Kallelse till extra bolagsstämma i Adera AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADERA AB (PUBL) Aktieägarna i Adera Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2001, kl. 15.00, i Aderas lokaler på Gävlegatan 22 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 10 december 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 14 december 2001 kl. 15.00. Anmälan kan göras skriftligen till bolaget under adress Adera Sweden AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, Att: Anna-Karin Ekequist, per e-post till anna-karin.ekequist@aderagroup.com, per fax 08-587 775 91 eller per telefon 08-587 775 10. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Rätt att delta Endast aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 10 december 2001. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Fråga om godkännande enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. ("Leo-lagen") av överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget OOpix Objekt AB 8. Fråga om nedsättning av aktiekapitalet med 77.720 kr 20 öre 9. Stämmans avslutande Styrelsens förslag Överlåtelse av aktier i OOpix Objekt AB samt nedsättning av aktiekapitalet Adera förvärvade i maj 2000 OOpix Objekt AB ("OOpix") genom apportemission av 777.202 B-aktier till de dåvarande ägarna i OOpix. Genom förvärvet blev OOpix ett helägt dotterbolag till Adera. Efter genomförandet av förvärvet har ledningen för Adera kunnat konstatera att integrationen av den förvärvade verksamheten inte kunnat genomföras på avsett sätt. Parterna har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, överenskommit att förvärvet av OOpix skall återgå. Detta skall ske genom att aktierna i OOpix återlämnas till de tidigare ägarna av OOpix mot att de 777.202 B-aktier som nyemitterades i den ovan nämnda apportemissionen indrages utan återbetalning. Förutsatt att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av aktierna i OOpix enligt nyss angivet förslag, föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital sätts ned med totalt 77.720 kr 20 öre genom indragning av 777.202 B-aktier, innehavda av de tidigare ägarna till OOpix, utan återbetalning till aktieägarna. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Dokumentation m.m. Beslut om överlåtelse av aktierna i OOpix är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende överlåtelsen av aktierna i OOpix samt de handlingar som avses i 6 kap 2 § tredje stycket och 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 13 december 2001 och kommer att översändas per post till de aktieägare som begär det. Stockholm i december 2001 Styrelsen Adera AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00790/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar