Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -15 207 tkr (-9 234 tkr). Resultatet efter finansiella poster för hela året 2000 uppgick till -48 503 (-26 078) tkr. Väsentliga händelser under året * NIOXtm, bolagets analytiska instrument för rutinmässig mätning av inflammation i luftvägarna, erhöll CE-märkning i april i enlighet med EU:s medicintekniska direktiv, MDD. * Bolagets kvalitetssystem certifierades i april i enlighet med standarderna ISO-9001 och EN-46001. * I juli slutfördes en riktad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Nyemissionen tillförde bolaget 34 mkr. * Den europeiska lanseringen av NIOX påbörjades i Florens i månadsskiftet augusti-september, på årets största kongress i Europa för lungspecialister, ERS (European Respiratory Society) och WorldCongress on Lung Health. Aerocrine och NIOX fick ett positivt mottagande. * Bolaget har sedan september månad etablerat beta test centra (referenskliniker) för NIOX vid ledande kliniska centra i Danmark, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Finland, Sverige, Belgien och USA. * Distributionsavtal för Italien, en av de viktigaste europeiska marknaderna, slöts i december. * I december erhöll Aerocrine de första beställningarna av NIOX. Väsentliga händelser efter årets slut * Vid en extra bolagsstämma den 2 februari 2001 beslutades att ge styrelsen ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande bolagsstämma - besluta om att öka aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom nyemission av högst 2.000.000 aktier av serie B. * Distributionsavtal har ingåtts med Hospital Hispanica, S.L. i Spanien och Spira Oy i Finland. Verksamheten Verksamheten startade i november 1997. Efter flera år av intensivt utvecklingsarbete som har krävt betydande resurser går nu Aerocrine i en kommersialiseringsfas av NIOX. NIOX har utvecklats för att på ett enkelt sätt diagnostisera och fortlöpande kontrollera inflammation vid astma. Astma är en kronisk, inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Omfattande forskning, har visat att NO, kvävemonoxid, i utandningsluften är en markör för inflammation. NIOX möjliggör att läkaren nu omedelbart kan erhålla en objektiv mätning av patientens NO-nivå bara genom att patienten gör en enkel utandning i ett munstycke på NIOX. Läkare som använder NIOX kan följa inflammationen hos patienter med astma, även på barn ner till fyra års ålder. NIOX är godkänt för kliniskt bruk på sjukhus i Europa. Bolaget påbörjade lanseringen av NIOX i september Florens i samband med den största kongressen i Europa för lungspecialister, ERS (European Respiratory Society) och World Congress on Lung Health. NIOX fick ett positivt mottagande. För att förankra och ytterligare pröva metoden och produkten har bolaget sedan september 2000 etablerat referenskliniker för NIOX vid ledande kliniska centra i Danmark, Finland, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, och USA. Bolaget erhöll de första beställningarna på NIOX i december månad. I december slöt bolaget det första distributörsavtalet för NIOX på en av Europas viktigaste marknader, Italien. Intäkter, kostnader och resultat Nettoomsättningen under året uppgick till 416 tkr (1 315 tkr). Omsättningen minskade på grund av beslut om att inte längre tillhandahålla bolagets NO-system av första generationen till marknaden utan att fokusera på färdigställande och lansering av NIOX. Under året har satsningar gjorts för att inom planerad tidsram utveckla och lansera det nya NO-systemet (NIOX) avsett för rutinmässig klinisk användning. Bolaget har även under året påbörjat ett kliniskt utvecklingsprogram för att etablera bolagets metod i klinisk rutin. Samtliga utvecklingskostnader, som år 2000 uppgick till 27.322 tkr (19.375 tkr), kostnadsförs. Bolaget påbörjade under andra halvåret 2000 arbetet med att vidareutveckla tillbehör till NIOX (line extension) för att utöka användningen av NIOX till bland annat små barn. Lansering av den första line extension- produkten är planerad till tredje kvartalet 2001. Resultatet för året uppgick till -48 503 tkr (-26 078 tkr). Personal I takt med att utvecklingstempot i bolaget har ökats och att bolaget påbörjat kommersialiseringsfasen har Aerocrine anställt ytterligare ett antal kvalificerade medarbetare inom utveckling och marknad. Antalet anställda uppgick vid årets slut till 12 fast anställda samt två projektanställda, varav en på heltid i USA. Vid motsvarande tidpunkt föregående år var antalet anställda 5 personer. Likviditet, investeringar och kassaflöde Totala investeringar under året uppgår till 2 820 tkr (1 362). Investeringarna avser framför allt produktionsverktyg. Kassaflödet för året uppgår till - 17 299 tkr. Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 18 567 tkr. Utblick för det kommande året Bolagets målsättning är att under de närmaste månaderna teckna ytterligare distributörsavtal för att vid halvårsskiftet 2001 vara etablerad på samtliga betydande marknader i Europa. Försäljningen av bolagets produkter i Skandinavien kommer att ske i egen regi. Aerocrine planerar att under hösten lämna in en registreringsansökan till FDA (Food and Drug Administration) i USA. Årsredovisning Fullständig årsredovisning finns tillgänglig i slutet av mars på bolagets kontor, Smidesvägen 12 i Solna. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 8 maj kl 15.00 på Smidesvägen 12 i Solna. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå stämman att ingen utdelning skall utgå för år 2000. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för första kvartalet 2001 publiceras den 4 maj 2001. Solna den 28 februari 2001 Aerocrine AB (publ) Thomas Almesjö, VD Aerocrine AB (publ) Org nr 556549-1056 NIOXtm är ett av Aerocrine (publ) ägt och inregistrerat varumärke. Bilaga: Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för januari-december 2000. Denna helårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö telefon 08 629 07 82 eller 070 629 07 82. Aerocrine AB (publ), Smidesvägen 12, 171 41, Solna. Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00130/bit0001.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00130/bit0001.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar