Kallelse till ordinarie bolagsstämma i adera aktiebolag (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA i Adera Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Adera Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003, klockan 13.00, Bonnierhuset, Torsgatan 21, konferensanläggningen plan 3. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 30 mars 2003, innebärande att införingen måste vara verkställd senast fredagen den 28 mars 2003; dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 4 april 2003 klockan 15.00 under adress Adera AB, "Bolagsstämma", 113 90 Stockholm, per fax 08 736 31 71 eller per telefon 08 736 31 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 28 mars 2003, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Föreslagen dagordning Styrelsens förslag till dagordning är följande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2002 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2002 10. Beslut om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning (se nedan) 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 14. Val av styrelse och revisor (se nedan) 15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (se nedan) 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan) 17. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 10 - förslag till disposition av bolagets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 25.407.127 kronor avräknas mot överkursfond och reservfond. Punkt 13 och 14 - arvoden samt val av styrelse och revisor Aktieägare som tillsammans representerar mer än 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för ett styrelsearvode om 300.000 kr att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, för att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning samt för följande val: Styrelseledamöter Omval av Per Hallerby, Håkan Lindberg, Per Malmström, Johan Rost, Lars Save, Håkan Sehlstedt och Bengt Wall. Styrelsesuppleanter Omval av Torbjörn Lindh och nyval Bo Strandberg. Revisor Nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers för en mandattid om fyra år enligt lag, med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudansvarig för revisionen. Punkt 15 - Ändring av bolagsordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras genom att akties nominella belopp höjs från tolv öre till 12 kronor, innebärande en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) efter vilken varje hundratal gamla aktier kommer att vara en (1) ny aktie. Beslutet förutsätter för sin giltighet och verkställighet att sådana aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbart med hundra, kostnadsfritt från bolagets större aktieägare erhåller kompletterande aktier upp till närmast högre hundratal aktier. Sammanläggningen beräknas verkställas onsdagen den 23 april 2003. Ändrade gränser för bolagets aktiekapital Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens § 4 ändras genom att gränserna för bolagets aktiekapital höjs från lägst 25.000.002 kronor och högst 100.000.008 kronor till lägst 90.000.000 och högst 360.000.000 kronor. Punkt 16 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 13.680.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 1.140.000 nya aktier (beräknat efter sammanläggning enligt punkt 15 ovan) vid fullteckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av skuldebrev med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § eller 5 kap 5 § aktiebolagslagen. Övrigt Bolagsstämmans beslut under punkterna 15 och 16 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför stämman Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2002 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 mars 2003. Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2003 Adera Aktiebolag (publ.) Styrelsen För mer information kontakta Lars Save, VD, 08-736 59 34 Adera AB 113 90 Stockholm Tel. : 08 736 31 70 www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar