Extra bolagsstämma i Affärsstrategerna

Extra bolagsstämma i Affärsstrategerna Affärsstrategernas styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 27 oktober 2000 ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, för anskaffande av kapital till fortsatta investeringar i tillväxtföretag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 3.000.000 aktier eller aktiederivat av serie B om nominellt 2,50 kr per aktie mot kontant betalning, kvittning eller apport till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets B-aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Den extra bolagsstämman ska även fatta beslut om optionsrätter till anställda i Affärsstrategerna i enlighet med styrelsens förslag. Detta sker genom emission av skuldebrev. Skuldebrevet är förenat med 200.000 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt till att teckna en ny aktie i bolaget om nominellt 2,50 kronor. Lösenkursen ska fastställas genom en värdering motsvarande två gånger genomsnittet av den senaste betalkursen för varje börsdag på bolagets B-aktie under perioden fr o m den 17 oktober t o m den 26 oktober 2000. Vid fullt utnyttjande kan bolagets aktiekapital öka med 500.000 kronor motsvarande ca två procent av det totala aktiekapitalet och ca en procent av det totala antalet röster efter full utspädning. Detta ersätter det optionsprogram som togs beslut om vid extra bolagsstämman den 24 mars 2000. För ytterligare information: kontakta VD för Affärsstrategerna, Claes-Göran Fridh, på telefon 08-662 40 30 eller e-mail: cgfridh@astrateg.se. Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Artema, Chemel, Doorways Education, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Megacon, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, RS Cordless Technology, Samba Sensors, Skolboken.se, SWATS, Webupdate, Widermind samt Yesitworks Sweden. Mer information finns på www.astrateg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar