skall indragas utan återbetalning. Förutsatt att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av aktierna i Nucleus, föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital sätts ned med totalt 98 938 kronor och 30 öre till 1 914 282 kronor och 80 öre genom indragning av 989 383 B-aktier utan återbetalning. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Dokumentation m. m. Styrelsens redogörelse i frågan om försäljning av aktierna i Nucleus jämte en sammanfattning av ett värderingsutlåtande enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen AB finns tillgängliga på bolagets hemsida www.aderagroup.com samt hos bolaget. Beslut om sådan försäljning är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nedsättning samt de handlingar som avses i 6 kap 2 § tredje stycket och 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna under minst en vecka före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i november 2001 Styrelsen Adera AB (publ) För mer information kontakta: Rolf Jansson, CEO, Mobil: 0705-72 72 02 Nils-Ove Andersson, vice VD och CFO, Mobil: 0703-036 733 Om Adera Adera (publ) är ett konsultbolag som arbetar inom två olika affärsområden: 1) IT-driven Affärs- och Verksamhetsutveckling och 2) Integrerad kommunikation. Bolaget har totalt cirka 250 anställda. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00900/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00900/bit0001.pdf

Dokument & länkar