Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Väsentliga händelser under perioden * NIOX , bolagets system för rutinmässig mätning av inflammation i luftvägarna hos patienter med astma, certifierades i april månad och uppnådde därmed godkännande för klinisk användning. NIOX är det enda NO- analyssystem som är godkänt för klinisk användning. * Bolagets kvalitetssystem blev i april 2000 certifierat i enlighet med ISO-9001 och EN-46001. * Den Europeiska lanseringen av NIOX , inleddes vid årets största kongress i Europa för lungspecialister, ERS, (European Respiratory Society) och World Congress on Lung Health i Florens, Italien. Aerocrine och NIOX fick ett mycket bra mottagande. Acceptans och förankring av NO- analys för inflammationsbestämning ökar snabbt. * Bolaget har under september månad etablerat beta test centra (referenskliniker) för NIOX vid ledande kliniska centra i Storbritannien, Nederländerna, Italien, Tyskland och Danmark. * Aerocrines patentsituation har under året förstärkts genom ytterligare patentansökningar och fler utfärdade patent i USA och Europa. * I juli slutfördes en riktad nyemission med företrädesrätt för nuvarande. Emissionen tillförde bolaget 34 215 Tkr efter avdrag för emissionskostnader. * Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -33 475 tkr (-16 754 tkr). Resultatet speglar framför allt kraftfulla satsningar på marknadsaktiviteter och produktutveckling. * Resultat per aktie för perioden januari - september uppgick till -8,5 kr/aktie ( -5,7 kr/aktie) och efter full utspädning med utestående teckningsoptioner till -7,9 kr/aktie (-5,3 kr/aktie). Resultat per aktie beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier inklusive utestående teckningsoptioner uppgick till -8,7 kr/aktie (-7,3 kr/aktie). Verksamheten NIOX har utvecklats för att på ett enkelt sätt diagnostisera och fortlöpande kontrollera inflammation vid astma. Astma är en kronisk, inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Omfattande forskning, har visat att NO, kvävemonoxid, i utandningsluften är en markör för inflammation. Genom att patienten gör en enkel utandning i ett munstycke på NIOX kan läkaren avläsa NO-nivån och omedelbart få en objektiv mätning av inflammationsaktiviteten. Läkare som använder NIOX kan följa inflammationen hos patienter med astma, även på barn ner till fyra års ålder. För att etablera bolagets metod och skapa referenskliniker har beta test centra etablerats vid ledande kliniska centra i Storbritannien, Nederländerna, Italien, Tyskland och Danmark. Intäkter, Kostnader och resultat Kostnaderna för forskning och utveckling under januari - september 2000 ökade med 45 % jämfört med motsvarande period 1999. Ökningen beror på ökade satsningar inom utveckling av NIOX , bolagets system för rutinmässig mätning av inflammation i luftvägarna hos patienter med astma, samt ökade marknadssatsningar inför lanseringen av systemet. Lanseringen av NIOX inleddes vid årets största kongress i Europa för lungspecialister, ERS, (European Respiratory Society) och World Congress on Lung Health i Florens, Italien. Avskrivningar har belastat resultatet med 798 tkr (170 tkr). Resultatet för perioden januari - september uppgick till -33 475 tkr (-16 754 tkr). Den nyemission som bolaget genomförde i juli 2000 tillförde bolaget 34 215 tkr efter avdrag för emissionskostnader. Investeringar och kassaflöde Totala investeringar under året uppgår till 1 437 tkr (56 tkr). Investeringarna avser framförallt produktionsverktyg. Kassaflödet för perioden uppgår till -212 tkr. Personal I takt med att utvecklingstempot i bolaget har ökats och att bolaget påbörjat kommersialiseringsfasen av den första kliniska produkten har Aerocrine anställt ytterligare ett antal kvalificerade medarbetare inom utveckling och marknad. Antalet anställda uppgick den 30 september till 9. Vid motsvarande tidpunkt föregående år var antalet anställda 4 personer. Vid årsskiftet var antalet anställda 5 personer. Solna den 31 oktober 2000 Aerocrine AB (publ) Thomas Almesjö Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö telefon 08 629 07 82 eller 070 629 07 82 Bilaga: Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för januari-september 2000. Aerocrine AB (publ), Smidesvägen 12, 171 41, Solna. Org nr 556549-1056 Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.com. På basis av Bolagets patentinnehav, vetenskapliga förankring och kompetens inom området luftburen kvävemonoxid (NO) i människokroppen, utvecklar Aerocrine AB (publ) metod och produkter för att fortlöpande kontrollera och diagnostisera inflammatoriska sjukdomar inom luftvägar, tarm och urinvägar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar