Affärsstrategernas extra bolagsstämma

Affärsstrategernas extra bolagsstämma Vid Affärsstrategerna AB:s bolagsstämma i Stockholm i går den 30 september togs följande beslut i sammandrag : Beslut om förvärv genom apportemission Bolaget förvärvar samtliga aktier i bolaget AB Grundstenen 98550 (under namnändring till Astrateg Förvaltning AB) genom apportemission av 4 000 000 aktier av serie B envar om nominellt 2 kr 50 öre, varvid Bolagets aktiekapital ökas med 10 000 000 kronor. Teckningskursen skall vara 2 kr 50 öre. Nuvarande aktieägare i AB Grundstenen 98550, Claes-Göran Fridh skall äga rätt att teckna aktierna senast den 30 oktober 2003. Bolagets huvudsakliga tillgång är en option att förvärva Photometric AB för högst 30 Mkr före 15 april 2004. Beslut om nyemission av aktier Stämman fattade beslut om att emittera högst 8 000 000 aktier av serie B, envar om nominellt 2 kr 50 öre, varvid Bolagets aktiekapital ökas med ytterligare 20 000 000 kronor. De nya aktierna får - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av ett mindre antal privata och institutionella placerare med fördelning enligt styrelsens bestämmande. Teckningskursen för aktierna skall vara 2 kr 50 öre per aktie. Teckning och betalning ska ske senast 30 oktober 2003. Beslut om utgivande av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning Stämman fattade beslut att bolaget skall uppta lån genom utgivande av ett skuldebrev med ett nominellt belopp om 1 krona förenat med 8 000 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Teckningskurs är 2 kr 50 öre. Optionsrätterna ska vederlagsfritt överlåtas till de personer som tecknar aktier i enlighet med enligt andra punkten ovan i proportion till antalet tecknade och betalda aktier. Teckningstid är 1 januari 2004 - 30 september 2005. Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman fattade beslut om att aktiekapitalets gränser skall ändras till att utgöra lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr. Inom ramen för maximikapitalet får A-aktier till ett högsta belopp om 30 000 000 kronor utgivas. Bolagsstämmans beslut i sin helhet finns på bolagets hemsida www.astrateg.se. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB. Telefon +46-8-545 831 95, e-post: cgfridh@astrateg.se Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst Life Science/Medicinsk Teknik IT/Internet, Wireless. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar