Bokslutskommuniké januari-december 2000

Bokslutskommuniké januari-december 2000 Substansvärde, börsvärde per aktie är beräknat på 8 844 400 aktier Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/internet, Wireless och Life Science. [REMOVED GRAPHICS] Verksamheten januari - december 2000 Affärsstrategernas har under året gjort nio nya investeringar inom IT/internet, Wireless och Life Science. En viss avmattning i antalet propåer har kunnat skönjas under senare delen av året. Substansvärdet per aktie har under år 2000 ökat med 32 procent. Detta samtidigt som generalindex gått ned med 12 procent och det allmänna börsklimatet varit svagt. Affärsstrategernas spridning i portföljen dels i bransch, dels med bolag i olika utvecklingsstadier har möjliggjort att vi kunnat realisera vissa innehav. I augusti såldes aktierna i Artimplant AB, ett av Affärsstrategernas mer mogna innehav, medel som återinvesterats i befintliga bolag och i nya projekt. IRR (Internräntan) för innehavet uppgick till 156 procent över 5 år. Under rapporteringsperioden har även innehaven i Financial Edge Development AB (FED), Game Design AB, och Allgon AB sålts med gott resultat. Det sammanlagda realisationsresultatet för Affärsstrategerna uppgick totalt till 106 Mkr. Cortree AB, Safeplus AB, Skolboken.se AB och Doorways Education AB avvecklats med en förlust om ca 36 Mkr. En nyemission riktad till institutionella investerare i Sverige och i övriga Europa avslutades i april. Bolagets kapitalbas ökade därigenom med 63 Mkr. Avsikten är att vid lämplig tidpunkt via en eller flera nyemissioner ta in ytterligare kapital till bolaget för tillväxtinvesteringar. På den extra bolagsstämman fattades även beslut om ett optionsprogram för bolagets anställda. Vid fullt utnyttjande kan bolagets kapital öka med 500.000 kronor motsvarande ca två procent av det totala aktiekapitalet vid full utspädning. Aktieportfölj, resultat och finansiell ställning Affärsstrategernas totala substansvärde uppgick den 31 december 2000 till 334 Mkr. Det bokförda värdet i moderbolaget uppgick på balansdagen till 257 Mkr. Skillnaden mellan substansvärdet och moderbolagets bokförda värde uppgick således till 77 Mkr. Bolagets B- aktie noterades på balansdagen till 23,2 kr, vilket ger ett börsvärde på 205 Mkr. Koncernens resultat uppgick till 29,0 Mkr (31,0). Koncernen har under perioden bruttoinvesterat aktier och andra värdepapper för 192 Mkr. Försäljningarna uppgick till 156 Mkr. Under perioden har nio portföljbolag tillkommit; Affärsstrategerna har investerat 38 Mkr i InfiniCom AB, 17 Mkr i Netbabyworld AB, 13,5 Mkr i SWATS AB, 6,5 Mkr i Yesitworks.com AB, 6 Mkr i RaySearch Laboratories AB, 4,5 Mkr i MainBox AB, 4,5 Mkr i Mocat AB, 7 Mkr i Musicbrigade AB, 3,5 Mkr i Widermind AB, samt 2 Mkr i Arctic Biopharum AB. Via nyemission har tillskjutits RSC Technology AB 12,5 Mkr , 7,2 Mkr till Samba Sensors AB, 2,5 Mkr till Naty AB, 1,5 Mkr till EURIS AB, och 2,9 Mkr till Web Update AB. Ytterligare 7,3 Mkr har investerats i AlphaHelix AB, 4,8 Mkr i FreeHand AB och 6,8 Mkr i Chemel AB. Via konvertibla skuldebrev har SWATS AB tillförts 4 Mkr, Yesitworks AB 2,5 Mkr och MainBox AB 1,5 Mkr. Affärsstrategerna med dotterbolaget Värdepappersstrategerna AB har ökat innehavet i Artema Medical AB genom nyemission med 550 000 aktier. Huvuddelen av innehavet i Artimplant AB har avyttrats. 539.500 aktier har sålts med en realisationsvinst om 63,0 Mkr. Under perioden har 100 000 aktier netto sålts i Fingerprint Cards AB. Dotterbolaget Game Design AB har sålts mot nya aktier i Netbabyworld AB. Innehavet i Financial Edge Development AB (FED) har avyttrats. Betalningen skedde i form av aktier i InfiniCom AB. Därutöver har innehavet i Allgon AB avyttrats. Aktierna i Cortree AB, Doorways Education AB, Safeplus AB samt Skolboken.se AB har skrivit ned till 0, och belastade resultatet med sammanlagt 36,7 Mkr inklusive nedskrivningar av fordringar. En nedskrivning av ett konvertibelt skuldebrev i ABNW AB belastade resultatet med 2,9 Mkr. Det sammanlagda realisationsresultatet för moderbolaget uppgick till 106,0 Mkr. Moderbolaget visade en vinst på 37,8 Mkr (46,8) efter finansiella poster. Soliditeten för koncernen uppgick den 31 december till 89 procent (81). I linje med Affärsstrategernas utdelningspolitik föreslås ingen utdelning för 2000. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på Affärsstrategernas kontor, samtidigt som den i mitten av april kommer att distribueras till aktieägarna. Händelser efter årsskiftet I januari 2001 investerades 9,5 Mkr i det amerikanska bolaget Wireless Assets Inc. Wireless Assets är en trådlös Application Service Provider (W-ASP) för den trådlösa kommunikation- och dataindustrin. Wireless Assets levererar Internetbaserade egenutvecklade B2B-mjukvaruapplikationer. Wireless Assets ska även fungera som stöd för Affärsstrategernas befintliga Wireless-bolag. Affärsstrategerna äger ca tre procent av kapitalet i bolaget. I det indiska konsultbolaget A3TL har en investering gjorts med 5 Mkr. A3TL arbetar med internationella projekt inom trådlösa applikationer, och som teknologipartner och rådgivare vid investeringar och expansion i Asien. Affärsstragernas ägarandel uppgår till 23 procent av bolaget. I februari 2001 avyttrades samtliga 200.000 aktier i Megacon AB med en realisationsvinst om 0,8 Mkr. IRR för innehavet uppgick till 7 procent över 6 år. Ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2001 Affärsstrategernas styrelse har beslutat föreslå att på den ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2001 ska fatta beslut om att styrelsen före nästa ordinarie bolagsstämma ska bemyndigas om att vid ett eller flera tillfällen ska förvärva eller avyttra maximalt 800.000 B-aktier. Förvärv och överlåtelser ska ske över OM Stockholmsbörsen. Syftet med eventuella förvärv och överlåtelser ska i huvudsak vara att skapa ett mervärde för aktieägarna. Affärsstrategernas styrelse har även beslutat föreslå den ordinarie stämman ett förlängt bemyndigande att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, för anskaffande av kapital till fortsatta investeringar i tillväxtföretag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 3.000.000 aktier eller aktiederivat av serie B om nominellt 2,50 kr per aktie mot kontant betalning, kvittning eller apport till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets B-aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Portföljbolagen A Brand New World AB, f.d Radio Design AB, sedan den 15 mars 2000 noterat på Nya Marknaden, utvecklar och säljer produkter, tjänster och kunskap inom trådlös Internet, datakom och telekom. Under första halvåret 2000 har bolaget gått in i en mycket expansiv fas, och gjort ett flertal företagsförvärv. A Brand New World har tecknat ett avtal med tjänsteoperatören Etheraction till ett värde av drygt 23 MSEK. Initialt ska A Brand New World inom området mobilt Internet utveckla en kommunikationsmodul avsedd för handdatorer (PDA). Under sista kvartalet 2000 har ABNW presenterat Blue2Go, ett system för att bygga cellulära nät för mobilt Internet baserat på radiotekniken Blåtand. Tekniken gör det möjligt för operatörer att erbjuda mobila Internettjänster till en låg kostnad. Vidare har ett antal företagsförvärv genomförts. Därutöver har ABNW etablerat ett strategiskt partnerskap med Lucent Technologies. En nyemission genomfördes i januari 2000, som tillförde bolaget ca 400 Mkr. En ytterligare emission tillförde bolaget ca 100 Mkr i januari 2001. Bolagets bokslutskommuniké publiceras den 23 februari 2001. Artema Medical AB, noterat på O-listan, utvecklar teknologi och utrustning för mätning och övervakning av andningsgaser inom narkos, intensivvård och akutvård. I januari beslöt bolagets styrelse att ställa sig positiv till ett bud från Cardiac Science Inc. noterat på NASDAQ att förvärva samtliga aktier i Artema. Betalning sker med aktier i Cardaic Science. Erbjudandet innebär en budpremie på 117 procent i förhållande till sista betalkurs den 9 januari 2001. Två nyemissioner under året tillförde bolaget 42 Mkr. Artemas boslutskommuniké publiceras den 23 februari 2000. European Institute of Science AB (EURIS), affärsidé är att utveckla och exploatera idéer inom medicinsk teknik och bioteknik. På EURIS bedrivs forskning och utveckling på professionell nivå inom tillämpad medicinsk teknik och bioteknik. Bolagets nybildade dotterbolag LifeAssay AB har under perioden fått patent i USA avseende grundskydd av en unik teknologi för tillämpningar inom t ex cancerdiagnostik. Bolaget avslutade en nyemission under maj månad vilket förstärkte bolagets kassa med 8,5 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas under den närmaste 2-3 årsperioden för att finansiera forsknings- och produktutvecklingsinvesteringar med tillhörande exploatering. Euris är noterat på SBI:s väntelista. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 15 procent av bolaget. Fingerprint Cards AB, är sedan den 19 april 2000 noterat på O- listan. Företaget skall licensiera en egenutvecklad teknik för chip- baserad användaridentifiering baserad på individers unika fingermönster. Tekniken ersätter PIN-koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. Metoden utgår från ett av bolaget ägt systempatent. I november 2000 beviljades Fingerprint Cards patent för sin extremt kompakta algoritm, som möjliggör att hela processen för registrering och verifiering kan köras i den av bolaget utvecklade chipprocessorn. Samma månad tecknade Fingerprint Cards ett flerårigt licensavtal med Biometric Associates Inc. Avtalet är ett avgörande steg mot att placera hela systemet direkt i ett personligt smart kort, varigenom den enskilde individen verifierar sin identitet i sitt eget kort. Avtalet innefattar även ett tekniskt samarbete som kommer att möjliggöra en snabb marknadsintroduktion av ett självidentifierande kort av kreditkortsstorlek. Biometric Associates bedriver redan nu pilotprogram med USA:s federala myndigheter där smarta kort med äldre biometriteknik används. Bolaget har under våren tillförts ca 150 Mkr via en riktad nyemission till institutionella investerare, och via en företrädesemission till gamla aktieägare. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 13 procent av kapitalet. Fingerprint Cards bokslutskommuniké publicerades den 21 februari 2001. InfiniCom AB, noterat på SBI, är ett IT-konsultföretag med fokus på implementering av affärsmässiga lösningar för elektroniska transaktioner och säkerhet. Affärsinriktningen omfattar Internet, mobilt Internet samt alternativa distributionskanaler som berör elektroniska transaktioner. Under året har fem bolag förvärvats: Tajt Security AB, The Server Group AB, Solutor Systems AB, Financial Edge Development AB (FED) och Relogic AB. InfiniComs konsultverksamhet har haft en mycket god orderingång under år 2000. Ett flertal strategiska kundavtal har tecknats inom områdena IT-säkerhet och systemutveckling. Bland annat har dotterbolaget TAJT Security, som förvärvades under första kvartalet 2000, fått i uppdrag av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) att utveckla testverktyg för det Svenska Elektroniska ID-kortet. InfiniCom har därmed positionerat sig som en ledande leverantör av lösningar för e-handel och e- signaturer. InfiniCom har tillsatt en ny styrelse i Scoop Inc. inför återlistning på den amerikanska teknikbörsen NASDAQ. Under fjärde kvartalet 2000 träffades en överenskommelse med ett antal investerare om en riktad kontantemission på totalt 9,3 Mkr. Affärsstrategerna har under perioden investerat 38 Mkr i InfiniCom, varav 16 Mkr avser inapportering av FED. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till ca 20 procent av kapitalet. InfiniComs bokslutskommuniké publiceras den 28 februari 2001. Megacon AB, noterat på SBI, skall utveckla, tillverka och marknadsföra system för övervakning, mätning, kontroll, säkerhet och styrning av energi och elmiljö hos företag och hushåll. Orderingången har under året varit fortsatt stark, och bolaget visade en vinst på 2,8 Mkr per 30 september 2000. En ny produktionsanläggning i Enköping har gått i drift enligt plan. Affärstategerna sålde sitt innehav i Megacon under februari 2001. Megacon bokslutskommuniké publiceras den 26 februari 2001. För ytterligare information om de noterade innehaven hänvisas till respektive bolags hemsida. Alpha Helix AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning för molekylär biologi. Bolaget har utvecklat en unik teknik för komplett DNA-analys som medför kraftiga tidsbesparingar jämfört med dagens teknik. Bolagets teknologi omfattas av flertalet patent och patentansökningar. Leveranserna av Capillette-reagenspatroner till företagets italienska partner löper planenligt. Avtal om utveckling av bolagets nya PCR instrument har träffats med Carmetec AB och projektteamet för instrumentprojektet har förstärkts. Projektarbetet har fortskridit enligt plan. Tillsammans med Smittskyddsinstitutet, Uppsala Universitet, FOA och Pyrosequencing har världens snabbaste analys av mjältbrandsbakterien genomförts. Under perioden har en automatiserad prototyp tagits fram samtidigt som viktiga "proof of concepts" erhållits avseende instrumentets realtidsdetektion. Realtidsdetektionen gör det möjligt att bl a genomföra s k SNP-analyser på mycket kort tid i AlphaHelix instrument. En nyemission genomfördes i december 2000 som tillförde bolaget 20 mkr. Affärsstrategernas ägarandel i Alpha Helix uppgår till ca 10 procent. Arctic Biopharm AB, tillhandahåller produktutvecklingstjänster och cellodling för framställning av biotekniska läkemedel som används vid exempelvis cancerbehandling. Företaget erbjuder därutöver externa kunder kontraktstillverkning av läkemedel och vaccin. Arctic Biopharm riktar sig primärt till traditionella läkemedelsföretag som saknar kompetens inom bioteknik, samt till bioteknikföretag som vill lägga ut sin produktion på en extern tillverkare. Enligt Arctic Biopharm uppgår den potentiella marknaden för utveckling och kontraktsproduktion av läkemedel till flera miljarder kronor. Marknadsutvecklingen är för närvarande mycket intensiv med en årlig tillväxt på 25-30 procent. Arctic Biopharm har sedan starten hösten 2000 fokuserat på att bygga upp en kundbas, samt även satt upp en modern produktionsanläggning i Luleå. Företaget har även inlett avtalsförhandlingar med ett antal läkemedelsföretag avseende utveckling och kontraktsproduktion av läkemedel. Dessa förhandlingar har under året resulterat i ett "letter-of-intent" med Active Biotech AB avseende farmaceutisk fyllning av ett av deras registrerade läkemedel. Affärsstrategerna investerade i november 2000 2 Mkr i Arctic Biopharm AB, motsvarande en ägarandel på 21 procent av kapitalet. Chemel AB, skall utveckla och marknadsföra kemiska analysinstrument baserade på konceptet för SIRE Biosensorer, samt tillhandahålla engångsartiklar till slutanvändaren. Ett globalt exklusivt distributionsavtal blev klart i juli med Diffchamb AB, marknadsledande inom livsmedelsdiagnostik, för kemiska analyser till livsmedelsindustrin. Ett samarbete med SIK (Institutet för livsmedel- och bioteknik) avseende mätparametrar inom mjölkprodukter har inletts. Övriga projektdeltagarna är bl.a Alfa Laval, Danisco, Novo Nordisk, 1-2 institutioner vid Lunds universitet samt Arla och ett antal nordiska mejerier. Fortsatta diskussioner förs med såväl läkemedelsindustrin och processindustrin beträffande användning av SIRE Biosensorn. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 84 procent av kapitalet. FreeHand Communication AB, tillhandahåller lösningar baserade på digital signalbehandlingar som möjliggör handsfreekommunikation med hög kvalitet och låg effektförbrukning. Produkten har rönt stort intresse och konkreta tillämpningar finns inom både internet infrastruktur och på terminalsidan. Utvecklingen av FreeHands IP kärna blev klar under kvartal 4, och fungerar planenligt. FreeHand tecknade även ett licensavtal med med sin första kund som är ett välrenommerat Silicon Valley baserat "System on a Chip"-företag (SoC). FreeHand tog under perioden även fram ett första test-chip tillsammans med den nya kunden. Affärsstrategerna har investerat 4,8 Mkr i FreeHand Communication motsvarande 64 procent av kapital och röster. MainBox AB har utvecklat ett externt kunddatabassystem som hjälper företag inom dagligvarubranschen att identifiera sina slutkunder. Systemet appliceras enkelt till olika Action Marketing-aktiviteter kopplade till webben. Information om samtliga kampanjdeltagare lagras i Mainbox databas. Därmed möjliggörs individanpassad kommunikation genom att leverantörerna erbjuder rätt produkt, vid rätt tillfälle, till rätt målgrupp. Mainbox fokuserar initialt på leverantörer inom dagligvaruhandeln, men tjänsten är även applicerbar på många andra branscher. Mainbox har 16 av de starkaste varumärkena i Sverige som kunder och ett tiotal kampanjer har redan påbörjats. Tillströmningen av nya kunder är över förväntan och Mainbox räknar med att ha minst 40 kunder före utgången av 2001. Bolaget planerar en nyemission på 10 Mkr under våren 2001 för att finansiera expansionen på den svenska marknaden och för att under 2002 etablera Mainbox i Danmark, Finland och Norge. Mainbox har den 12 oktober 2000 till ny styrelseordförande valt Ulf Spendrup, vice VD i Spendrups Bryggeri AB. Affärsstrategerna har investerat 4,5 Mkr i Mainbox AB mot en ägarandel på 48 procent av kapitalet. Mocat AB, är en trådlös kommunikationsplattform för personligt nätverk och valda portaler. Bolaget har utvecklat ett databasverktyg anpassat för uppdatering av e-post adresser samt mobiltelefon nummer via Internet och Intranät. Kommunikationskanalen är direkt mot ansluten användare via SMS (mocat messenger service) samt e-Post funktioner. Tjänst riktar sig mot organisationer/företag med stark "vi känsla" för det interna och externa nätverket. Bolaget utvecklar även Wirelesslösningar riktad för Mobil operatörer: Bolaget skall kunna erbjuda operatörer lösningar kring nummerupplysningstjänst via Internet samt andra Internet och mobila lösningar för tilläggstjänster kring "Unified Messenger", positioneringstjänster via GSM: nätet. Affärsstrategerna har investerat 4,5 Mkr i Mocat mot en kapitalandel på 34 procent. Musicbrigade AB, erbjuder färdiga musikvidoeos på nätet, enskilda videos samt möjligheten att göra egna musikvideokanaler. Musicbrigade har ett av världens största arkiv med musikvideos. Den största nyheten under kvartal 4 var avtalet med EMI Virgin där Musicbrigade nu får tillgång till hela EMI Virgins katalog medmusikvideos. Avtalet innebär att Musicbrigade.com blir först ut i Europa att teckna avtal med EMI Virginför musikvideo-"streaming" och får nu tillgång till artister som SpiceGirls, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Blur m fl. Överföringen görs tillgänglig genom Microsoft s Mediaplayer från låga överföringshastigheter med distribution via modem eller mobiltelefon till uppkopplingar via bredband med helskärmsbildskådande. Musicbrigade.com öppnande sin site i september. Affärsstrategerna investerade i augusti 2000 7 mkr i Musicbrigade, motsvarande 6 procent av kapitalet. Naty AB, skall tillverka, sälja och licensiera en patentskyddad blöja och i ett senare skede även inkontinensprodukter. Under året har Naty AB tecknat ett licensavtal med det amerikanska tissueföretaget NNP LLC som ägs av Crown Packaging Inc. Naty AB äger 30 % av NNP LLC. Avtalet garanterar Naty en intäkt om 44 Mkr när det amerikanska bolaget nått 1 procent av USA-marknaden. NNP LLC har träffat avtal med ledande kedjor på USA marknaden under varumärket Nature Boy & Girl. Licensavtal har vidare träffats med Naty Canada Inc. Förhandlingar sker för närvarande , med Naty Australia Pty Ltd av vilka bolag Naty kommer att äga 25 %, respektive 30 % procent. Ett strategiskt samarbetsavtal har träffats med en av de marknadsledande kedjorna i England, Sainsbury. Lansering av Nature boy & girl startade i september, försäljningen utvecklar sig i mycket positiv riktning. Förhandlingar pågår med ett flertal ledande dagligvarukedjor i Europa. Naty har bland annat inlett ett samarbete med KF under perioden. Avtalet innebär att KF ersätter det egna varumärket Änglamark med Natys miljövänliga engångsblöja Nature Boy & Girl. Produktionen har lagts ut på en underleverantör i Tyskland, för att säkra större produktionskapacitet. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 32 procent av kapitalet. Netbabyworld AB, är ett internationellt underhållningsbolag inom såväl internet och wireless. Affärsidén bygger på att licensiera ut karaktärer och delar av Nettown till externa partners som producerar och säljer Netbabyworld-relaterade produkter. En annan marknadsföringskanal och intäktskälla är att syndikera ut internetspelen till större internationella internetsiter. Netbaby har under fjärde kvartalet varit mycket aktiv i att skapa ett internationellt nätverk av partnerskap med en hel del företag med inriktning på ungdomsunderhållning. Senast meddelade man ett samarbete med MTV Latin America, Brasilien och MTV Europe där man skall leverera interaktiv underhållning för deras websatsning. Netbaby har även tecknat avtal med Aspiro för att leverera wireless- spel och interaktiv underhållning. Ett samarbete inleddes även i slutet på året med Spray Lycos i Sverige. En tidig testversion av www.netbabyworld.com erhöll i juni silverplats för bästa internationella interaktiva produkt av den amerikanska branschtidningen I.D. Magazine. Under 2001 planerar bolaget att genomföra en private placement. Affärsstrategerna har totalt investerat 17,1 Mkr, varav 4,4 Mkr utgörs av en kontantemission till Netbabyworld AB. Affärsstrategernas ägarandel motsvarar 9 procent av bolagets kapital. Picron Microarrays AB:s affärsidé är att utveckla ett unikt DNA-chip för användning vid processanalyser som kräver högre känslighet och snabbhet än dagens konventionella metoder. Bolagets upphovsmän Civ. Ek. Stig Malmqvist och Dr. Mats Malmqvist, har patentsökt metoden 1998. Bröderna Malmqvist är även grundare till Affärsstrategernas portföljbolag Alpha Helix AB. De olika applikationsområdena är genbestämning av s.k. SNP's, genmarkörer vid t.ex. cancerdiagnostik samt vid framtagning av nya läkemedelssubstanser. Den potentiella marknaden för microarrays (chip), har en stark tillväxt och beräknas uppgå till flera miljarder kronor år 2006. Affärsstrategerna investerade i december 2000 1,3 Mkr i Picron Microarrays AB motsvarande en ägarandel om 12 procent. RSC Technology AB, (RSC) skall erbjuda konkurrenskraftiga produkter för trådlös kommunikation och Internettillgänglighet, baserade på avancerad design, teknik och förstklassiga komponenter. Kunderna utgörs primärt av datortillverkare. RSC grundades 1997 och är idag ett utvecklings- och marknadsföretag inom informationsteknologi med fokus på trådlös datakommunikation. RSC:s system och produkter riktar sig mot industri, kontor samt privata hem och består bland annat av basstationer samt mobila enheter för anslutning till Internet. RSC arbetar i ett flertal olika projekt tillsammans med ett antal utvecklingsföretag för kundanpassning av DECT-teknologin, en anslutningsstandard för sladdlös telefoni. RSC:s arbete har sedan 1999 varit inriktat på produkten WebPADTM som tagits fram i samarbete med det amerikanska företaget National Semiconductor Corporation. WebPADTM är en trådlös, bärbar och användarvänlig "surfbräda" med vilken man kan få tillgång till tjänster som erbjuds via Internet. Under år 2000 har RSC producerat, marknadsfört och sålt prototyper av WebPADTM till en stor mängd potentiella kunder. Dessutom har en ny version av produkten, kallad Lisbon WebPADTM tagits fram för bredare tillämpningsområden, samt med nya kommunikationssystem och nätverksanslutningar. Den administrativa verksamheten och utvecklingsavdelningen har förstärkts genom ett antal nyrekryteringar. Därutöver har RSC inlett samarbeten med globala nyckelpartners för att stärka sin position på den internationella marknaden. En private placement genomfördes i december som inbringade ca 20 Mkr. Affärsstrategerna har under året investerat 12,5 mkr i RSC. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 36 procent av kapitalet. RaySearch Laboratories AB, utvecklar en optimeringskod (ORBIT) som avsevärt förbättrar strålterapin av cancer. Det unika med ORBIT är att den skräddarsyr strålbehandlingen och hittar den optimala dosnivån och dosfördelningen för varje patients behov. Metoden innebär både en effektivare behandling av tumören och mindre biverkningar. Optimeringskoden har tagits fram genom flera års forskningsarbete på Karolinska Institutet. Bolaget har redan ett globalt licensavtal med ADAC Laboratories Inc. som har cirka en fjärdedel av världsmarknaden för avancerade dosplaneringssystem. ORBIT ska säljas som en plug-in modul till ADACs system. De första testversionerna har i december installerats på et trettiotal kliniker. Under perioden har RaySearch tillsammans med ADAC Laboratories ansökt om FDA-godkännande för Orbit. Den potentiella marknaden för ORBIT uppgår till flera miljarder kronor. Affärsstrategerna investerade i oktober 6 Mkr i RaySearch Laboratories AB motsvararande en ägarandel om 25 procent av kapitalet. SWATS AB, skall utveckla, tillverka och marknads föra ett Smart-Card med en integrerad generisk display i syfte att penetrera det översta segmentet av den globala Smart-Card marknaden. SWATS kortet är uppbyggt enligt ISO 7810 och 7816. Det unika är kortets display och scrollknappar. LCD-displayen visar två rader med upp till 58 alfanumeriska tecken. SWATS-kortet och produktionsmetoden (Polysemble) är patentskyddade och SWATSCardTM är ett registrerat varumärke. Den globala marknaden för smarta kort uppgår enligt företagets bedömning till drygt 2 miljarder kort år 2001. På den totala marknaden för plastkort väntas smarta kort öka i förhållande till magnetkorten. Det smarta kortet har större lagringsmöjligheter och en högre säkerhet, vilket får en allt större betydelse. SWATS kommer under året att bearbeta kunder inom applikationsområdena: betalningar, biljettlöst resande, lojalitetsprogram och hälso-/sjukvård. Under perioden har tillverkningskonceptet verifierats ytterligare av ledande tekniska konsulter och strategiska val av komponent- och maskinleverantörer har gjorts. I mars investerade Affärsstrategerna 13,5 Mkr i SWATS motsvarande 36% av kapitalet och 12% av rösterna. Samba Sensors AB, skall tillhandahålla sensor- system i krävande applikationer för tillförlitlig mätning, som ger kunden ett unikt produktvärde. Sedan ett par år fokuserar bolaget verksamheten på medicinska tillämpningar. Sambas system har främst provats för mätning av andningstryck och tryck i ryggdiskar. Efter testverksamhet på Sahlgrenska i Göteborg har man fått mycket positiva kommentarer om systemet. Den kliniska potentialen för Sambas tryckmätning inom dessa områden anses av de klinikansvariga vara betydande. Under perioden har en stabil grundkonstruktion och tillverkningsprocesser för serietillverkning etablerats. Under hösten har en nyemission genomförts, vilket tillfört bolaget ca 5 Mkr. Affärsstrategernas deltog med 3,6 Mkr och ägarandelen uppgår därefter till 55 procent av kapitalet. Yesitworks Sweden AB:s affärsidé är att tillhandahålla hjälp för människor som arbetar inom IT med deras karriärplanering genom att kombinera internet med ett nätverk av medlemmar, karriärrådgivare och rekryterare. Yesitworks vision är att bli Europas ledande karriärportal för IT-branschen. Yesitworks Sweden AB (tidigare Jobnet Scandinavia AB) befinner sig i en kraftig expansionsfas och gjorde i maj en lyckad lansering av sitt koncept i Sverige. I rekryteringsverksamheten har tre dotterbolagschefer anställts för nordiskt bevakning. Idag har Yesitworks över 100 företagskunder, och 26 000 medlemmar i sitt nätverk. Bolaget har idag 25 medarbetare. Affärsstrategerna har investerat 6,5 Mkr i Yesitworks Sweden AB Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 6 procent av bolaget. Webupdate AB:s affärsidé är att sköta uppdateringar, drift och underhåll av företags- och organisationers webbplatser. Webupdate tar över ansvar och initiativ för uppdatering och informationsinsamling. Under sista kvartalet 2000 har Webupdate genomfört en utvidgning av serviceutbudet och erbjuder nu serviceavtal med helhetslösningar för att förvalta och förädla befintliga webbplatser. Gensvaret från marknaden har varit mycket positivt. Nya kunder är bland annat Abalon, Kulturama, Spintab, Demoskop, Kylma, Passagen, Partena, Luxonen och Amplion Fastigheter. I september genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 8 Mkr. Affärsstrategerna har investerat 2,9 Mkr i Webupdate och äger 8 procent av bolaget. Widermind AB, erbjuder kurser i avancerad telekommunikation och mobila systemstandarder med fokus på tredje generationens mobiltelefoni, exempelvis GPRS och UMTS. Widerminds utbildningar riktar sig främst till mobiltelefonioperatörer, systemtillverkare och europeiska konsultföretag. Sedan starten i juli 2000 har Widermind vuxit snabbt och utbildningarna har väckt stort intresse hos ett flertal potentiella kunder. Marknadens intresse förväntas öka ytterligare som en följd av att licenserna för nästa generations mobila nät nu har släppts i Sverige och i Europa. Kompetensutveckling kring avancerad telekommunikation och mobila systemstandarder har därmed på kort tid blivit en självklarhet för ett stort antal företag. Widermind har sedan starten befunnit sig i en uppbyggnadsfas under vilken bolaget fokuserat på att rekrytera personal med rätt kompetens. Under november-december har 5 kurser för totalt 30 deltagare hållits. Deltagarna representerar 12 stycken olika operatörer och systemtillverkare i Europa. Affärsstrategerna investerade i augusti 3,5 Mkr i Widermind AB motsvarande 32 procent av kapitalet. För ytterligare information om våra portföljbolag hänvisas till vår hemsida www.astrateg.se Stockholm den 23 februari 2001 Claes-Göran Fridh Verkställande Direktör Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Ekonomisk information: Årsredovisningen distribueras till aktieägarna i mitten av april 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras den 3 maj 2001 Bolagsstämma hålls den 3 maj 2001 på Tekniska Muséet i Stockholm Delårsrapport januari-juni 2001 publiceras den 24 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 2001 publiceras den 26 oktober 2001 [REMOVED GRAPHICS] Affärsstrategerna i Sverige AB (publ) Artillerigatan 6, 114 51 STOCKHOLM Telefon 08-662 40 30, Fax 08-660 83 19, e-mail: info@astrateg.se Substansvärde per aktie är beräknat på 8 844 400 aktier. 2 Värderas till senast externt prissatta värde. I övriga fall bokfört värde i moderbolag. 3 Värderat med hänsyn tagen till 1 500 utfärdade optioner med lösenkurs 130 kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00190/bit0001.doc Hela Boklsutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00190/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar