Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport januari-september 2000 ¤Affärsstrategernas substansvärde den 30 september 2000 uppgick till 421 Mkr motsvarande 47 kr/aktie (41 f g år). Substansvärdet den 24 oktober 2000 uppgick till 48 kr/aktie, vilket motsvarar en ökning på 67 procent sedan årsskiftet. * Kraftig förbättring av koncernens resultat till 54 Mkr (- 12,3). * Koncernens resultat per aktie var 6,12 kr (-3,17). * Innehavet i Artimplant AB sålt . * Riktad nyemission gav 69 Mkr (före emissionskostnader). * Investeringar i åtta nya portföljbolag. Substansvärde, börsvärde och resultat per aktie är beräknat på 8 844 400 aktier Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/internet, Wireless och Life Science. Verksamheten januari - september 2000 Affärsstrategernas dealflow är fortsatt starkt, vilket resul- terat i åtta nya investeringar inom IT/internet, Wireless och Life Science. Substansvärdet per aktie har per den 24 oktober 2000 ökat med 67 procent sedan årsskiftet, medan aktiekursen endast gått upp med 2 procent. I augusti såldes aktierna i Artimplant AB, ett av Affärsstrategernas mer mogna innehav, medel som åter- investeras i nya projekt. Realisationsvinsten uppgick till 53 Mkr. Under rapporteringsperioden har även innehaven i FED AB, Game Design AB, och Allgon AB sålts med gott resultat. Cortree AB och Safeplus AB har avvecklats med förlust. En nyemission riktad till institutionella investerare i Sverige och i övriga Europa avslutades i april. Bolagets kapitalbas ökade därigenom med 69 Mkr före emissionskostnader. Avsikten är att vid lämplig tidpunkt via en eller flera nyemissioner ta in ytterligare kapital till bolaget för tillväxtinveste- ringar under förutsättning av bemyndigandet av extra bolags- stämman den 27 oktober 2000. Bolagets aktieägareantal ökade under perioden från 1 691 till 2 283 st. Aktieportfölj, resultat och finansiell ställning Affärsstrategernas totala substansvärde uppgick den 30 sep- tember 2000 till 421 Mkr. Det bokförda värdet i moderbolaget uppgick på balansdagen till 284 Mkr. Skillnaden mellan sub- stansvärdet och moderbolagets bokförda värde uppgick således till 137 Mkr. Bolagets B-aktie noterades på balansdagen till 32,5 kr, vilket ger ett börsvärde på 287 Mkr. . Koncernens resultat uppgick till 54,2 Mkr (-12,3). Koncernen har under perioden bruttoinvesterat aktier och andra värdepapper för 162 Mkr. Försäljningarna uppgick till 153 Mkr. Under perioden har åtta portföljbolag tillkommit; Affärsstrategerna har in- vesterat 36 Mkr i InfiniCom AB, 17 Mkr i Netbabyworld AB, 13,5 Mkr i SWATS AB, 5 Mkr i Yesitworks.com AB, 9,1 Mkr i Doorways Education AB, 4,5 Mkr i MainBox AB, 4,5 Mkr i Mocat AB, 7 Mkr i Musicbrigade AB samt 3,5 Mkr i Widermind AB. RS Cordless Technology AB har tillförts 7,5 Mkr genom ett kon- vertibelt skuldebrev. Via nyemission har tillskjutits 3,5 Mkr till Samba Sensors AB, 2,5 Mkr i Naty AB, 1,5 Mkr till EURIS AB, 2,2 Mkr till Skolboken.se AB och 0,9 Mkr till Web Update AB. Ytterligare 4,8 Mkr har investerats i AlphaHelix AB, 4,7 Mkr i FreeHand AB och 1,8 Mkr i Chemel AB. Efter perioden har 6 Mkr nyinvesterats i RaySearch Laboratories AB. Affärsstrategerna med dotterbolaget Värdepappersstrategerna AB har ökat innehavet i Artema Medical AB genom nyemission med 550 000 aktier. I Artimplant AB har 539.500 aktier sålts. Under perioden har 70 000 aktier netto sålts i Fingerprint Cards AB. Dotterbolaget Game Design AB har sålts mot nya ak- tier i Netbabyworld AB. Innehavet i Financial Edge Develop- ment AB (FED) har avyttrats. Betalningen skedde i form av aktier i InfiniCom AB. Därutöver har innehavet i Allgon AB avyttrats. Innehaven i Cortree AB och Safeplus har skrivit ned till 0, och belastade resultatet med sammanlagt 23,0 Mkr. Det sammanlagda realisationsresultatet för moderbolaget upp- gick till 78,4 Mkr. Moderbolaget visade en vinst på 68,2 Mkr (4,2) efter finansiella poster. Soliditeten för koncernen uppgick den 30 september till 94 procent (73). Extra bolagsstämma den 27 oktober 2000 Affärsstrategernas styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 27 oktober 2000 ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordina- rie bolagsstämma, för anskaffande av kapital till fortsatta investeringar i tillväxtföretag och med avvikelse från aktie- ägarnas företrädesrätt, genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 3.000.000 aktier eller aktiederivat av serie B om nominellt 2,50 kr per aktie mot kontant betalning, kvittning eller apport till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets B-aktie vid vart till- fälle som bemyndigandet utnyttjas. Den extra bolagsstämman föreslås även fatta beslut om op- tionsrätter till anställda i Affärsstrategerna i enlighet med styrelsens förslag. Detta föreslås ske genom emission av skuldebrev. Skuldebrevet är förenat med 200.000 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt till att teckna en ny ak- tie i bolaget om nominellt 2,50 kronor. Lösenkursen skall fastställas genom en värdering motsvarande två gånger genom- snittet av den senaste betalkursen för varje börsdag på bola- gets B-aktie under perioden fr o m den 17 oktober t o m den 26 oktober 2000. Vid fullt utnyttjande kan bolagets aktiekapital öka med 500.000 kronor motsvarande ca två procent av det totala ak- tiekapitalet och ca en procent av det totala antalet röster efter full utspädning. Detta ersätter det optionsprogram som beslutades om vid extra bolagsstämman den 24 mars 2000. Portföljbolagen A Brand New World AB, f.d Radio Design AB, sedan den 15 mars 2000 noterat på Nya Marknaden, utvecklar och säljer produk- ter, tjänster och kunskap inom trådlös Internet, datakom och telekom. Under första halvåret 2000 har bolaget gått in i en mycket expansiv fas, och gjort ett flertal företagsförvärv. A Brand New World har tecknat ett avtal med tjänsteoperatören Etheraction till ett värde av drygt 23 MSEK. Initialt ska A Brand New World inom området mobilt Internet utveckla en kom- munikationsmodul avsedd för handdatorer (PDA). A Brand New Worlds mobila internettjänst för online management av trans- porter kommer från i höst att erbjudas tillsammans med Blau- punkts kombinerade bilradio-, mobiltelefon- och navigations- system (GPS). En nyemission genomfördes i januari, som till- förde bolaget ca 400 Mkr. Bolagets niomånadersrapport publi- ceras den 20 november 2000. Artema Medical AB, noterat på O-listan, utvecklar och mark- nadsför för den internationella marknaden teknologi och ut- rustning för mätning och övervakning av andningsgaser inom narkos, intensivvård och akutvård. Bolagets styrelse har be- slutat att den danska verksamheten Artema Monitoring and Emergency Care (MEC) skall avyttras. Artemas ledning har gi- vit en fondkommissionär i uppdrag att finna en lämplig köpare till Artema MEC. Artema koncentrerar nu sin verksamhet till affärsområdet MCS, som arbetar med avancerad utrustning för medicinsk gasanalys. Tidigare bedömning är att koncernen som helhet bedöms åter uppvisa vinst under verksamhetsåret 2000. Två nyemissioner under perioden tillförde bolaget 42 Mkr. Artemas niomånadersrapport publiceras den 24 november 2000. European Institute of Science AB (EURIS) affärsidé är att utveckla och exploatera idéer inom medicinsk teknik och bio- teknik. På EURIS bedrivs forskning och utveckling på profes- sionell nivå inom tillämpad medicinsk teknik och bioteknik. Bolagets nybildade dotterbolag LifeAssay AB har under perio- den fått patent i USA avseende grundskydd av en unik teknolo- gi för tillämpningar inom t ex cancerdiagnostik. Bolaget av- slutade en nyemission under maj månad vilket förstärkte bola- gets kassa med 8,5 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas under den närmaste 2-3 årsperioden för att finansiera forsk- nings- och produktutvecklingsinvesteringar med tillhörande exploatering. Euris är noterat på SBI:s väntelista. Fingerprint Cards AB, sedan den 19 april 2000 noterat på O- listan, skall licensiera en egenutvecklad teknik för chip- baserad användaridentifiering baserad på individers unika fingermönster. Tekniken ersätter PIN-koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. Metoden utgår från ett av bolaget ägt systempatent. Under perioden har ytterligare ett licensavtal ingåtts, nu med Loqware Technologies. Produkten är ett elek- troniskt lås som tillsammans med bolagets teknik för finger- verifiering säkrar åtkomst till hårddisken i datorer. Med de prognoser som angivits av licenstagaren, uppgående till 400 000 enheter per år efter något inkörningsår, är potentialen för Fingerprint i det fyraåriga avtalet ca 300 MSEK i royal- ties. Fingerprint Cards AB och Nasdaqnoterade Litronic Inc., Kali- fornien, har tecknat ett Memorandum of Understanding. De båda företagen utvecklar den hittills mest avancerade lösningen för Internetbaserad handel och kommunikation, som kombinerar fingerverifiering med PKI-säkerhet och digital signatur på Microsofts plattform för smarta kort (Microsoft Windows Powered Smart Card platform). Lösningen förväntas klara den högsta säkerhetsnivån i USA: s säkerhetsstandard för elektro- niska informationssystem. Bolaget har under våren tillförts ca 150 Mkr via en riktad nyemission till institutionella investerare, och via en före- trädesemission till gamla aktieägare. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 13,0 procent av ka- pitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 1,5 Mkr (1,1), och resultatet var -12,9 Mkr (-12,0). InfiniCom AB, noterat på SBI, är ett IT-konsultföretag med fokus på implementering av affärsmässiga lösningar för elek- troniska transaktioner och säkerhet. Affärsinriktningen om- fattar Internet, mobilt Internet samt alternativa distribu- tionskanaler som berör elektroniska transaktioner. Under året har fyra bolag förvärvats: Tajt Security AB, The Server Group AB, Solutor Systems AB, Financial Edge Develop- ment AB (FED). Samtliga dessa bolag följer fastlagd strategi och förväntan. Dotterbolagen Tajt Security och Solutor har tecknat nya viktiga nya avtal under perioden. Orderingången är fortsatt god och klientavtal är långa. InfiniCom är majo- ritetsägare i Scoop Inc. - ett amerikanskt publikt bolag med handelsverksamhet i England och Norge. Ett intensivt arbete pågår för att optimera avkastningen i Scoop-innehavet. Affärsstrategerna har under perioden investerat 36 Mkr i InfiniCom, varav 16 Mkr avser inapportering av FED. Infini- Coms niomånadersrapport publiceras den 27 november 2000. Megacon AB, noterat på SBI, skall utveckla, tillverka och marknadsföra system för övervakning, mätning, kontroll, sä- kerhet och styrning av energi och elmiljö hos företag och hushåll. Orderingången är fortsatt god. En ny produktionsan- läggning i Enköping har gått i drift enligt plan. Omsättning- en för perioden uppgick till 47,8 Mkr (36,7), och resultatet var 2,8 Mkr (-2,1). För ytterligare information om de noterade innehaven hänvisas till respektive bolags hemsida. Alpha Helix AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning för molekylär biologi. Bolaget har utvecklat en unik teknik för komplett DNA-analys och bl. a medför kraftiga tidsbesparingar jämfört med dagens teknik. Bolagets teknologi omfattas av flertalet patent och patentan- sökningar. Leveranserna av Capillette- reagenspatroner till företagets italienska partner fungerar planenligt med återköp och mycket nöjda slutkunder. Tester för ytterligare 4 olika sjukdomar, bl a Mycobakterium (TBC), kommer att adderas under hösten. De förstärkta försäljningsansträngningar som genom- förts under året har resulterat i ett antal potentiella kun- der. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår i en nytillsatt pro- jektgrupp för utvecklingen av företagets supersnabba PCR- instrument. Under perioden har en automatiserad prototyp ta- gits fram samtidigt som viktiga "proof of concepts" erhål- lits avseende instrumentets realtidsdetektion. Realtidsdetek- tionen gör det möjligt att bl a genomföra s k SNP-analyser på mycket kort tid i AlphaHelix instrument. En större private placement kommer att genomföras under senhösten 2000. Affärs- strategernas ägarandel i Alpha Helix uppgår till ca 10 pro- cent. Omsättningen uppgick till 0,2 Mkr(0,4) och periodens resultat var -4,5 Mkr (-3,6). Chemel AB skall utveckla och marknadsföra kemiska analysin- strument baserade på konceptet för SIRE Biosensorer, samt tillhandahålla engångsartiklar till slutanvändaren. Ett glo- balt exklusivt distributionsavtal blev klart i juli med Diffchamb AB, marknadsledande inom livsmedelsdiagnostik, för kemiska analyser till livsmedelsindustrin . Beräknad försälj- ning 2001, c:a 1 miljon SEK,och med en marknadsandel på c:a 20 procent inom 3-5år, motsvarande c:a 100 miljoner SEK. Ett samarbete med SIK (Institutet för livsmedel- och bioteknik) finansierat av NUTEK har under perioden fastställts. Avser mätparametrar inom mjölkprodukter. De övriga projektdeltagar- na är Alfa Laval, Danisco, Novo Nordisk, 1-2 institutioner vid Lunds universitet samt Arla och ett antal nordiska meje- rier. Projekttid är två år. Försäljning beräknas ske till projektdeltagande företag och institutioner. Fortsatta diskussioner förs med såväl läkemedelsindustrin och processindustrin användning av SIRE Biosensorn. Affärsstrate- gernas ägarandel uppgår till 79 procent av kapitalet. Omsätt- ningen för perioden var 0,0 Mkr (0,0). Periodens resultat uppgick till -3,8 Mkr (-1,9). Doorways Education AB utvecklar, producerar och marknadsför interaktiva utbildningsprodukter som bidrar till tidsbespa- ringar och förhöjd effektivitet. Den 12 juli tillkännagavs fusionen mellan DataFilm och Entrappas e-learningbolag. Där- med skapades ett av Sveriges största renodlade e- learningföretag med ca 90 anställda. Sammanslagningen innebär tillgång till en stark internationell kundbas och ledande produkter inom såväl CD-ROM, Nätverk, Intranet och Internet. En kraftig efterfrågan på skräddarsydda utbildningar har re- sulterat i en mycket god orderingång under tredje kvartalet och hög förväntad fakturering under fjärde kvartalet. Kostna- derna har varit fortsatt höga, p g a den fusionsprocess som nu pågår. Synergieffekterna kommer att synas i resultatet redan under årets sista kvartal. Affärsstrategernas ägarandel i den nya konstallationen uppgår till 14 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 23,7 Mkr, och resulta- tet blev -16,9 Mkr. FreeHand Communication AB tillhandahåller lösningar baserade på digital signalbehandlingar som möjliggör handsfreekommuni- kation med hög kvalitet och låg effektförbrukning. Under tredje kvartalet har verksamheten kännetecknats av in- tensiv produktutveckling samtidigt som ansträngningar lagts ned på rekrytering, både inom konstruktion och marknadsfö- ring. Trots begränsade marknadsföringsinsatser har produkten rönt stort intresse och vi har diskuterat konkreta tillämp- ningar inom både internet infrastruktur och på terminalsidan. Förhandlingar i slutstadiet avseende ett samarbets/kundavtal pågår med ett amerikanskt företag baserat i Silicon Valley. Affärsstrategerna har investerat 5,9 kr i FreeHand Communica- tion motsvarande 64 procent av kapital och röster. Omsättningen för perioden uppgick till 0 Mkr. Periodens re- sultat uppgick till -1,0 Mkr. MainBox AB har utvecklat ett externt kunddatabassystem som hjälper företag inom dagligvarubranschen att identifiera sina slutkunder. Systemet appliceras enkelt till olika Action Mar- keting-aktiviteter kopplade till webben. Information om samt- liga kampanjdeltagare lagras i Mainbox databas. Därmed möj- liggörs individanpassad kommunikation genom att leverantörer- na erbjuder rätt produkt, vid rätt tillfälle, till rätt mål- grupp. Mainbox fokuserar initialt på leverantörer inom dagligvaru- handeln, men tjänsten är även applicerbar på många andra branscher. Idag förfogar Mainbox över en avancerad tekniklös- ning, Mainbox Version 1.0, förberedd för att hantera ansenli- ga volymer. Mainbox har idag 15 av de starkaste varumärkena i Sverige som kunder och ett par kampanjer har redan påbörjats. Tillströmningen av nya kunder är över förväntan och Mainbox räknar med att ha minst 20 kunder före årets slut. Bolaget planerar en nyemission på 15 Mkr under det fjärde kvartalet för att finansiera expansionen på den svenska mark- naden och för att under 2001 etablera Mainbox i Danmark, Fin- land och Norge. Mainbox har den 12 oktober 2000 till ny styrelseordförande valt Ulf Spendrup, vice VD i Spendrups Bryggeri AB. Affärs- strategerna har en ägarandel på 48 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 0,02 Mkr och periodens resultat var -2,3 Mkr. Mocat AB är en trådlös kommunikationsplattform för personligt nätverk och valda portaler. Bolaget har utvecklat ett databasverktyg anpassat för uppda- tering av E-post adresser samt mobiltelefon nummer via Inter- net och Intranät. Kommunikationskanalen är direkt mot anslu- ten användare via SMS (mocat messenger service) samt E-Post funktioner. Tjänst riktar sig mot organisationer/företag med stark "vi känsla" för det interna och externa nätverket. Bolaget utvecklar även Wirelesslösningar riktad för Mobil operatörer: Bolaget skall kunna erbjuda operatörer lösningar kring nummerupplysningstjänst via Internet samt andra Inter- net och mobila lösningar för tilläggstjänster kring "Unified Messenger", positioneringstjänster via GSM: nätet. Affärsstrategerna har investerat 4,5 Mkr i Mocat mot en kapi- talandel på 34 procent. Musicbrigade AB erbjuder färdiga musikkanaler av olika slag , enskilda videos samt möjligheten att göra egna musikvideoka- naler. Musicbrigade har ett av världens största arkiv med musikvideos. Licensavtal med ett flertal skivbolag , bl. a Stockholm Records (Cardigans , A-Teens , E-Type mfl)och EMI/Virgin Records , ett av världens 5 stora majorbolag med artister som Spice Girls , Robbie Williams Janet Jackson , Lenny Kravitz , Radiohead, Blur mm. Musicbrigade.com öppnande sin site i september. Överföringen görs tillgänglig genom Microsoft s Mediaplayer och Apples Quick Time från låga överföringshastigheter med distribution via modem eller mobiltelefon till uppkopplingar via bredband med helskärmsbildskådande. Affärsstrategerna investerade i augusti 7 mkr i Musicbrigade, motsvarande 6 procent av kapitalet. Naty AB skall tillverka, sälja och licensiera en patentskyd- dad blöja och i ett senare skede även inkontinensprodukter. Under perioden har Naty AB tecknat ett licensavtal med det amerikanska tissueföretaget NNP LLC som ägs av Crown Packa- ging Inc. Naty AB äger 30 % av NNP LLC. Avtalet garanterar Naty en intäkt om 44 Mkr när det amerikanska bolaget nått 1 procent av USA-marknaden. NNP LLC har träffat avtal med le- dande kedjor på USA marknaden under varumärket Nature Boy & Girl. Licensavtal har vidare träffats med Naty Canada Inc. Förhandlingar sker för närvarande , med Naty Australia Pty Ltd av vilka bolag Naty kommer att äga 25 %, respektive 30 % procent. Ett strategiskt samarbetsavtal har träffats med en av de marknadsledande kedjorna i England, Sainsbury. Lanse- ring av Nature boy & girl startade i september, försäljningen utvecklar sig i mycket positiv riktning. Förhandlingar pågår med ett flertal ledande dagligvarukedjor i Europa. Produktionen har lagts ut på en underleverantör i Tyskland, för att säkra större produktionskapacitet. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 32 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 12,7 Mkr (9,7). Resultat efter fi- nansiella poster uppgick till -6,9 Mkr (-5,3). Netbabyworld AB är ett internationellt underhållningsbolag inom såväl internet, wireless som interaktiva fysiska produk- ter. . Affärsidén bygger på att licensiera ut karaktärer och delar av Nettown till externa partners som producerar och säljer Netbabyworld-relaterade produkter. En annan marknads- föringskanal och intäktskälla är att syndikera ut internet- spelen till större internationella internetsiter. Bolaget har tecknat omfattande samarbetsavtal i Nordamerika och Europa samt ligger i slutförhandlingar med partners för Asien och Sydamerika. En tidig testversion av www.netbabyworld.com er- höll i juni silverplats för bästa internationella interaktiva produkt av den amerikanska branchtidningen I.D. Magazine. Vid extra bolagsstämma i bolaget den 26 maj 2000 förvärvades spelutvecklingsbolaget Game Design Sweden AB av Affärsstrate- gerna AB. Betalningen utgjordes av aktier i Netbaby. Affärs- strategerna har totalt investerat 16,9 Mkr, varav 4,4 Mkr utgörs av en kontantemission till Netbabyworld AB. Affärs- strategernas ägarandel motsvarar 9 procent av bolagets kapi- tal. Omsättningen för perioden uppgick till 0,5 Mkr . Resul- tat efter finansiella poster uppgick till -2,3 Mkr. RSC Technology AB skall erbjuda marknaden konkurrenskraftiga produkter för trådlös kommunikation (IA) och Internet- tillgänglighet, baserade på avancerad design, teknik och förstklassiga komponenter. Inför den planerade produk- tionsstarten i slutet på året pågår slutförhandlingar med ledande producenter för tillverkning av WebPAD, bl a i Taiwan. Testerna för radiogodkännande, UL och CE av bolagets produkt är nu avslutade med godkänt resultat. Sample-enheter ska levereras i början av november, till nya av kunder och för visning på COMDEX-mässan. Ett avtal har slutits med ett det portugisiska bolaget Inesc för bildandet av ett gemensamt utvecklingsbolag. RSC genomför en s.k. private placement under oktober- november. Under perioden har bolaget via ett konvertibelt förlagslån tillskjutits totalt 22,5 Mkr, varav 7,5 Mkr tillförts av Af- färsstrategerna. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 43 procent av kapitalet. RSC omsatte under perioden 4,6 Mkr (4,3), resultat efter finansiella poster uppgick till -14,8 Mkr (-5,3). RaySearch Laboratories AB utvecklar en optimeringskod (ORBIT) som avsevärt förbättrar strålterapin av cancer. Det unika med ORBIT är att den skräddarsyr strålbehandlingen och hittar den optimala dosnivån och dosfördelningen för varje patients be- hov. Metoden innebär både en effektivare behandling av tumö- ren och mindre biverkningar. Optimeringskoden har tagits fram genom flera års forskningsarbete på Karolinska Institutet. Bolaget har redan ett globalt licensavtal med ADAC Laborato- ries Inc. som har cirka en fjärdedel av världsmarknaden för avancerade dosplaneringssystem. ORBIT ska säljas som en plug- in modul till ADACs system. D en potentiella marknaden för ORBIT uppgår till flera miljarder kronor. Affärsstrategerna har investerade i oktober 6 Mkr i RaySearch Laboratories AB motsvararande en ägarandel om 25 procent av kapitalet. SWATS AB skall utveckla, tillverka och marknads föra ett SmartCard med en integrerad generisk display i syfte att penetrera det översta segmentet av den globala SmartCard marknaden. SWATSkommer att upprätta strategiska allianser med företag som kan agera som partners i integrationen av kortet i applikationer och som kan erbjuda ett vitt distribu- tionsnät. SWATS kortet är uppbyggt enligt ISO7810 och 7816. Det unika är kortets display och scrollknappar. LCD-displayen visar två rader med upp till 58 alfanumeriska tecken. SWATS- kortet och produktionsmetoden (Polysemble) är patentskyddade och TM SWATSCard är ett registrerat varumärke. Den globala mark- naden för smarta kort uppgår enligt företagets bedömning till drygt 2 miljarder kort år 2000. På den totala marknaden för plastkort väntas smarta kort öka på bekostnad av magnetkort. Det smarta kortet har större lagringsmöjligheter och en högre säkerhet, vilket får en allt större betydelse. SWATS kommer under året att bearbeta kunder inom applikationsområdena: betalningar, biljettlöst resande, lojalitetsprogram och häl- so-/sjukvård. Under perioden har tillverkningskonceptet veri- fierats ytterligare av ledande tekniska konsulter och strate- giska val av komponent- och maskinleverantörer har gjorts. I mars investerade Affärsstrategerna 13,5 Mkr i SWATS motsva- rande 36% av kapitalet och 12% av rösterna. Omsättningen för perioden uppgick till 0,1 Mkr och resultatet efter finansiel- la poster till -6,2 Mkr. Samba Sensors AB skall tillhandahålla sensor- system i krävande applikationer för tillförlitlig mätning, som ger kunden ett unikt produktvärde. Sedan ett par år fokuserar bolaget verksamheten på medicinska tillämpningar. Sambas system har främst provats för mätning av andningstryck och tryck i ryggdiskar. Efter testverksamhet på Sahlgrenska i Göteborg har man fått mycket positiva kom- mentarer om systemet. Den kliniska potentialen för Sambas tryckmätning inom dessa områden anses av de klinikansvariga vara betydande. På grund av problem med produktionsutrustning för sensortillverkning hos en underleverantör har bolaget under flera månader inte kunna tillverka sensorchip. Proble- men är nu åtgärdade och den närmaste tiden skall konstruk- tionsarbetet slutföras för den första generationen system. Därefter räknar bolaget med att tämligen omgående kunna sälja ett tiotal system. Under perioden har en nyemission genomförts, vilket tillfört bolaget ca 5 Mkr. Affärsstrategernas ägarandel uppgår till 43 procent av kapitalet. Omsättningen för perioden uppgick till 0 kr (0). Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,5 Mkr (-3,7). Skolboken.se AB avser att via Internet erbjuda ett samlat objektivt urval av utbildningsmaterial baserat på kundernas önskemål och höga krav. Produkterna som erbjuds är framför allt böcker, CD-Rom och webbaserade kurser. Skolboken.se har försäljningsmässigt utvecklat sig bättre än plan. Under våren har nio kommunavtal och två privatskoleavtal slutits för komplett distribution av skolmaterial. Avtalen sträcker sig över tre år och motsvarar ackumulerat 18 Mkr på årsbasis. Under perioden har Skolboken.se etablerat dotterbolag i Spa- nien och Storbritannien. Skolboken.se ska genomföra en priva- te placement under hösten. Bolagets omsatte 8,3 Mkr under perioden, och resultatet uppgick till - 8,9 Mkr. Yesitworks Sweden AB:s affärsidé är att tillhandahålla hjälp för människor som arbetar inom IT med deras karriärplanering genom att kombinera internet med ett nätverk av medlemmar, karriärrådgivare och rekryterare. Yesitworks vision är att bli Europas ledande karriärportal för IT-branschen. Ye- sitworks Sweden AB (tidigare Jobnet Scandinavia AB) befinner sig i en kraftig expansionsfas och gjorde i maj en lyckad lansering av sitt koncept i Sverige. I rekryteringsverksamhe- ten har tre dotterbolagschefer anställts för nordiskt bevak- ning. PR-koncept för den nordiska expansionen är i stort sett framtaget och samarbetspartners är valda. Idag har Yesitworks över 100 företagskunder, och 26 000 medlemmar i sitt nätverk. Bolaget har idag 25 medarbetare. Affärsstrategerna har inves- terat 5 Mkr i Yesitworks Sweden AB Affärsstrategernas ägaran- del uppgår till 5,5 procent av bolaget. Omsättningen för pe- rioden uppgick till 10,8 Mkr och resultatet efter finansiella poster till -15,0 Mkr. Webupdate AB:s affärsidé är att sköta uppdateringar, drift och underhåll av företags- och organisationers webbplatser. Webupdate tar över ansvar och initiativ för uppdatering och informationsinsamling. Gensvaret från marknaden har varit gott. Nya kunder är bland annat Bull, Strömma Kanalbolagen, IRM Media och Fakta Info Direkt. Omarbetning av tjänsteutbudet har genomförts för att tydlig- göra utbudet för kunden samt förenkla produktions- och leve- ransprocesserna. I början av november deltar Webupdate i Internet World på Sollentunamässan. Ny VD Christina Tillman tillträdde i september, senast från OM Technology. I september genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 8 Mkr. Ackumulerad omsättning t.o.m. september uppgick till 0,7 Mkr och resultatet var -6,9 Mkr. Widermind AB arrangerar kurser i tele-kommunikation och mobi- la systemstandarder. Bolaget fokuserar på nästa generations mobiltelefoni, vilket i dagsläget är liktydigt med GPRS och UMTS. Widermind väntas växa snabbt och består idag av fem personer med gedigen erfarenhet av att bygga mobila system och att utbilda inom området. Widerminds kurser vänder sig främst till operatörer och systemtillverkare i Europa. Ett stort antal kunder har redan visat intresse. Affärsstrateger- na investerade i augusti 3,5 Mkr i Windermind AB motsvarande 32 procent av kapitalet. För ytterligare information om våra portföljbolag hänvisas till vår hemsida www.astrateg.se Stockholm den 27 oktober 2000 Claes-Göran Fridh Verkställande Direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00420/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00420/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar