Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport januari-mars 2000 * Affärsstrategernas substansvärde den 31 mars 2000 uppgick till 512 Mkr motsvarande 66 kr/aktie (20 f g år). Substansvärdet den 5 maj 2000 uppgick till 58 kr/aktie. * Koncernens resultat förbättrades till 1,3 Mkr (-8,4). * Koncernens resultat per aktie var 0,17 kr (-1,09). * Riktad nyemission gav 69 Mkr (före emissionskostnader). * Fem nya portföljbolag inom Wireless och IT/Internet Substansvärde, börsvärde och resultat per aktie är beräknat på 7 744 400 aktier (efter split 2:1) Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har po- tential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/internet, Wireless och Life Science. Verksamheten januari - mars 2000 Inflödet av nya projekt till Affärsstrategerna är fortsatt stort. Af- färsstrategerna har under perioden nyinvesterat i fem nya bolag inom områdena Wireless och IT/Internet. Innehaven i Financial Edge Development AB(FED) och Allgon AB har reali- serats vilket bidragit till en markant resultatförbättring jämfört med motsvarande period 1999. Värdeökningar i Fingerprint Cards AB, Radio Design AB, InfiniCom AB och Artimplant AB har starkt bidragit till ök- ningen på 160 procent av substansvärdet sedan årsskiftet 1999/2000. Nyemissionen riktad till institutionella investerare i Sverige och i övriga Europa avslutades i april. Bolagets kapitalbas ökade därigenom med 69 Mkr före emissionskostnader. Aktiekursen ökade från 55 kronor till 143 kronor under den aktuella perioden. Aktieportfölj, resultat och finansiell ställning Affärsstrategernas totala substansvärde uppgick den 31 mars 2000 till 512 Mkr. Det bokförda värdet i moderbolaget uppgick på balansdagen till 168 Mkr. Skillnaden mellan substansvärdet och moderbolagets bokförda värde uppgick således till 344 Mkr. Bolagets B-aktie noterades på ba- lansdagen till 143 kr före aktiesplit, vilket ger börsvärde på 554 Mkr. Koncernen har under perioden nettoinvesterat aktier och andra värdepap- per för 28 Mkr. Under första kvartalet 2000 har fem portföljbolag till- kommit; Affärsstrategerna har investerat 36 Mkr i InfiniCom AB, 13,5 Mkr i SWATS AB, 2,5 Mkr i Yesitworks.com AB, 2 Mkr i DataFilm AB , samt 1 Mkr i MainBox AB. Koncernens resultat uppgick till 1,3 Mkr (-8,4). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar