Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Adera ab (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ADERA AB (PUBL) DEN 9 APRIL 2003 Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Adera AB (publ.) den 9 april 2003 fattades bland annat följande beslut. Disposition beträffande bolagets förlust Sedan bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning för bolaget och för koncernen, beslutade stämman att den ansamlade förlusten om SEK 25.407.127 skulle avräknas mot överkursfond och reservfond. Styrelse, revisorer och arvoden Till styrelseledamöter omvaldes Per Hallerby, Håkan Lindberg, Per Malmström, Johan Rost, Lars Save, Håkan Sehlstedt och Bengt Wall. Till suppleanter omvaldes Torbjörn Lindh och nyvaldes Bo Strandberg. Till ny revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Huvudansvarig för revisionen kommer auktoriserade revisorn Hans Jönsson att vara. Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om SEK 300.000 att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. Sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) Stämman antog vidare en ny bolagsordning med ändrade gränser för bolagets aktiekapital och med en förändring av aktiens nominella belopp från 12 öre till 12 kronor. Ändringen av det nominella beloppet innebär en sammanläggning av aktier varigenom 100 gamla aktier blir en (1) ny aktie. Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100 kommer att kostnadsfritt erhålla utjämningsaktier från bolagets större aktieägare. Beräknad sista dag för handel med ej sammanlagd aktie är torsdagen den 17 april 2003 och beräknad första dag för handel med sammanlagd aktie är tisdagen den 22 april 2003. Bemyndigande För tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma bemyndigade stämman styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev inklusive riktade emissioner och apportemissioner, dock att högst 1.140.000 aktier (beräknat efter sammanläggning av aktier enligt ovan) får utges med stöd av bemyndigandet. Begäran om omstämpling I samband med bolagsstämman begärde Bonnier-koncernen omstämpling av 275.000 A-aktier (beräknat efter sammanläggning av aktier) i bolaget till B-aktier, innebärande att Bonnier-koncernens innehav av röster i Adera efter genomförd omstämpling kommer att uppgå till ca 75 procent. För mer information, kontakta: Lars Save, VD, 08 - 736 31 70 Adera AB (publ) 113 90 STOCKHOLM Telefon 08 736 31 70 www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00900/wkr0002.pdf

Dokument & länkar