Delårsrapport för tredje kvartalet 2002

Report this content

Delårsrapport för tredje kvartalet 2002 Väsentliga händelser under rapportperioden juli - september 2002 · Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 2,1 (2,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,6 (-19,3) Mkr. För perioden fakturerades 9 system (11). · För delårsperioden januari - september 2002 uppgick koncernens nettoomsättning till 9,9 (4,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster för samma period uppgick till -55,0 (-52,8) Mkr. · Koncernen har för den amerikanska marknaden engagerat en fristående försäljningsstyrka om cirka 30 personer. · För att bättre kunna ta tillvara möjligheterna på den tyska marknaden har Koncernen sagt upp avtalet med den lokala distributören i Tyskland. Koncernen marknadsför och säljer nu via en egen organisation i samarbete med exportrådet i Tyskland. · Under perioden har distributionsavtal tecknats för den danska marknaden. · Koncernen har under perioden mottagit kompletterande frågor från FDA (Food and Drug Administration) i Washington på den ansökan som bolaget lämnade in i april 2002. · Styrelsen har initierat diskussioner för vidare finansiering av koncernens aktiviteter med både befintliga och nya investerare. Under mellanperioden har koncernens finansiella huvudägare beslutat om en bryggfinansiering se vidare under stycke bryggfinansiering. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Koncernen har efter periodens utgång inlämnat en ny ansökan till FDA med svar på de begärda kompletterande frågeställningarna. Väsentliga händelser under perioden januari - juni 2002 · Distributionsavtal har tecknats för ytterligare marknader i Europa (Österrike och Norge) samt Australien och Sydkorea. · Under perioden januari - juni har koncernen fakturerat 32 (10) system för mätning av astma, NIOX®. · Ansökan om erhållande av godkännande för marknadsföring av NIOX® i USA har inlämnats till det amerikanska FDA i Washington. · Vid ordinarie bolagsstämma den 26 april 2002 omvaldes Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Lars Spongberg, Jan Sundqvist och Eddie Weitzberg samt nyvaldes Mikael Horal och Magnus Lundberg till ordinarie styrelseledamöter i Aerocrine AB. Vid samma stämma avgick Birgit Gidlund-Larsson, Staffan Josephson samt Hugo Thelin. Vid styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman valdes Lars Gatenbeck till ny styrelseordförande. · Vid extra bolagsstämma den 20 juni 2002 erhöll styrelsen ett bemyndigande att före ordinarie bolagsstämma 2003 besluta om att öka aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom en nyemission av högst 2.000.000 aktier. · Från och med Q2-2002 har dotterbolaget Aerocrine Inc. påbörjat sin verksamhet. Verksamheten Aerocrine är en medicinteknisk koncern som är ledande inom forskning och utveckling avseende kvävemonoxid (NO) som markör av inflammation i människokroppen. Aerocrine utvecklar, marknadsför och säljer produkter för analys av inflammatoriska sjukdomar inom luftvägar, tarm och urinvägar. Aerocrine har utvecklat analysinstrumentet NIOX® för rutinmässig mätning av inflammation i luftvägarna genom att mäta NO-halten i utandningsluften. NIOX är det enda analysinstrumentet som är godkänt för klinisk användning. Med NIOX kan läkare och sjukvårdspersonal snabbt och enkelt mäta samt följa upp behandlingen av astmapatienter. Astma är ett snabbt växande problem i västvärlden vilket gör att behovet av diagnos och kontroll blir allt större och viktigare. I dag är det svårt att avgöra vilken grad av astma en person har och hur medicineringen ska optimeras. Aerocrine har utvecklat en produkt som löser det problemet, NIOX. NIOX är godkänt för kliniskt bruk på sjukhus och i öppenvård i Europa. För att förankra bolagets metod och produkt har Aerocrine etablerat 35 referenskliniker för NIOX vid ledande kliniska centra i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien, Österrike, Singapore, USA och Norge. Koncernen Aerocrine består idag av moderbolaget Aerocrine AB samt dotterbolaget Aerocrine Inc. i USA. Verksamheten i det helägda dotterbolaget påbörjades under första kvartalet år 2002. Försäljning Försäljningen av NIOX® var på samma nivå, 2,1 (2,2) Mkr för tredje kvartalet 2002 som för tredje kvartalet 2001. För 9-månaders perioden var försäljningen 9,9 (4,5) Mkr. Merparten av försäljningen är inom EU. Försäljningen för tredje kvartalet 2001 innehöll två större avtal med två olika forskningsorganisationer i Europa och USA. För årets tredje kvartal finns ingen motsvarande enskild affär. Under rapportperioden har koncernen fakturerat 9 system (11). Av föregående års försäljning om 11 system utgjorde 8 försäljning till ovanstående organisationer. Ackumulerat för året har koncernen fakturerat 41 system (21). I USA sker försäljningen via ett helägt dotterbolag, Aerocrine Inc. Koncernen har dessutom under föregående år tecknat avtal med en serviceorganisation för den amerikanska marknaden (Dynamed Inc.). Koncernen inväntar godkännande för marknadsföring av NIOX på den amerikanska marknaden av FDA (Food and Drug Administration) i Washington. Bolaget har dessutom under rapportperioden tecknat avtal med en fristående försäljningsorganisation för försäljning av NIOX på den amerikanska marknaden. Innan ett FDA godkännande säljer bolaget NIOX enbart för forskningsändamål. Aerocrine är representerat i Asien via distributörer. Resultat för perioden januari - september 2002. · Periodens resultat uppgick till -55,0 (-52,8) Mkr. · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9,9 (4,5) Mkr. · Bruttomarginalen för perioden blev 39% (31%). · Koncernen fortsätter att investera inom forskning och utveckling, 33,9 (32,6) Mkr. Fortsatt internationell expansion, framförallt uppbyggnad av bolagets verksamhet i USA, samt satsningar på försäljningsaktiviteter har medfört ökade försäljningskostnader i perioden jämfört med samma period föregående år på 18,6 (15,2) Mkr. En av Aerocrines viktigaste aktiviteter inom marknadsföring och försäljning avhölls i september då den årliga Europeiska lungkongressen (European Respiratory Society, ERS) med nästan 13.000 deltagande lungläkare hölls i Stockholm. Aerocrine deltog med en utställning och med ett eget mycket välbesökt, interaktivt symposium "From discovery to patient benefit - the Nitric Oxide story" där bl a professor Louis Ignarro, nobelpristagare i Fysiologi eller Medicin 1998, deltog som talare. Aerocrine leder utvecklingen med att använda NO som inflammationsmarkör för att spåra astma och mäta graden av inflammation hos astmapatienter. Koncernen har under perioden fortsatt att fokusera på att delta i kliniska utvecklingsprogram för att förankra och sprida metoden. Bland annat presenterades på ERS mötet i Stockholm resultatet från den första kliniska studien på NIOX som genomförts i USA. Studien visar att utandat NO sjunker kraftigt tillsammans med att lungfunktionen förbättras då patienterna behandlades med steroider vilket bevisar att utandat NO kan användas för att följa upp att behandlingen varit effektiv. Kostnaderna för forskning och utveckling för perioden januari - september 2002 ökade med 4% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 33,9 (32,6) Mkr vilket utgör 57% (60%) av koncernens totala rörelsekostnader. Huvuddelen av koncernens forsknings- och utvecklingskostnader består av bolagets utveckling av analyssystem samt kliniska utvecklingsprogram. Koncernens arbete med att vidareutveckla tillbehör till NIOX® (line extension) för att utöka användningen av NIOX fortsätter enligt plan. Koncernens etablerade referenskliniker i USA och Europa utgör en viktig del av detta utvecklingsarbete. Avskrivningar har belastat periodens resultat med 1,3 (1,3) Mkr. Övriga rörelseintäkter/kostnader består av valutakurseffekter avseende kundfordringar. Finansnettot för perioden uppgick till 0,3 (0,3) Mkr. I periodens finansnetto ingår räntekostnader på ett kortfristigt lån från bolagets huvudägare. Rapportperiodens resultat efter finansiella poster uppgick till -18,6 (- 19,3) Mkr. För 9-månaders perioden uppgick koncernens resultat till - 55,0 (-52,8) Mkr. Rörelseresultatet för rullande 12-månader, perioden oktober 2001 till och med september 2002, uppgick till -81,3 (-67,8) Mkr. Investeringar och Kassaflöde Periodens investeringar uppgick till 1,2 (1,1) Mkr och avser främst investeringar i produktionsverktyg. Koncernens kassa uppgick till 8 Mkr vid periodens utgång. Kassaflödet för 9-månaders perioden 2002 var negativt -43,8 (57,8) Mkr, kassaflödet under första halvåret 2001 påverkades av den nyemission som genomfördes under juni månad 2001 vilken netto tillförde bolaget 114,3 Mkr. Ägarförhållanden Totala antalet aktier i bolaget uppgår till 5 692 552 aktier (1 600 000 preferensaktier av serie 1, 680 994 preferensaktier av serie 2, 1 732 414 preferensaktier av serie 3 samt 1 679 144 B-aktier). Största ägare i bolaget är HealthCap (26%), Investor Investments Novare Ltd (20), H & B Capital (8), Scandinavian Life Science Ventures (SLS Ventures, tidigare Sjätte AP-fonden) (8), Skandia (6) samt bolagets grundare (14). I övrigt är bolagets ägande spritt på cirka 270 övriga aktieägare. Styrelsen hade mandat att framtill ordinarie bolagsstämma 2002 utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier till nyckelpersoner och nyanställda i bolaget till marknadsmässiga villkor. Av dessa har under första halvåret 2002 32 500 teckningsoptioner getts ut med lösenkurs 155 kronor och löptid till och med den 31 maj 2005. Sedan tidigare finns 257 500 teckningsoptioner utställda till personal och styrelse. Vid full konvertering av utgivna och gällande optionsrätter uppgår antalet aktier till 5 982 552 aktier. Personal Under perioden januari - september 2002 har två nyanställningar skett, varav en i USA som ansvarar för koncernens helägda dotterbolag, Aerocrine Inc. Totalt antal anställda uppgår därmed till 20 (16) personer varav 19 (16) i Sverige. Bryggfinansiering I syfte att överbrygga bolagets kortsiktiga kapitalbehov under perioden fram till och med att vidare finansiering genom en nyemission har genomförts har bolagets finansiella huvudägare (Health Cap, Investor Investments Novare Ltd, SLS Ventures samt H & B Capital) beslutat om en bryggfinansiering i form av ett kortsiktigt lån. Bryggfinansieringen är uppdelad i tre trancher. I bryggfinansieringsavtalet ingår en tvingande konvertering av genomförda trancher till aktier i samband med en nyemission. Till och med oktober månad har bolaget erhållit de första två trancherna om totalt 20 miljoner kronor varav 13 miljoner hade inkommit per den sista september. Nyckeltal Koncernens soliditet uppgick 2002-09-30 till 1 procent (87). Eget kapital per aktie uppgår till 0 kronor (14) och efter full utspädning med utestående teckningsoptioner till 5 kronor (18). Eget Kapital uppgår till 0,4 (81,7) Mkr. Resultat per aktie för första halvåret 2002 uppgår till -10 kronor/aktie (-9) och efter utspädning till -9 kronor/aktie (- 9). Se även kommentar ovan gällande bryggfinansiering. Moderbolaget I moderbolaget Aerocrine AB sker den huvudsakliga verksamheten såsom utveckling, marknadsföring samt försäljning. Dotterbolaget Aerocrine Inc. utgör enbart ett försäljningsbolag med uppgift att marknadsföra och sälja på den nordamerikanska marknaden. Moderbolagets nettoomsättning uppgick för 9-månaders perioden till 13,1 (4,5) Mkr och resultatet efter finansiella poster för första halvåret 2002 uppgick till -50,3 (-52,8) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick till 8 Mkr vid rapportperiodens utgång. Investeringarna för moderbolaget för perioden uppgick till 1,2 (1,1) Mkr. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen har använts vid upprättandet av delårsrapporten. Från och med innevarande år upprättas koncernredovisning enligt förvärvsmetoden. De under 2002 nytillkomna rekommendationerna från redovisningsrådet har följts men har inte inneburit någon materiell effekt för bolaget. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommunikén för år 2002 publiceras den 28 februari 2003. Solna den 24 oktober 2002 För styrelsen Thomas Almesjö, VD Aerocrine AB (publ) Org nr 556549-1056 För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö på telefon 08 629 07 82 eller mobil 070 629 07 82. Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 24 oktober 2002 Hans Jönsson Göran Tidström Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Aerocrine AB är en svensk medicinteknisk koncern som är världsledande inom forskning och utveckling av kvävemonoxid (NO) som markör av inflammation i människokroppen. Aerocrine utvecklar produkter för analys av inflammatoriska sjukdomar inom luftvägar, tarm och urinvägar. Företaget har 7 beviljade patent i USA. Företaget bildades 1997 och har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm. Aerocrine AB (publ), Smidesvägen 12, 171 41, Solna. Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.com. [Removed Graphics] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01410/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01410/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar