Delårsrapport Q3-2003

Delårsrapport juli - september 2003 Väsentliga händelser under rapportperioden juli - september 2003 Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 4,0 (2,1) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14,7 (-18,6) Mkr. Ackumulerad nettoomsättning för perioden januari - september 2003 uppgick till 16,1 (9,9) Mkr samt resultat efter finansiella poster uppgick till -40,6 (-55,0) Mkr. I perioden erhöll koncernen 13 (9) order. Totalt i perioden har 15 (9) system intäktsförts. Ackumulerat för perioden januari - september har koncernen erhållit 59 (42) order och 64 (41) system har intäktsförts. Utgående orderstock per sista september uppgår till 6 system. Det åtgärdsprogram som koncernen implementerade under fjärde kvartalet 2002 för att minska de löpande utgifterna har gett effekt på omkostnadsnivån under året. De totala omkostnaderna för rapportperioden var 16,7 (19,3) Mkr. För perioden januari - september uppgick de totala omkostnaderna till 47,4 (59,2) Mkr. Bolaget har slutit ett icke exklusivt licensavtal med Ionics Business Group i USA. · Under augusti har bolaget genomfört en nyemission till bolagets övriga aktieägare i syfte att erbjuda dessa möjlighet att teckna aktier på samma villkor som bolagets huvudaktieägare tecknade aktier i den under juni månad genomförda nyemissionen. Bolaget tillfördes då ytterligare kapital före avdrag för emissionskostnader om cirka 9,2 Mkr. Totalt tillfördes bolaget genom dessa båda emissioner cirka 60 Mkr. I slutet av september avhölls den Europeiska Lungläkar kongressen ERS (European Respiratory Society) där bolaget deltog med en välbesökt monter. Vid kongressen presenterades ett antal mycket intressanta kliniska studier utförda med bolagets metod och produkt, NIOX. Solna den 28 oktober 2003 För styrelsen Thomas Almesjö, VD Aerocrine AB (publ) Org nr 556549-1056 För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö på telefon 08 629 07 82 eller mobil 070 629 07 82. För den fullständiga kommunikén hänvisas till www.aerocrine.com eller www.waymaker.se . Aerocrine AB är en svensk medicinteknisk koncern som är världsledande inom forskning och utveckling av kvävemonoxid (NO) som markör av inflammation i människokroppen. Aerocrine utvecklar produkter för analys av inflammatoriska sjukdomar inom luftvägar. Koncernen har 8 beviljade patent i USA. Företaget bildades 1997 och har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm. Aerocrine AB (publ), Smidesvägen 12, 171 41, Solna. Telefon 08 629 07 80. Telefax 08 629 07 81. E-mail: info@aerocrine.com. Hemsida: www.aerocrine.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00740/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar